Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 18

2004-06-17Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORGN2004/4721/TP


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rederinämnden

Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 11 december 2003 (N2003/8869/TP) beslutar regeringen att följande ändring skall ske:

Rederinämnden får disponera anslagssparandet enligt 2.1.3 Finansiella villkor.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartHandelssjöfartens konkurrensvillkor


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Handelssjöfartens konkurrensvillkor

Mål

Målet är att Rederinämnden skall medverka till att tillförsäkra den svenska handelsflottan rimliga konkurrensvillkor, som leder till en hög transportkvalitet för näringslivet.


Återrapportering

Rederinämnden skall årligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) utvärdera sjöfartsstödets effekter samt rapportera hur kraven på försäkringar och utbildningsplatser ombord uppfyllts.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rederinämnden skall för anslaget 36:9 Rederinämnden: Administration lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2004 - 2007. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004

2. Rederinämnden skall senast den 31 mars 2004 lämna en ekonomisk redovisning för verksamheten år 2003.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:9Rederinämnden: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län2 599 tkr


Villkor
36:9 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:939500 tkr0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: II 31 Datum: 2003-12-11
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 599 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Rederinämnden: Administration 36:9

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsinkomster0090090000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsinkomster

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden skall ta ut för ärendehanteringen.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Likalydande till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kopia till:

Riksdagen/TU
Riksdagen/NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Sjöfartsverket

Senast uppdaterad: