Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-02-19Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅSN2004/574/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Riksdagen har beslutat om anslaget 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU, rskr. 2003/04:122).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att anslag 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10Upprätthållande av nationell metrologi m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll23 986 tkr
38:10 ap.1Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) (Ram)23 686 tkr
38:10 ap.1.1Spårbarhet och underhåll (Ram)11 786 tkr
38:10 ap.1.2Investeringar i referensutrustning (Ram)2 200 tkr
38:10 ap.1.3Drift av tidhållningen för Internet (Ram)1 000 tkr
38:10 ap.1.4Mätteknisk och metrologisk FoU (Ram)8 700 tkr
38:10 ap.2SWEDAC (Ram)300 tkr


Villkor
38:10 ap.1.1 Spårbarhet och underhåll

Medlen får användas för löpande kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för fysikaliska storheter inom riksmätplatsverksamheten. samt till täckande av Metrologirådets kostnader. Anslagsposten skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.1.2 Investeringar i referensutrustning

Medlen får användas för investeringar i mätteknisk referensutrustning och skall utbetalas till SP efter rekvisition med bifogad faktura.38:10 ap.1.3 Drift av tidhållningen för Internet

Medlen får användas för att vid riksmätplatsen för tid och frekvens tillhandahålla tid över Internet i Sverige. Anslagsposten skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.1.4 Mätteknisk och metrologisk FoU

Medlen får användas för mätteknisk och metrologisk FoU samt kunskapsspridning inom området vid SP. Medel skall utbetalas efter rekvisition från SP i enlighet med inlämnad projekt- och utbetalningsplan. Projektplanen skall innehålla projektens art, dess totalkostnad, eventuell projektandel samt projektets löptid. Projektplanen skall vara överenskommen med Metrologirådet.38:10 ap.2 SWEDAC

Medlen får användas för teknisk tillsyn vid riksmätplatserna.

SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna hos SP årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:10 ap.1.10-0
38:10 ap.1.20-0
38:10 ap.1.30-0
38:10 ap.1.40-0
38:10 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:10 ap.338:10 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 300 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 38:10 ap.2
  • 23 686 tkr den 2004-01-15. Beloppet avser anslaget Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 38:10 ap.1.3, 38:10 ap.1.1, 38:10 ap.1.2 och 38:10 ap.1.4
Datum: 2004-02-19
Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har för anslaget Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 38:10 ap.2, 38:10 ap.1.3, 38:10 ap.1.1, 38:10 ap.1.2 och 38:10 ap.1.4. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Sofia Medin
Kopia till:

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens strålssyddsinstitut (SSI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet

Senast uppdaterad: