Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Presstödsnämnden
Box 2250
103 16 STOCKHOLMKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Presstödsnämnden

Riksdagen har beslutat om Presstödsnämndens och Taltidningsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:58).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden samt nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikxxPresstöd
Stöd till radio- och kassettidningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Mediepolitik


Mål

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, mass­mediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59).

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).


Målet för Presstödsnämnden är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden genom att fördela det statliga stödet till dagspressen.

Målet för Taltidningsnämnden är att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, sådana funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker, genom att fördela det statliga stödet till radio- och kassettidningar.


Verksamhetsområde xx

Verksamhetsgren Presstöd

Mål

Målet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden samt att skapa en god överblick över behovet av presstöd genom att följa utvecklingen.


Återrapportering

Presstödsnämnden skall redovisa

- hur stor andel av anslaget 27:2 Presstöd som använts för de olika stödformerna (redo­visningen skall ske i årsredovisningen),

- hur stor andel av anslaget 27:2 Presstöd som avses användas för de olika stöd­formerna under de kommande åren (redovisningen skall ske i budget­underlaget),

- antalet tidningar som fått stöd uppdelat på olika stödformer respek­tive tidningskategorier,

- förändringar i tidningsägandet, den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper samt övriga väsentliga förändringar inom pressen som kan påverka verksamheten.


Verksamhetsgren Stöd till radio- och kassettidningar

Mål

Målet är att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, sådana funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker.

Målet är vidare att en större andel av taltidningarna skall distribueras med digital teknik. Taltidningsnämnden skall verka för detta särskilt vid start av nya taltidningar.


Återrapportering

Taltidningsnämnden skall redovisa

- antalet tidningar som ges ut som taltidningar, totalt och uppdelat på de olika distributionsteknikerna,

- antalet abonnenter, totalt och uppdelat på de olika distributionstek­nikerna,

- kostnadsutvecklingen för den analoga respektive digitala utsänd­ningstekniken,

- information om den geografiska spridningen på taltidningsmark­naden och vilka insatser som gjorts för att bibehålla den geografiska spridningen,

- information om kvaliteten på servicen till taltidningarnas abonnenter, bl.a. hur många avbrott av utsändningarna som skett.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden skall redo­visa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

1. Presstödsnämnden skall fortsatt utvärdera det särskilda distributionsstöd som den 1 januari 2002 infördes för utdelning av dagstidningar på lördagar. Nämnden skall bl.a. göra en bedömning av om stödnivåerna är ändamålsenliga och vilka effekter som stödet får på lördagsutdelningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004.

2. Presstödsnämnden skall följa upp effekterna av det tillfälliga utvecklingsstöd som inrättades 2002. Nämnden skall bl.a. redovisa stödets fördelning och om stödet utformats på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004 respektive senast den 1 juni 2005.

3. Presstödsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

20 januari

8 mars

5 maj

9 augusti

1 november2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:1Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Presstödsnämnden6 234 tkr

27:2Presstöd (Ramanslag)
Disponeras av Presstödsnämnden509 029 tkr

27:3Stöd till radio- och kassettidningar (Ramanslag)
Disponeras av Presstödsnämnden127 300 tkr


Villkor
27:3 Stöd till radio- och kassettidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

2. Av anslaget får högst 500 000 kronor användas i samband med utvecklingsåtgärder och förberedelser för anskaffning av särskild mottagarutrustning för radiotidningar.

3. Medlen under anslaget utbetalas av Presstödsnämnden i enlighet med Taltidningsnämndens beslut.

4. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:1187-0
27:225 45155 886 tkr0
27:30Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Presstödsnämnden350795
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-11
Till Presstödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 6 234 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden 27:1

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden får, med undantag från 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, upprätta och till regeringen lämna gemensam årsredovisning och gemensamt budgetunderlag.

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden undantas från skyldigheten att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Jan Olof Andersson
Kopia till:

Riksdagen/Konstitutionsutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: