Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut17

2004-06-23Specialpedagogiska institutet
Box 1100
871 29 HÄRNÖSAND2004/2692/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Specialpedagogiska institutet

Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska institutets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94, prop. 2003/04:100, utg.omr. 16, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273, prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetår 2004 avseende Specialpedagogiska institutet beslutar regeringen att följande skall gälla för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
Barn- och ungdomsutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Skolverksamhet
Läromedel
Vuxnas lärandeRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
StudiestödsverksamhetStatsbidrag för teckenspråksutbildningutbildning för vissa föräldrar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig verksamhet,

- rätt till särskilt stöd,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet, och

- jämlika villkor.


Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Ökade stödinsatser i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig verksamhet.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

1) vidtagna åtgärder som har vidtagits och omfattningen av dessa,

2) uppnådda resultat, och

3) tillvägagångssätt.

Specialpedagogiska institutet skall särskilt redovisa:

4) arbetet med individuell planering/utvärdering i förhållande till barnens hemkommuner och vårdnadshavare.


Mål 2

Möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för barn med funktionshinder skall vara optimala.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1, punkterna 1-3.


Mål 3

Ett högt förtroende för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1, punkterna 1-3.


Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

Barn med funktionshinder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande verksamheter med enskild huvudman skall vara delaktiga i verksamheten genom tillgång till särskilt utvecklat eller anpassat pedagogiskt material.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- kostnaderna fördelade på dels utveckling av pedagogiskt material, dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade respektive anpassade produkter fördelade på anpassade produkter, egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd, samt

- andra vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt och uppnådda resultat.


Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna om pedagogiskt material hos skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare skall vara god.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

- vidtagna åtgärder, och

- uppnådda resultat.


Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser och minska den egna produktionen av pedagogiskt material.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen och Svenska institutet.


Återrapportering

1. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet och därvid redovisa

- vidtagna åtgärder,

- tillvägagångssätt, och

- uppnådda resultat.

2. Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet när det gäller det gemensamma nationella målet en skola för alla. Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning,

- rätt till särskilt stöd,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet, och

- jämlika villkor.


Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Ökade stödinsatser i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat, och

- tillvägagångssätt som har använts.

Myndigheten skall särskilt redovisa:

- antalet elever i visstidsutbildning,

- hur länge visstidsutbildning i genomsnitt varar,

- myndighetens åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i visstidsutbildningen,

- arbetet med individuell planering och åtgärdsprogram i förhållande till elevernas hemkommuner och vårdnadshavare vid visstidsutbildning, och

- genomförda insatser för att höja hemkommunernas beredskap att ta emot elever som deltagit i visstidsutbildning.


Mål 2

Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för människor med funktionshinder.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- åtgärder som har vidtagits och omfattningen av dessa,

- resultat som har uppnåtts, och

- tillvägagångssätt som har använts.


Mål 3

Utveckla verksamheten så att förtroendet för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter ökar.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- åtgärder som har vidtagits och omfattningen av dessa,

- resultat som har uppnåtts, och

- tillvägagångssätt som har använts.


Verksamhetsgren Skolverksamhet

Mål 1

Undervisning: Etablera samarbete och stödverksamhet i hemkommunen så att eleven kan beredas plats i hemkommunens skola.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- åtgärder som har vidtagits och omfattningen av dessa,

- resultat som har uppnåtts, och

- tillvägagångssätt som har använts.


Mål 2

Boende/fritid: Etablera samarbete och stödverksamhet i hemkommunen så att eleven kan beredas plats i hemkommunens skola och bo med sin/sina vårdnadshavare.


Återrapportering
Se återrapportering för mål 1.

Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

Elever/ungdomar med funktionshinder i det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och motsvarande utbildningar med enskild huvudman skall vara delaktiga i utbildningen genom tillgång till särskilt utvecklade eller anpassade läromedel.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- elevers/studerandes bedömning av verksamheten och förutsättningar till full delaktighet i undervisningen,

- vidtagna åtgärder för att öka beställarinsatserna,

- kostnaderna fördelade på dels läromedelsutveckling, dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade respektive anpassade produkter fördelade på anpassade produkter, egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd, samt

- andra vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt och uppnådda resultat.


Mål 2

Öka medvetenheten och kunskapen om läromedel hos skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare.


Återrapportering

Myndigheten skall redovisa:

- vidtagna åtgärder, och

- uppnådda resultat.


Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser samt minska den egna produktionen av läromedel.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet, och

- jämlika villkor.


Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Ge ökat stöd i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- åtgärder som har vidtagits och omfattningen av dessa,

- resultat som har uppnåtts, och

- tillvägagångssätt som har använts.


Mål 2

Optimera möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för människor med funktionshinder.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Mål 3

Utveckla verksamheten så att förtroendet för Specialpedagogiska institutet hos huvudmän, intresseorganisationer och andra myndigheter ökar.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

Öka möjligheten för vuxna med funktionshinder att fullt delta i utbildningar inom det offentliga skolväsendet med hjälp av anpassade läromedel.


Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- studerandes bedömning av verksamheten och förutsättningar till full delaktighet i undervisningen,

- vidtagna åtgärder för att öka beställarinsatserna,

- kostnaderna fördelade på, dels läromedelsutveckling dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade respektive anpassade produkter fördelade på anpassade produkter, egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd,

- vidtagna åtgärder samt omfattningen och kostnaderna för läromedel anpassade för vuxna, samt

- andra vidtagna åtgärder, tillvägagångssätt och uppnådda resultat.


Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna om läromedel hos vuxenstuderande skall vara god.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser och minska den egna produktionen av läromedel.


Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Statsbidrag för teckenspråksutbildningutbildning för vissa föräldrar

Mål

Föräldrar till barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk skall kunna få en teckenspråksutbildning.


Återrapportering

Redovisa antal utbildningar per utbildningsanordnare som anordnats samt utbetalt statsbidrag totalt och per utbildning.

Redovisa antal kursdeltagare, varav kvinnor, som fått ersättning totalt och per kalenderhalvår samt genomsnittskostnad per kursdeltagare totalt och per kalenderhalvår.

Redovisa antal ansökningar, varav bifall och avslag. Genomsnittlig ärendehanteringstid.

Redovisa administrationskostnaden för stödet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Specialpedagogiska institutet skall :

- redovisa fördelningen av bidrag som gjorts i enlighet med dels förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels bestämmelserna under anslaget 25:7 Särskilda insatser på skolområdet,

- redovisa fördelningen av bidrag till regionala undervisningsgrupper och omfattningen av dessa bidrag,

- redovisa fördelningen av bidrag samt bedöma behovet av särskilt anordnad utbildning för synskadade ungdomar som behöver ett mellanår mellan grundskola och gymnasieskola,

- redovisa den regionala verksamheten i stort: inriktning, insatser, kostnader och antalet anställda inom respektive region,

- redovisa åtgärder som vidtagits inom myndigheten för att utveckla särskild kompetens om vuxenstuderande med funktionshinder,

- kostnader för elevresor,

- bedöma behovet av utbildning vid Riksgymnasiet för döva(RGD)/Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro för elever med grav språkstörning, samt

- senast den 31 januari 2004 föreslå för regeringen de resurser inom befintliga ramar som institutet anser vara behövliga för det nya läromedelsåtagandet.1.3Organisationsstyrning

Målet är att myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Specialpedagogiska institutet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Återrapportering: Myndigheten skall redovisa insatser och åtgärder som vidtagits för att effektivisera verksamheten. Myndigheten skall vidare redovisa hur kvalitetsarbetet bedrivs för att säkra verksamhetsprocesser och samverkan mellan olika verksamhetsområden samt olika tillvägagångssätt och uppnådda resultat.

Övrig återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- uppföljning och bedömning av vidtagna åtgärder när det gäller den interna styrningen och kontrollen av ekonomiadministrativa rutiner samt redogörelse för på vilket sätt dessa har lett till förbättringar av verksamheten,

- bedömning av myndighetens verksamhetsutvecklingsarbete och återstående utvecklingsområden,

- åtgärder som vidtagits för att effektivisera lokalanvändningen och kostnaderna för lokalerna,

- vidtagna åtgärder för att minska antalet sjukdagar och rehabiliteringsärenden,

- andel kvinnor/män och åldersstruktur bland personalen,

- samarbetet med Nationellt centrum för flexibelt lärande,

- samverkan med Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling, samt

- inkomster från gåvomedel och stiftelser.1.4Uppdrag

1. Specialpedagogiska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.Vid de två sista prognostillfällena skall prognos även lämnas för år 2006 och 2007.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004, (prognos åren 2004 och 2005)

- den 8 mars 2004, (prognos åren 2004 och 2005)

- den 5 maj 2004 (prognos åren 2004 och 2005)

- den 9 augusti 2004, (prognos åren 2004-2007)

- den 1 november 2004, (prognos åren 2004-2007).

2. Specialpedagogiska institutet skall under 2004

a) fortsätta arbetet med att utveckla formerna för kompetensutvecklingssatsningen för lärare med påbyggnadsutbildning i tal, språk, kommunikation i det offentliga skolväsendet som arbetar som lärare för elever med grav språkstörning, och

b) fortsätta arbetet med att utveckla formerna för kompetensutvecklingssatsningen för lärare som arbetar i det offentliga skolväsendet med elever med synskada och ytterligare funktionshinder.

En redogörelse för och en bedömning av uppnådda resultat av punkterna a) och b) skall redovisas till regeringen i årsredovisningen.

3. Specialpedagogiska institutet skall ytterligare i två år betala arvoden för studie- och yrkesvägledning inom särskolan och specialskolan. För att arvodet skall kunna utbetalas skall institutet begära in en redovisning av skolhuvudmannen hur man tillsammans med Arbetsförmedlingen har utarbetat fram rutiner så att den studerande får sitt vägledningsbehov tillgodosett utan detta extra arvode i framtiden. Utvecklingen skall redovisas löpande i samband med årsredovisningen.

4. Specialpedagogiska institutet skall i samverkan med Socialstyrelsen, Statens skolverk och Specialskolemyndigheten intensifiera arbetet för att tydliggöra ansvarsfördelningen samt effektivisera samverkan mellan olika huvudmän när det gäller stödet till barn och ungdomar med funktionshinder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2005.

5. Specialpedagogiska institutet skall redogöra för vilka kunskaper som finns inom institutet genom en intern inventering av befintlig kunskap om barn, unga och vuxna med funktionshinder inom skolsektorn. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 september 2004.

6. Specialpedagogiska institutet skall i samarbete med Specialskolemyndigheten redovisa vilka resultat vidtagna åtgärder har lett till när det gäller arbetsformer för hur döva/hörselskadade barn/elever i barnomsorg och skola kan ges de bästa förutsättningarna att utveckla tvåspråkighet. Därvid skall myndigheten särskilt redovisa hur befintlig kompetens inom respektive myndighet har tillvaratagits. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2004.

7. Specialpedagogiska institutet skall samråda med Specialskolemyndigheten i dess uppdrag att ta fram riktlinjer i syfte att tydliggöra vilket ansvar som åvilar Specialskolemyndigheten för elevernas undervisning, fritid, boende och resor.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:5Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)
Disponeras av Specialpedagogiska institutet14 000 tkr
25:5 ap.2Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ram)14 000 tkr
25:5 ap.2.1Statsbidrag till utbildning (Ram)11 000 tkr
25:5 ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (Ram)3 000 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet89 tkr
25:5 ap.3Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (Obetecknat)89 tkr


Villkor
25:5 ap.2 Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.25:5 ap.2.1 Statsbidrag till utbildning

Statsbidrag får lämnas till anordnare för kostnader för teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).25:5 ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare

Statsbidrag får lämnas till kursdeltagare för kostnader
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).25:5 ap.3 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:4Specialpedagogiska institutet (Ramanslag)
Disponeras av Specialpedagogiska institutet340 320 tkr

25:5Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder (Ramanslag)
Disponeras av Specialpedagogiska institutet23 077 tkr


Villkor
25:5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder

Specialpedagogiska institutet får under budgetåret 2004 använda högst 5 400 000 kronor av anslaget för arvodering av studie- och yrkesvägledare i särskolan och specialskolan.

Återbetalda medel vid bidrag med återbetalningsskyldighet skall tillföras anslaget.25:7Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)
Disponeras av Specialpedagogiska institutet96 537 tkr
25:7 ap.1Bidrag till kommuner för särskild undervisning på sjukhus m.m. samt vissa utbildningsinsatser för elever med funktionshi (Ram)96 537 tkr


Villkor
25:7 ap.1 Bidrag till kommuner för särskild undervisning på sjukhus m.m. samt vissa utbildningsinsatser för elever med funktionshi

Bidrag lämnas enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten skall Specialpedagogiska institutet, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av döva elever vilka i annat fall tillhör Vänerskolans upptagningsområde. Bidraget utbetalas under januari och september månader med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Specialpedagogiska institutet får vidare ur anslagsposten använda högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för svårt synskadade ungdomar som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före valet av gymnasial utbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:5 ap.2.1550Inget0
25:5 ap.2.2146Inget0
25:5 ap.30Inget0
25:49 985-0
25:5700-0
25:7 ap.13 121-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:6 ap.225:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Specialpedagogiska institutet20 00035 600
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 33 Datum: 2003-12-18
Till Specialpedagogiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 355 897 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Specialpedagogiska institutet 25:4 och anslaget Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder 25:5
Beslutsnr: 17 Datum: 2004-06-23
Till Specialpedagogiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 7 500 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Specialpedagogiska institutet 25:4

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Läromedel-64 297-60 00012 00072 000-60 000-184 297
Övrigt-129 353-117 00035 000152 000-117 000-363 353
Summa-193 650-177 00047 000224 000-177 000-547 650
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamheten är att intäkterna från Specialpedagogiska institutets verksamhet delvis skall täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader för läromedel som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder och 25:4 Specialpedagogiska institutet. Kostnader för övrig avgiftsfinansierad verksamhet skall finansieras från anslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Specialpedagogiska institutet får utöver vad som följer av 19 § förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar.

Avgifternas storlek bestäms av institutet. Avgiftsinkomsterna disponeras av institutet.

Institutet medges härvid undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Ersättningen tillförs anslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet och särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall bl.a. framgå hur många elever som kommer från värdkommun respektive annan kommun.

Specialpedagogiska institutet får ta ut ersättning för kost, inkvartering och kursavgifter i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej vara vinstdrivande och får disponeras av myndigheten. Inkomsterna skall särredovisas i årsredovisningen.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Robert Modlitba
Kopia till:

Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - ekonomienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
Specialskolemyndigheten
Sameskolstyrelsen
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Folkbildningsrådet
Svenska kommunförbundet
Landstingsförbundet
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges skolledarförbund

Senast uppdaterad: