Socialdepartementet
Regeringsbeslut22

2004-06-23Institutet för psykosocial medicin
Box 230
171 77 STOCKHOLMS2004/4828/SK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Institutet för psykosocial medicin

Riksdagen har beslutat om Institutet för psykosocial medicins (IPM) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 09, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Riksdagen har den 17 juni 2004 beslutat om tilläggsbudget för 2004 (prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationellt kunskapscentrum för psykosocial hälsa


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Folkhälsa

Mål

Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.


Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

IPM skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Kunskapen om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas skall öka hos kommuner och landsting.


Återrapportering

IPM skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum för psykosocial hälsa

Mål 1

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete inom området stress och psykosocial medicin skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.


Återrapportering

IPM skall

- ge en samlad bedömning av hur de egna insatserna under året har bidragit till att nå målet,

- kortfattat redovisa de viktigaste forskningsresultaten som tagits fram i institutets regi under året,

- redovisa antalet forskningsrapporter, originalartiklar och övriga publikationer som producerats under året inom institutets olika forskningsenheter,

- redovisa vilka kunskapssammanställningar om effektiva och kunskapsbaserade metoder för folkhälsoarbete inom området stress och psykosocial medicin som har gjorts under året och till vilka målgrupper de har spridits,

- redovisa antalet utbildningsinsatser som gjorts under året, vilka målgrupperna har varit samt redogöra för hur insatserna har värderats av mottagarna,

- redovisa andelen projekt med barn- och ungdomsperspektiv inom vart och ett av IPM:s forskningsområden (antal och andel i procent),

- redogöra för de åtgärder som vidtagits under året för att utveckla institutets informationsspridning via Internet.


Mål 2

Landets kunskapscentra inom forskningsområdet stress och psykosocial medicin skall nå en ökad kännedom om varandras verksamheter, så att olika insatser kan samordnas på ett effektivt sätt.


Återrapportering

IPM skall redogöra för de åtgärder som vidtagits under året för att utveckla samordningen av de insatser som görs av landets olika kunskapscentra inom forskningsområdet stress och psykosocial medicin.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

IPM skall

- redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja självmordspreventiva insatser i skolan,

- redovisa utvecklingen av myndighetens genderarbete i enlighet med IPM:s policy och handlingsplan för genderfrågor,

- redovisa hur myndigheten har vidareutvecklat sitt arbete med att beakta samhällets etniska och kulturella mångfald, både vid utformandet och genomförandet av sin verksamhet, i enlighet med förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken,

- redovisa myndighetens kostnader och intäkter fördelat mellan forskning, kunskapssammanställning, kunskapsspridning och samordning,

- redovisa arbetad tid i procent fördelat mellan forskning, kunskapssammanställning, kunskapsspridning, samordning och administration,

- redovisa utgiftsprognoser under 2004 för år 2004 till och med år 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall. Prognoser och kommentarer skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.1.3Organisationsstyrning

Mål

IPM skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens

Återrapporteringskrav

IPM skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:6Institutet för psykosocial medicin (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för psykosocial medicin15 531 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
14:6451-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Institutet för psykosocial medicin1 0001 202
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 30 Datum: 2003-12-11
Till Institutet för psykosocial medicins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 15 031 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Institutet för psykosocial medicin 14:6
Beslutsnr: 22 Datum: 2004-06-23
Till Institutet för psykosocial medicins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 500 tkr fördelat per månad from 2004-07-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Institutet för psykosocial medicin 14:6

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen
Publikationer, föreläsningar m.m.001 5001 50000
Belopp angivna i tkr


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IPM får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Institutet för psykosocial medicin ta ut avgifter för varor och tjänster med ströd av 4 § första stycket.

Institutet för psykosocial medicin undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Lars Engqvist
Anna Halén
Kopia till:

Riksdagens socialutskott
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet/BA
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Verket för innovationssystem
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet

Senast uppdaterad: