Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI A

2004-07-01Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
83140 ÖSTERSUNDN2004/5135/AU
N2004/4982/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier

Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122, prop. 2003/04:100, utg.omr. 24, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2004 för Institutet för tillväxtpolitiska studier.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional utvecklingspolitikProgramlagda utvecklingsprojektOmvärldsanalys
Utvärdering


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål

Målet är att förbättra kunskapsunderlaget för att därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspolitiken.

Innovationspolitik avser åtgärder inom olika politikområden, som har till syfte att främja nyskapande och nyttiggörande av kunskap.


Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Målet är att förbättra kunskapsunderlaget inom närings- och innovationspolitiken.


Huvudresultat av avslutade uppdrag

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev) och egeninitierade omvärldsanalyser samt kommentera kvaliteten.


Inriktning på egeninitierade projekt

Institutet skall redovisa den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade omvärldsanalyser.


Resursfördelning

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev), egeninitierade projekt och andra uppdrag.


Utlandsbaserad omvärldsbevakning

Institutet skall redovisa den utlandsbaserade omvärldsbevakningens resultat samt förändringar i inriktning och omfattning.


Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Målet är att inom närings- och innovationspolitiken kontinuerligt genomföra utvärderingar av god kvalitet.


Resursfördelning

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång, fördelat på pågående och avslutade utvärderingar, uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev), egeninitierade projekt och andra uppdrag.


Huvudresultat av avslutade utvärderingar

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev) och egeninitierade utvärderingar samt kommentera kvaliteten.


Inriktning på egeninitierade projekt

Institutet skall redovisa den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade utvärderingar.


Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål

Målet är att tillhandahålla företagsstatistik av god kvalitet.


Resursfördelning

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade projekt uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev), egeninitierade projekt och andra uppdrag.


Statistikens kvalitet

Institutet skall redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla statistikens kvalitet.


Statistikens tillgänglighet

Institutet skall redovisa åtgärder som genomförts för att öka statistikens tillgänglighet.


Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Programlagda utvecklingsprojekt

Mål

Medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.


Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Målet är att förbättra kunskapsunderlaget inom den regionala utvecklingspolitiken.


Huvudresultat av avslutade projekt

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev) och egeninitierade omvärldsanalyser samt kommentera kvaliteten.


Inriktning på egeninitierade projekt

Institutet skall redovisa den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade omvärldsanalyser.


Resursfördelning

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev), egeninitierade projekt samt andra uppdrag.


Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Målet är att inom den regionala utvecklingspolitiken kontinuerligt genomföra utvärderingar av god kvalitet.


Huvudresultat av avslutade projekt

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev) och egeninitierade utvärderingar samt kommentera kvaliteten.


Inriktning på egeninitierade projekt

Institutet skall redovisa den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade utvärderingar.


Resursfördelning

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång, fördelat på pågående och avslutade utvärderingar, uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag (inkl regleringsbrev), egeninitierade projekt och andra uppdrag.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål
Institutet skall i så stor utsträckning som möjligt integrera de två politik­områdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik i verksamheten.

Integrering av politikområdena
Institutet skall redogöra för hur de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik har integrerats i institutets verksamhet.

Mål
Institutet skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Individbaserad statistik och jämställdhetsanalyser
Institutet skall redovisa andelen individbaserad statistik som presenterats och analyserats könsuppdelat, andelen projekt där en jämställdhetsanalys bedöms vara relevant, andelen projekt där en jämställdhetsanalys har gjorts, samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i en omvärldsanalys, en utvärdering samt i den statistiska produktionen.

Övrig återrapportering

Spridning av kunskaper, erfarenheter och resultat
Institutet skall beskriva hur spridning av kunskaper, erfarenheter och resultat från sina studier, analyser och utvärderingar har genomförts och ange vilka målgrupper som kunskapsöverföringen riktat sig till.

Medverkan i nationella och internationella samverkansorgan
Institutet skall redovisa sin medverkan i nationella och internationella samverkansorgan.

Avnämarnas uppfattning
Institutet skall redovisa hur de viktigaste avnämarna uppfattar inriktningen av och kvaliteten på institutets verksamhet.

Utgiftsprognoser
Institutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007 vid nedanstående prognostillfällen. För 2004 skall månadsprognoser göras. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Antaganden som ligger till grund för prognoserna skall anges. Redovisningen av prognoserna avser det anslag som institutet disponerar och skall ske senast
- den 20 januari 2004,
- den 8 mars 2004,
- den 5 maj 2004,
- den 9 augusti 2004 och
- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål
Myndighetens chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet, i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

Integrering av jämställdhetsfrågor
Institutet skall redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet.

Mål
Institutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Personal- och kompetensförsörjning
Institutet skall redovisa i vilken omfattning institutets mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för institutets kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt institutets arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till institutets mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Nya uppdrag

1. Institutet skall ta fram en strategi för hur institutet skall sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina studier, analyser och utvärderingar till myndigheter och andra intressenter. Av strategin skall även framgå vilka målgrupper institutet skall rikta sig till, på vilket sätt dialog mellan dessa och institutet skall föras, hur synpunkter gällande institutets verksamhet skall tillvaratas samt förslag på uppföljning av strategin. Strategin skall redovisas senast den 30 september 2004.

2. Institutet skall upprätta en plan över egeninitierade projekt för 2004 och 2005. Planen skall redovisas senast den 1 mars 2004. En avstämning och uppföljning av planen skall göras senast den 1 september 2004.

3. Institutet skall, i samarbete med Verket för näringslivsutveckling, utveckla metoderna för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets regioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer. Som en del i detta arbete skall institutet använda sina erfarenheter från ex-ante utvärderingen av de regionala tillväxtprogrammen. Beskrivningen och analysen skall utgöra ett stöd för regionernas arbete för regional utveckling och deras system för lärande. Vidare skall institutet utarbeta en handlingsplan för att föra ut resultatet till regionerna. Handlingsplanen skall redovisas senast den 15 oktober 2004. Beskrivningen och analysen skall redovisas tillsammans med handlingsplanen senast den 28 oktober 2005.

4. Institutet skall kartlägga aktörerna i det svenska innovationssystemet och de instrument de har till sitt förfogande. Redovisningen skall särskilt belysa vilka offentliga och privata aktörer som har i uppdrag att främja kommersialisering av forskningsresultat. Uppdraget innefattar även det högskoleanknutna innovationssystemet. Kartläggningen skall beskriva hur tjänster och instrument tillhandahålls och fördelas. I kartläggningen skall även finansieringen av aktörernas verksamhet beskrivas. Kartläggningen skall redovisas till regeringen senast den 28 maj 2004.

5. Institutet skall utvärdera ett urval av de bransch- och sektorsspecifika FoU-program som initierats av Verket för innovationssystem och dess föregångare under tiden 1995 och framåt. Studien skall följa företag som på olika sätt deltagit i dessa program och inriktas på effekter på företagens tillväxt och utveckling, särskilt företagens utveckling med avseende på omsättning, sysselsättning och produktivitet. Utvecklingen i dessa företag ska jämföras med utvecklingen i företag som inte fått del av dessa FoU-satsningar. Uppdraget innebär att forskning skall bedrivas utifrån relevanta identifierbara primärdata, bl. a. FoU-uppgifter på företagsnivå. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

6. Institutet skall, inför utvärdering av Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i norra Sverige (Dir 2002:15) och Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland (Dir 2002:16), utarbeta förslag på hur delegationernas arbete kan utvärderas. Delegationerna skall bistå institutet. Uppdraget skall redovisas senast den 29 oktober 2004.

7. Institutet skall bistå Ungdomsstyrelsen när det gäller redovisningen till regeringen av följande delmål för ungdomspolitiken "Andelen nya företag bildade av unga kvinnor och män ökar under 2001-2003". ITPS skall utifrån tillgänglig statistik lämna en redovisning till Ungdomsstyrelsen senast den 17 februari 2004.

8. Institutet skall bistå Verket för näringslivsutveckling i deras uppdrag om utformningen av ändamålsenliga uppföljningssystem och indikatorer i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen.

9. Institutet skall vara sammanhållande myndighet (ESPON Contact Point, ECP) i Sverige för arbetet med att genomföra INTERREG III C ESPON. Uppdraget avses löpa till och med år 2006.

Pågående uppdrag

10. I den återstående delen av Uppdrag, punkt 3, enligt ITPS regleringbrev för 2003, skall institutet analysera skillnader mellan utlandsägda och svenskägda företag vad avser produktivitet, sysselsättning och FoU-intensitet. Resultatet skall redovisas senast den 31 mars 2004.

11. Enligt ITPS regleringsbrev för 2003, Uppdrag, punkt 4, skall institutet mot bakgrund av regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4) påbörja ett utvecklingsarbete om hur det nya politikområdet Regional utvecklingspolitik bör följas upp och effektutvärderas. Institutet skall samråda med Glesbygdsverket när det gäller den del av målet som avser en god servicenivå i alla delar av landet. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 maj 2004.

Uppdrag i andra regeringsbeslut

- Uppdrag att utvärdera effekterna av utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem. (N2002/4090/AE)
- Uppdrag att analysera effekterna på den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft vid införande av klimatpolitiska beslut (N2003/8842/ESB)2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier73 344 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:32 230-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Institutet för tillväxtpolitiska studier7 0007 300
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 74 344 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader 38:3
Beslutsnr: I A Datum: 2004-07-01
Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -1 000 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader 38:3

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av insitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet får ta emot bidrag, från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Matilda Hansson
Kopia till:

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Verket för näringslivsutveckling
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Glesbygdsverket
Samtliga länsstyrelser
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Kommunförbundet för regional utveckling i Dalarnas län
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/ITFoU
Näringsdepartementet/ESB

Senast uppdaterad: