Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-10Språk- och folkminnesinstitutet
Box 135
751 04 UPPSALAKu2004/1416/Sam


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Språk- och folkminnesinstitutet

Riksdagen har beslutat om Språk- och folkminnesinstitutets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Språk- och folkminnesinstitutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Språk- och folkminnesinstitutet är att bevara vårt kulturarv genom att på vetenskaplig grund vidmakthålla och förmedla kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Verksamhetsgrenar

Språk- och folkminnesinstitutets verksamhet skall redovisas enligt indelning i följande verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra samlingarnas status. Arbetet med digitalisering av materialet skall ha hög prioritet.


Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- antalet originalhandlingar, uppteckningar och excerpter överförda till digitalt medium av det totala antalet originalhandlingar, uppteck­ningar och excerpter,

- antalet inspelningar som har förts över till nytt medium ställt i rela­tion till det totala antalet inspelningar med sådant behov,

- en sammanfattande bedömning av samlingarnas status.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten för fler och nya grupper som exempelvis barn och ungdom, bl.a. genom att i ökad omfattning tillhandahålla materialet digitalt.


Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- andel av samlingarna som är tillgängliga via Internet,

- antal besök på myndighetens hemsidor,

- antalet besökare och förfrågningar med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal besökare och förfrågningar fördelade på universitet/högskola, skolor och museer,

- antalet färdigställda respektive försålda publikationer samt publicerade artiklar uppdelade på populärvetenskaplig och vetenskaplig produktion.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden myndigheten verkar, bl.a. genom att utveckla samarbetet med andra myndigheter, universitet, högskolor, arkivinstitutioner, museer, bibliotek, lokalhistorisk forskning, föreningar och andra verksamheter.


Återapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- vilka projekt, internt och i samarbete med andra, som bedrivits inom olika ämnesområden, samt innehåll och syften med projekten,

- vilka samarbetspartners som varit viktiga för kunskapsuppbyggnaden,

- vilka personalkategorier som deltagit,

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet uppdelat på olika kategorier av användare både externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssektorerna samt till allmänheten.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Språk- och folkminnesinstitutet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Språk- och folkminnesinstitutet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag Språk- och folkminnesinstitutet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Språk- och folkminnesinstitutet skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

5. Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2003 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2004. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.1.3Organisationsstyrning

Språk- och folkminnesinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Språk- och folkminnesinstitutet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004,

- den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23Språk- och folkminnesinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet29 972 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:23899Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Språk- och folkminnesinstitutet5 0003 500
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 23 Datum: 2003-12-11
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 29 972 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Språk- och folkminnesinstitutet 28:23

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgiftsintäkter004000400400
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Språk- och folkminnesinstitutet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Språk- och folkminnesinstitutet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 946 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Jan Olof Andersson
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: