Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-02-19Statens strålskyddsinstitut
Solna Strandväg 96
171 16 STOCKHOLMN2004/573/ITFoU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 38:10

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 38:10 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU, rskr. 2003/04:122).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att anslag 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. skall ha följande lydelse i nedan angivna delar.1Verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10Upprätthållande av nationell metrologi m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut2 800 tkr
38:10 ap.4Riksmätplats för joniserad strålning (Ram)2 800 tkr


Villkor
38:10 ap.4 Riksmätplats för joniserad strålning

Medlen får användas löpande för kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för storheten joniserande strålning. Medlen får användas för investeringar i mätteknisk referensutrustning samt för mätteknisk och metrologisk FoU, vid SSI.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:10 ap.40-0
2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan

Datum: 2003-12-18
Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 800 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 38:10 ap.4
Datum: 2004-02-19
Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Statens strålskyddsinstitut har för anslaget Upprätthållande av nationell metrologi m.m. 38:10 ap.4. ändrats till att inte vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Sofia Medin
Kopia till:

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens strålssyddsinstitut (SSI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet

Senast uppdaterad: