Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut12

2004-06-17Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174
10462 STOCKHOLMJo2004/1528


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Fastighetsmäklarnämnden

Riksdagen har beslutat om Fastighetsmäklarnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:124).

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 18 december 2003 avseende Fastighetsmäklarnämnden enligt vad som framgår av det följande. Ändringarna avser de med understrykning markerade delarna.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Fastighetsmäklarnämndens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeRegistrering
Tillsyn
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas.
Hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Registrering

Mål

Effektiv registreringshandläggning av fastighetsmäklare.


Återrapporteringskrav
  • Det totala antalet inkomna och avgjorda ärenden,

  • antalet inkomna och avgjorda ärenden gällande hyresförmedlare,

  • genomsnittlig handläggningstid,

  • genomsnittlig styckkostnad.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

God tillsyn över registrerade fastighetsmäklare.


Återrapportering
  • Antalet mäklare, med fullständig registrering respektive med registrering för hyresförmedlare, som varit föremål för tillsyn,

  • antalet mäklare, med fullständig registrering respektive med registrering för hyresförmedlare, som meddelats beslut i tillsynsärende,

  • antalet mäklare, med fullständig registrering respektive med registrering för hyresförmedlare, som i tillsynsärenden meddelats varning eller vars registrering återkallats,

  • antalet oregistrerade mäklare som anmälts till åklagare för otillåten fastighetsförmedling,

  • hur arbetet med tillsyn bedrivits.


Verksamhetsgren Information

Mål

God kunskap om fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed.


Återrapporteringskrav
  • Insatser som vidtagits för att förbättra informationen på och

  • arbetet med att utveckla 24-timmarsmyndigheten,

  • övriga insatser och resultat.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Fastighetsmäklarnämnden ska i sin återrapportering kommentera och analysera eventuella variationer i antalet registrerings- och tillsynsärenden rörande mäklare med fullständig registrering med avseende på de tre senaste åren.

Fastighetsmäklarnämnden ska särskilt rapportera hur arbetet med registrering och tillsyn av hyresförmedlare har fungerat.

Fastighetsmäklarnämnden ska i årsredovisningen för 2004 lämna en redogörelse för den totala måluppfyllelsen.1.3Organisationsstyrning

Mål
Fastighetsmäklarnämnden ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålenlig kompetens.

Återrapportering
Fastighetsmäklarnämnden ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen ska i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetens-kategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen ska ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen ska vara konkreta och uppföljningsbara.

Dessutom ska Fastighetsmäklarnämnden redovisa:
- lokalkostnad per anställd,
- antal utbildningsdagar per anställd,
- overheadkostnad per anställd.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:4Fastighetsmäklarnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Fastighetsmäklarnämnden9 357 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:4234Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Fastighetsmäklarnämnden1 000928
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 11 Datum: 2003-12-18
Till Fastighetsmäklarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 9 357 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Fastighetsmäklarnämnden 40:4

2.3Avgifter och bidrag


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Årsavgifter2553007 5657 56500
Ansökningssvgifter25530063563500
Summa 008 2008 20000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Årsavgifter

Årsavgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

Ansökningssvgifter

Ansökningsavgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek för verksamhet, som inte omfattas av ansöknings- eller årsavgifter, bestäms av Fastighetsmäklarnämnden, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Fastighetsmäklarnämnden ska senast den 30 juni 2004 inkomma med en kommenterad utgiftsprognos och undantas därefter från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Emilia Högquist
Kopia till:

Riksdagen, Lagutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: