Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-06-23Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSANDU2004/2710/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Riksdagen har beslutat om Överklagandenämndens för studiestöd verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:94).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetår 2004 avseende Överklagandenämnden för studiestöd beslutar regeringen att regleringsbrevet skall ha följande lydelse i nedan angiven del.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetHantering av överklaganden


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Hantering av överklaganden

Mål

Minst 50 procent av ärendena skall avgöras inom fem veckor.

Minst 90 procent av ärendena skall avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden skall avgöras inom sex månader.

En hög servicenivå skall upprätthållas.


Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa hur väl målen för verksamhetsgrenen hantering av överklaganden har uppnåtts.

Myndigheten skall vidare redovisa antal överklagandeärenden fördelat på vanligast förekommande sakfrågor. En redovisning skall lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut och andel beslut som fattats av nämnd samt på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via Internet och på annat sätt, skall beskrivas. Antal mottagna samtal och belastning på telefonväxel över året skall redovisas. Dessutom skall en fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till det belopp som redovisas i budgetpropositionen för 2004. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För 2004 skall det aktuella ackumulerade utfallet anges. Prognosen får inte överskrida tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. För innevarande år skall prognosen fördelas per månad så att jämförelser med faktiskt utfall möjliggörs. Utgiftsprognoser skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Miljöledning

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)
Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd10 671 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:79319Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Överklagandenämnden för studiestöd2 0001 064
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 27 Datum: 2003-12-11
Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 10 671 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Överklagandenämnden för studiestöd 25:79

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Robert Modlitba
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen/Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: