Finansdepartementet
Regeringsbeslut11

2004-06-17Statens kvalitets- och kompetensråd
Box 3117
103 62 STOCKHOLMFi 2004/2682 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens kvalitets- och kompetensråd

Riksdagen har beslutat om Statens kvalitets- och kompetensråds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 02, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla, såvitt avser avsnitt 2.1.3, för Statens kvalitets- och kompetensråd och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Statens kvalitets- och kompetensråds ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingVerksamhetsutveckling och kompetensutveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

En kontinuerlig utveckling av den statliga verksamheten. Det skall uppnås genom att förutsättningar skapas för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag i hela förvaltningen och genom ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling

Mål

1. Bidra till intensifieringen av den statliga förvaltningens verksamhetsutveckling baserat på systematik, långsiktighet, helhetssyn och medborgarfokus.

2. Efterfrågestyrt och behovsrelaterat stöd till statsförvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning genom bl.a. utveckling av ledningskompetens och spridning av grundläggande förvaltningskunskap inklusive öppenhet och insynsfrågor.


Återrapportering

1.1 Åtgärder vidtagna av rådet för att bidra till verksamhetsutveckling i den statliga förvaltningen. En bedömning av åtgärdernas effekter.

2.1 Efterfrågan på introduktions- och basutbildningar för statsanställda. En bedömning av effekterna av de genomförda utbildningarna.

2.2 Åtgärder vidtagna av rådet för att utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram för chefer, och andra personer med strategiska uppgifter, i statsförvaltningen. Bedömning av effekterna av genomförda åtgärder.

2.3 Åtgärder vidtagna för att stimulera forskning och utbildning om statlig verksamhet.

2.4 Åtgärder vidtagna av rådet för att stimulera etnisk och kulturell mångfald i myndigheternas långsiktiga kompetensförsörjning.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rådet skall redovisa hur stor del av anslaget D3, Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området, som har intecknats för åtaganden som sträcker sig längre än 2004 samt ändamålen för dessa åtaganden.

2. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2004, 2005, 2006 och 2007 beträffande samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens kvalitets- och kompetensråd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Statens kvalitets- och kompetensråd skall biträda Regeringskansliet (Finansdepartementet) i

· beredning och deltagande i det förvaltningspolitiska samarbetet mellan EU:s medlemsländer samt i samarbetet inom ramen för OECD/PUMA,

· genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet,

· uppföljning av förvaltningspolitiken,

· analys av den statliga förvaltningens utveckling inom områdena systematiskt kvalitetsarbete och kompetensförsörjning.

2. Statens kvalitets- och kompetensråd skall biträda Finansdepartementet inför den forskningspolitiska propositionen bl.a. genom att efter samråd med Ekonomistyrningsverket och Statskontoret fördjupa och utveckla förslagen i den kunskapsstrategi som redovisades till regeringen den 1 december 2003 (Fi2003/5557). Arbetet skall redovisas senast den 1 oktober 2004.

3. Statens kvalitets- och kompetensråd skall ge efterfrågestyrt stöd till myndigheterna när det gäller deras arbete med servicedialoger och serviceåtaganden. Rådet skall utveckla en vägledning med gemensamma riktlinjer för arbetet baserat på erfarenheterna från försöksverksamheten samt med utgångspunkt i målen om en bättre service till medborgare och företag samt ökade möjligheter till insyn och inflytande. Rådet skall vidare, bl.a. genom sin webbplats, skapa förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i förvaltningen i denna fråga. Uppdraget skall bedrivas i samråd med Statskontoret.

4. Statens kvalitets- och kompetensråd skall analysera och bedöma hur den traditionella myndighetsstyrningen kan kompletteras med en styrning baserad på myndighetsövergripande verksamhetsprocesser samt exemplifiera med tillämpning inom något eller några politikområden. Rådet skall särskilt överväga hur en sådan styrning kan bidra till en bättre måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och service till medborgare och företag. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004. Uppdraget skall genomföras i dialog med Ekonomistyrningsverket och andra berörda myndigheter.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8Statens kvalitets- och kompetensråd (Ramanslag)
Disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd12 853 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 1998

D:003Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade omr (Ramanslag)
Disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd0 tkr


Villkor
D:003 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade omr

Ingående anslagssparande får disponeras av Statens kvaltitets- och kompetensråd. Anslaget får användas efter styrelsebeslut för ändamål inom ramen för rådets verksamhetsfält.

2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:8193Allt0
D:003 (1998)0Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens kvalitets- och kompetensråd1 5001 628
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 67 Datum: 2003-12-18
Till Statens kvalitets- och kompetensråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 12 853 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens kvalitets- och kompetensråd 1:8

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens kvalitets- och kompetensråd får ta ut avgifter för verksamhet som omfattas av punkt 1-3 i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket.

Intäkterna disponeras av Statens kvalitets- och kompetensråd.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rådet får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av rådet.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Rådet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Karin Edin
Kopia till:

Riksdagen,FiU
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Finansdepartementet/RoB

Senast uppdaterad: