Regeringsbeslut
VI:1
2004-01-15 2004/615/ESEK

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Inspektionen för strategiska produkter


 

Riksdagen har med anledning av beslut om tilläggsbudget, beslutat om Inspektionen för strategiska produkters verksamhet för budgetåret 2003 (prop.2003/04:1 , utg.omr. 5, bet.2003/04:FiU11 , rskr.2003/04:46 ). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Inspektionen för strategiska produkter och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikUtrikes- och säkerhetspolitikExportkontroll - Tillsyn och licensprövning
Exportkontroll Internationellt samarbete
Exportkontroll - Information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Inspektionen för strategiska produkters ansvarsområde.

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder


Verksamhetsområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.


Verksamhetsgren Exportkontroll - Tillsyn och licensprövning

Mål
1. Krigsmateriel

ISP skall utifrån målet för politikområdet på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden som faller under lagen om krigsmateriel.

2. Produkter med dubbla användningsområden

ISP skall utifrån målet för politikområdet på ett kompetent och resurseffektivt sätt sköta tillsyn och kontroll samt pröva ärenden som faller under lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, samt rådsförordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av produkter och teknik med dubbla användningsområden.


Återrapportering
1. Krigsmateriel

ISP skall lämna en samlad bedömning av utvecklingen samt redovisa antalet ärenden år 2003 fördelat på olika, för en extern redovisning av verksamheten relevanta ärendetyper, jämfört med närmast föregående år samt arbetsbalansen för olika delkategorier vid slutet av år 2003 jämfört med närmast föregående två år. Myndigheten skall kommentera resultatet i förhållande till målen.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målen är Tullverket, Rikspolisstyrelsen (SÄPO) och försvarsmakten (MUST).

2. Produkter med dubbla användningsområden

ISP skall lämna en samlad bedömning av utvecklingen samt redovisa antalet ärenden år 2003 fördelat på olika, för en extern redovisning av verksamheten, relevanta ärendetyper jämfört med närmast föregående år samt arbetsbalansen för olika ärendetyper vid slutet av år 2003 jämfört med närmast föregående två år. Myndigheten skall kommentera resultatet i förhållande till målen.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Tullverket, Rikspolisstyrelsen (SÄPO) och Försvarsmakten (MUST).

Verksamhetsgren Exportkontroll Internationellt samarbete

Mål
1. Kemvapenkonventionen

ISP skall fullgöra de uppgifter som åvilar ISP såsom nationell myndighet enligt Sveriges åtaganden inom ramen för konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt deras förstöring (SÖ 1993:28).

2. Multilaterala kontrollarrangemang för produkter med dubbla användningsområden

ISP skall inom ramen för sitt ansvarsområde delta i det samarbete som bedrivs inom ramen för Nuclear Suppliers Group (NSG), Missilteknologikontroll-regimen (MTCR), Australiengruppen (AG) samt Wassenaar-arrangemanget (WA) samt därutöver vid behov biträda Utrikesdepartementet med sakkunskap.

3. EU-samarbete

1. ISP skall biträda Utrikesdepartementet i erforderlig omfattning med sakkunskaper i det samarbete som bedrivs inom EU avseende kontroll av krigs-materielexport, exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden samt kemvapenkonventionen.

2. ISP skall till UD fortlöpande lämna information om s.k. denials i enlighet med EU:s uppförandekod för vapenexport, samt bevaka andra länders denials och genomföra de bilaterala konsultationer som skall ske enligt uppförandekoden. ISP skall fortlöpande informera UD om de konsultationer som genomförs.

4. LoI-samarbetet

ISP skall inom ramen för sitt ansvarområde delta i det samarbete som bedrivs inom ramen för det s.k. LoI Framework Agreement samt i övrigt biträda Regeringskansliet i erforderlig omfattning med sakkunskap.

5. Övrigt internationellt samarbete

ISP skall biträda Utrikesdepartementet och övriga delar av Regeringskansliet med sakkunskap i erforderlig omfattning i annat internationellt samarbete som rör exportkontroll.

6. Bilateralt samarbete

1. ISP skall genom direkta internationella myndighetskontakter upprätthålla ett konkret informations- och erfarenhetsutbyte som förbättrar underlaget för beslutsfattandet.

2. ISP skall ha beredskap att inleda samarbetsprojekt avseende exportkontroll med i första hand Baltikum och stater i Central- och Östeuropa.


Återrapportering
1. Kemvapenkonventionen

ISP skall redovisa antalet deklarationer resp. antalet inspektioner under år 2003 jämfört med närmast föregående år samt redovisa och kommentera övrig verksamhet.

2. Multilaterala kontrollarrangemang för produkter med dubbla användningsområden.

ISP skall redovisa antalet möten samt mötesdagar inom respektive exportkontrollarrangemang under 2003 i jämförelse med föregående år samt kommentera resultatet. Denna redovisning skall även innehålla en indikation om hur många av ISP:s handläggare som deltar i dessa möten.

3. EU-samarbete

1. ISP skall redovisa antalet mötesdagar inom respektive fora samt kommentera resultaten.

2. ISP skall fortlöpande informera UD om de konsultationer som sker samt per den 1 augusti 2003 redovisa antalet konsultationer som genomförts under föregående kalenderår.

4. LoI - samarbetet

ISP skall redovisa antalet möten myndigheten deltagit i, fördelat på olika arbetsgrupper under år 2003 jämfört med år 2002.

5. Övrigt internationellt samarbete

ISP skall redovisa antalet möten myndigheten deltagit i fördelat på olika fora under år 2003. ISP skall redovisa och kommentera eventuella förändringar i mötesfrekvensen.

6. Bilateralt samarbete

1. ISP skall redovisa antalet internationella myndighetskontakter (inkommande och utgående besök) under år 2003.

2. ISP skall i samband med utförda aktiviteter redovisa inkommande och utgående besök fördelade på länder, samt kommentera arbetet.

Verksamhetsgren Exportkontroll - Information

Mål
Informationsverksamhet

ISP skall verka för en breddad kunskap om och förståelse för den förda politiken inom exportkontrollområdet, samt ökad kunskap om myndighetens verksamhet. ISP skall också förse allmänheten med basinformation om krigsmaterielexporten, exporten av produkter med dubbla användningsområden, kemvapenkonventionen samt de regelverk som upprättats för denna kontroll.


Återrapportering
Informationsverksamhet

ISP skall lämna en redogörelse för den informationsverksamhet myndigheten bedrivit under år 2003 och kommentera resultaten.


Övriga mål och återrapportering

Inspektionen för strategiska produkter skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för anslaget 5:15 till Utrikesdepartementet vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast:

22 Januari 2003 (prognos för åren 2003 t.o.m. 2006)

10 Mars 2003 (prognos för åren 2003 t.o.m. 2006)

7 Maj 2003 (prognos för åren 2003 t.o.m. 2006)

11 Augusti 2003 (prognos för åren 2003 t.o.m. 2006)

3 November 2003 (prognos för åren 2003 t.o.m. 2006)1.2Organisationsstyrning

1. Inspektionen skall med sin specialkompetens verka för att upprätthålla en effektiv exportkontroll. Inspektionen skall säkerställa att Sveriges internationella åtaganden på området fullföljs, framför allt i ljuset av ett föränderligt världsläge.

2. ISP skall i sitt arbete ha fortlöpande kontakter med svenska myndigheter, svensk industri samt svensk akademia. Utöver de kontakter som fordras för att lösa egna tillståndsuppgifter skall myndigheten ge nödvändigt stöd till polismyndigheter för den delegerade tillståndsgivningen.

Återrapportering: ISP skall redovisa antalet kontaktmöten med företrädare för olika exportföretag under år 2003 i jämförelse med antalet möten under föregående två år. Kontaktmöten innebär ingående samt utgående företagsbesök, seminarieverksamhet samt gemensamma möten med andra myndigheter och företag. ISP skall vidare översiktligt redovisa kontakter med andra svenska myndigheter under år 2003.

3. ISP skall genom regelbundna möten med Exportkontrollrådet (EKR) söka vägledning avseende uttolkning av riktlinjerna för export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden i enskilda ärenden. Vid regelbundna möten med det Teknisk-vetenskapliga rådet (TVR) skall ISP söka sakkunnigt stöd i bedömningen av klassificeringsfrågor.

Återrapportering: ISP skall redovisa antalet möten med EKR resp. TVR under år 2003 jämfört med år 2002. ISP skall vidare redovisa antalet samråds- resp. informationsärenden som behandlats i de båda råden år 2003 jämfört med år 2002.

4. ISP skall bedriva sitt arbete inom de olika verksamheterna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Återrapportering: ISP skall redovisa totala kostnader fördelade på verksamheterna krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden, och kemvapenkonventionen år 2003 jämfört med närmast föregående två år. Vidare skall ISP redovisa antalet personer sysselsatta i dessa tre verksamheter resp. i gemensamma funktioner jämfört med närmast föregående två år.1.3Uppdrag

1. ISP skall innan mitten av mars 2003 lämna regeringen en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under föregående kalenderår, med sikte på att regeringens skrivelse om exportkontrollpolitiken skall kunna behandlas under vårriksdagen. Redogörelsen skall, med beaktande av gällande krav på sekretess, sträva efter största möjliga öppenhet.

2. ISP skall redovisa för hur driftsättningen av projektet Säker Elektronisk Kommunikation (SEK) har förlöpt fram till den 31 december 2003. Denna redovisning skall fokuseras på företagens anslutning till systemet, nytta av systemet, om systemet ger ISP säkra elektroniska kontakter med andra myndigheter samt eventuell vidare utveckling av systemet. Redovisningen lämnas i samband med årsredovisningens inlämnande den 20 februari 2004.

3. I samband med anslagsframställningen för år 2004 skall ISP redovisa vilka rationaliseringseffekter som Ärendehanteringssystemet (ÄHS) och SEK ger eller förväntas ge i ISP:s verksamhet, samt när dessa effekter kan förväntas att realiseras.

4. ISP skall lämna en redogörelse för arbetet med att på krigsmaterielområdet utöka den löpande tillsynen av industriföretagens verksamhet samt att stödja företagen med att förstärka och vidareutveckla deras interna kontrollfunktioner. Redovisningen skall innefatta kalenderåret 2003 samt lämnas i samband med årsredovisningens inlämnande den 20 februari 2004.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:15Inspektionen för strategiska produkter (ramanslag)23 693 tkr

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter

Villkor

5:15 Inspektionen för strategiska produkter


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
5:152 06903 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Anslags-kredit

Ränte­konto­kredit1

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram2

ISP

610

2070

20693

7550

1 21 § Lag (1996:1059) om statsbudgeten.

2 20 § Lag (1996:1059) om statsbudgeten.

.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 20032527416-1 26821 74521 135610-242
Summa
416-1 26821 74521 135610-242

Offentligrättslig verksamhet
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

ISP:s avgiftssystem fungerar enligt följande modell. I början av året kommer slutresultatet för hur mycket av anslaget som användes föregående år. Utifrån detta resultat beräknas de avgifter som de olika exportföretagen skall erlägga, faktura skickas och dessa avgifter, inklusive avkastningsränta, inbetalas under året till inkomsttitel 2527. Sålunda skapas en årsförskjutning i systemet. Avgifterna som betalas in under ett år svarar mot det anslag som utnyttjades föregående år inklusive avkastningsräntan.

Ingångsbalans år 2002 var; -707 214 kr p.g.a ett tillfällig höjning av anslagskrediten under 2001. Till denna summa lägges dröjsmålsränta à -388 282 kr beslutad i dom i kammarrätten hösten 2001. Vidare utnyttjades 18 092 000 kr av ISPs anslag 2001, samtidigt betalades 19 604 000 kr in till inkomsttitel 2527. Den senare summan (19 604 000kr) är beräknad på kostnaderna för år 2000 (inklusive avkastningsränta).

Under 2002 beräknas 20 710 000 kr användas av ISPs anslag, samtidigt har 19 442 000 betalats in till inkomsttitel 2527. Den senare summan (19 442 000kr) är beräknad på kostnaderna för år 2001 (inklusive avkastningsränta samt ovannämnda dröjsmålsränta).

Under 2003 beräknas ISP att utnyttja sitt anslag med 21 135 000kr, samtidigt beräknas 21 745 000kr betalas in till inkomsttitel 2527. Den senare summan (21 745 000kr) är beräknad på de preliminära kostnaderna för 2002 (inklusive avkastningsränta).


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inspektionens för strategiska produkters verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av inspektionen, dock ej i fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Avgifterna i inspektionens verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen.

Det ackumulerade över/underskottet strävar mot en hundraprocentig kostnadstäckning av inspektionens verksamhet.

Till sitt förfogande skall inspektionen ha ett teknisk-vetenskapligt råd (TVR) som skall bistå inspektionen vid bedömningar av frågor om avgränsning mellan kontrollerad och icke kontrollerad materiel och ett råd för samråd i exportkontrollfrågor (Exportkontrollrådet, EKR). Kostnader för det teknisk-vetenskapliga rådet och Exportkontrollrådet skall rymmas under anslaget.

På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Christer Asp


Kopia till

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikedepartementet/ERS
Utrikesdepartementet/GS
Utrikesdepartementet/A-RED
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Utrikesutskottet
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: