Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-06-03Södertörns högskola
Alfredsnobelallé 7
14189 HUDDINGEU2003/4799/UH


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Södertörns högskola

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Södertörns högskola för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförut-sättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

210

Lärarexamen med riktning mot tidigare år 1

-

-

Lärarexamen med riktning mot senare år 1

190

250

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen liksom antalet examinerade yrkeslärare.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 6 720, varav minst 840 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom det konstnärliga utbildningsområdet design kan högskolan högst avräkna 15 helårsstudenter (respektive helårsprestationer).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Södertörns högskola skall genomföra en strukturförändring inom grundutbildningen för att på sikt påverka utbildningsutbudet.

Av årsredovisningen skall framgå hur detta arbete bedrivits under 2004 samt vilka förändringar som genomförts.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 26 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:70Södertörns högskola: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Södertörns högskola247 373 tkr
25:70 ap.1Takbelopp (Ram)224 208 tkr
25:70 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)165 tkr
25:70 ap.3Strukturförändring inom grundutbildningen (Ram)23 000 tkr


Villkor
25:70 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:70 ap.1024 462 tkr0
25:70 ap.20-0
25:70 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Södertörns högskola148 00026 705
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18
Till Södertörns högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 247 373 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Södertörns högskola: Grundutbildning 25:70 ap.1, 25:70 ap.2 och 25:70 ap.3

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning-3 2111 0002 0002 0000-2 211
Uppdragsforskning006 0006 00000
Summa-3 2111 0008 0008 0000-2 211
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras210 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: