Socialdepartementet
Regeringsbeslut3

2004-05-06Handikappombudsmannen
Box 49132
100 29 STOCKHOLMS2003/8840/ST
S2003/8846/ST
S2003/9983/SK
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Handikappombudsmannen

Riksdagen har beslutat om Handikappombudsmannens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
HandikappolitikInsatser för delaktighet och jämlikhetGranskning , juridiskt stöd och rådgivning
Tillgänglighetscentrum


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder skall förbättras i offentlig verksamhet.


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa hur myndigheten bidrar till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Granskning , juridiskt stöd och rådgivning


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall för budgetåren 2002-2004 redovisa:

- antal inkomna ärenden fördelade på olika områden som ärendena rör,

- antal handlagda anmälningsärenden uppdelat per lag,

- antal ärenden om juridisk rådgivning fördelade på olika områden som rådgivningen rör.

Handikappombudsmannen skall även redovisa de åtgärder som Handikappombudsmannen vidtagit för att granska efterlevnaden av FN:s standardregler.


Verksamhetsgren Tillgänglighetscentrum

Mål

Handikappombudsmannen skall öka kunskapen hos de statliga myndigheterna genom att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för myndigheternas arbete med att göra lokaler, verksamhet och information tillgängligare för personer med funktionshinder. Vidare skall Handikappombudsmannen följa myndigheternas tillgänglighetsarbete och fortsätta utveckla metoder för detta. Handikappombudsmannen skall även verka för att kunskapen om konceptet "design för alla" ökar i hela samhället. Handikappombudsmannen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i dessa arbeten.

Handikappombudsmannen skall genom stöd och samordning bidra till att sektorsmyndigheternas arbete med att genomföra handikappolitiken utvecklas.


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa hur många myndigheter som upprättat handlingsplaner för hur deras lokaler, verksamhet och information skall bli tillgängligare för personer med funktionshinder. Handikappombudsmannen skall också göra en bedömning av kvaliteten i myndigheternas arbete. Kartläggningen skall redovisas senast den 1 november 2004.

Handikappombudsmannen skall redovisa insatser i syfte att främja jämställdhetsperspektivet i arbetet med att utveckla, förankra och sprida riktlinjer om tillgänglighet.

Handikappombudsmannen skall redovisa vilka insatser man vidtagit i syfte att stödja och samordna sektorsmyndigheternas arbete.

Handikappombudsmannen skall redovisa vilka insatser man vidtagit för att sprida konceptet "design för alla" till olika aktörer.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Handikappombudsmannen skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.1.3Organisationsstyrning

Mål

Handikappombudsmannen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetens-försörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall också ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

16:10Handikappombudsmannen (Ramanslag)
Disponeras av Handikappombudsmannen18 682 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:10560Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Handikappombudsmannen1 2001 634
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 22 Datum: 2003-12-11
Till Handikappombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 18 682 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Handikappombudsmannen 16:10

2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Handikappombudsmannen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Berit Andnor
Michael Blom
Kopia till:

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmiljöverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Banverket
Boverket
Konsumentverket
Luftfartsverket
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Riksförsäkringsverket
Vägverket

Senast uppdaterad: