Regeringsbeslut
II 21
2003-12-11 N2003/8901/TP

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sjöfartsverket


 

Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69). Därefter har regeringen beslutat om verksamheten för budgetåret 2003 (N2002/12039/TP). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 den 19 december 2002 (N2002/12039/TP) beslutar regeringen att pkt. nr 12 skall läggas till kapitel 2.3 Övriga villkor.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartMyndighets och sektorsverksamhet
Produktion


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål
1.Ett tillgängligt transportsystem,

där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Myndighets och sektorsverksamhet

Mål
1. Ett tillgängligt transportsystem

Målet är att sjöfart skall kunna bedrivas året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse och att svenska farvatten skall vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard.

Målet är att andelen funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten skall öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för de flesta funktionshindrade.

Återrapportering

Redovisa antalet utförda fartygsassistanser av statsisbrytare. Redovisa hur stor andel av svenskt farvatten som uppfyller IHO:s standard S 44.

Redovisa andelen funktionshindrade och andra grupper som utnyttjar sjöfarten fördelade på funktionshindrade, äldre och barn. Redovisa de åtgärder som vidtagits inom sektorn i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper.

2. En hög transportkvalitet

Målet är att kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information successivt förbättras.

Återrapportering

Redovisa förseningar och andra störningar som ligger under Sjöfartsverkets kontroll. Redovisa hur stor andel av de allmänna sjökorten som är digitaliserade. Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet.

3. En säker sjöfart

Målet för handelssjöfarten är att antalet dödade och svårt skadade till följd av olyckor under perioden 1998-2007 bör halveras. Samma mål gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns säkerhet i sjöfarten skall prioriteras. Målet är att öka användningen av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem. Målet är att efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg, skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som räddningstjänstlagen och internationella överenskommelse anger. Ett fartyg skall ha anlänt till olycksplatsen inom tre timmar efter larm om olyckan inträffat på svenskt territorialhav, och inom sex timmar om olyckan inträffat på internationellt vatten som ingår i överenskommen svensk sjöräddningsregion.

Återrapportering

Redovisa statistik över antalet dödade eller svårt skadade fördelade på handelssjöfart, fiske- och fritidsbåtstrafik, färje- och övrig passagerartrafik. Redovisa statistik över inspektioner och besiktningar av svenska fartyg. Redovisa antalet hamnstatskontroller av utländska fartyg. Återrapporteringen bör även omfatta internationella jämförelser. Redovisa översiktligt vad Sjöfartsverket gjort för att uppnå målen. Redovisa statistik över antalet sjöräddningsoperationer samt hur målet för sjöräddningen har uppfyllts.

4. En god miljö

Målet är att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan.

Återrapportering

Redovisa hur sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras i förhållande till de för sjöfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen. Redovisningen skall vad avser luftföroreningar och andra miljöfrågor omfatta dels vilka nationella åtgärder Sjöfartsverket har vidtagit, dels Sjöfartsverkets insatser på ett internationellt plan.

5. En positiv regional utveckling

Målet är att tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regionerna och omvärlden successivt förbättras.

Återrapportering

Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet, exempelvis gällande transporttid och transportkostnader mellan regioner och omvärlden. Redovisa ingående respektive utgående avgiftsbelagda godsflöden fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden.

6. Ett jämställt transportsystem

Målet är ett jämställt sjötransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom sjötransportområdet.

Återrapportering

Analys av kvinnors och mäns utnyttjande av sjötransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan regionerna.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.


Verksamhetsgren Produktion

Mål

Målet är att produktionsverksamheten skall bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.


Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: Sjökarteverksamhet, Farleder, Lotsning, Sjöräddning och Isbrytning. Intäkterna från farledsavgifterna skall särredovisas. Den konkurrensutsatta delen av Sjöfartsverkets sjökarteverksamhet skall särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden skall redovisas per sjötrafikområde.


Övriga mål och återrapportering

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar och mål samt återrapportering för denna verksamhet hänvisas till regeringsbeslut N2002/11973/BS för budgetåret 2003 avseende samverkansområdet Transporter.

2. Sjöfartsverket skall, efter samråd med Rederinämnden, till regeringen senast den 31 mars 2003 inkomma med en bedömning av den svenska handelssjöfartens internationella konkurrenssituation och andra förhållanden som påverkar handelssjöfarten.

3. Sjöfartsverket skall senast till regeringen den 31 mars 2003 inkomma med en sektorrapport.1.2Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrapportering: Kostnaderna för och intäkterna från myndighetens verksamheter samt vidtagna åtgärder skall redovisas i verksamhetsgrenar enligt följande indelning:

· Myndighets- och sektorverksamhet

· Produktion

2. Sjöfartsverkets ekonomiska mål under perioden 2003-2005 är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till lägst 30 procent.

- Som restriktion för prishöjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 1995.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

3. Sjöfartsverket skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Av redovisningen skall framgå hur kön samt den etniska och kulturella mångfalden beaktas både när det gäller rekrytering och när det gäller tillvaratagande av det mervärde som ökad mångfald kan tillföra verksamheten. Målet är att Sjöfartsverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Sjöfartsverket skall redovisa andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet och planerade åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning.

4. Sjöfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nät­verk, TEN. Sjöfartsverket skall senast den 12 februari 2004 redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt aktuella TEN-projekt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

5. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

6. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i verksamheten för Sjöfartsregistret.

7. Sjöfartsverket skall redovisa hur arbetet med att införa ett miljöledningssystem för verket fortlöper. Verket skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvaret för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integrerats samt föreslå en eventuell förbättring av integreringen. Integreringen avser bl.a. aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2003.

8. Sjöfartsverket skall tillförsäkra Regeringskansliet att erforderligt expertstöd för regeringens åtagande i det internationella miljö- och säkerhetsarbetet finns.1.3Uppdrag

1. Sjöfartsverket skall, med bistånd av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), fortsätta utvecklingen av ett uppföljningssystem i form av mått och indikatorer för delmålen om tillgänglighet och en positiv regional utveckling samt för delmålet en hög transportkvalitet. Sjöfartsverket skall senast den 1 oktober 2003 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa ett uppföljningssystem som efterhand skall kunna utvecklas.

2. Sjöfartsverket skall ta fram ett förslag om hur det kommande EG-direktivet om buller- och avgaskrav för fritidsbåtar kan genomföras i svensk rätt. I förslaget skall ingå ett förslag till tillsynssystem samt finansiering av detta. Verkets förslag skall lämnas till regeringen senast två månader efter det att direktivet antagits.

3. Sjöfartsverket skall senast den 1 maj 2003 redovisa för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vilka intäkter och kostnader som hör till verkets konkurrensutsatta delar.

4. Sjöfartsverket skall senast den 1 maj 2003 redovisa för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vilka kommittéer och organisationer som verket är engagerat i.

5. Sjöfartsverket skall redovisa vilken rutin som finns för att pröva om innehållet i verkets författningssamling är aktuellt och ändamålsenligt utformat. Vidare skall Sjöfartsverket senast den 1 oktober 2003 redovisa för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur den pågående översynen av verkets författningssamling fortlöper.

6. Mot bakgrund av tidigare arbete inom området skall Sjöfartsverket i samarbete med SIKA, redovisa aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginalkostnader som trafiken ger upphov till. Kostnader relaterade till emissioner av luftföroreningar skall ges särskild prioritet. Verket skall bistå Näringsdepartementet med underlag för den pågående översynen av farledsavgifterna. Sjöfartsverket skall senast den 2 maj 2003 lämna en delredovisning med särskilt fokus på godstransporter och senast den 28 november 2004 inlämna en slutredovisning på hela uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

7. Sjöfartsverket skall i samarbete med övriga trafikverk och Rikstrafiken under 2003 inleda arbetet med att ta fram förslag på standarder för dels den fysiska utformningen av sjötransportsystemet och dels för de delar av sjötransportsystemet som interagerar med andra transportslag. Syftet är att underlätta tillgängligheten för personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov. Sjöfartsverket skall senast den 31 december 2003 lämna förslag på standarder för den fysiska utformningen av det egna transportsystemet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

8. Sjöfartsverket ges i uppdrag att i samråd med övriga trafikverk och Rikstrafiken genomföra en översyn av tillsynsansvar och gällande föreskrifter för att säkerställa en god tillgänglighet för personer med funktionshinder och andra personer med särskilda behov. Särskild hänsyn skall tas till de funktionskrav som kan ställas på transportsystemet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

9 . Sjöfartsverket skall redovisa hur verket utövar den marknadskontroll som följer av direktiv 94/25/EG med kommande ändringsdirektiv på fritidsbåtar. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2003.

10. Sjöfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003

11. Regeringen har uppdragit åt samtliga län att utarbeta förslag till regionala tillväxtprogram. Sjöfartsverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa sitt deltagande och sina insatser i form av analys-, metod- och kompetensstöd i detta arbete. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:7Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (obetecknat anslag)71 000 tkr

Disponeras av Sjöfartsverket

Villkor

36:7 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.


36:8Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (obetecknat anslag)62 660 tkr

Disponeras av Sjöfartsverket

Villkor

36:8 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Sjöfartsverket skall, i enlighet med ingångna avtal mellan Sjöfartsverket och Vänerns Seglationsstyrelse, betala ersättning för utmärkning av fritidsbåtsleder m.m.


36:9Sjöfartsregistret (ramanslag)4 369 tkr

Disponeras av Sjöfartsverket

Villkor

36:9 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:700Inget
36:800Inget
36:96602.3Övriga villkor

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2003 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket skall för verksamhetsåret 2003, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden får sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket skall varje månad under budgetåret 2003 utbetala en tolftedel av beloppet 18,5 miljoner kronor till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.

7. Sjöfartsverket skall utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

8. Sjöfartsverket skall utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

9. Sjöfartsverket får under 2003 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22 avsnitt 7.7.2, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

10. Sjöfartsverket skall förvalta de medel som återbetalas till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen skall efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

11. Beträffande villkor för resurser inom civilt försvar och svåra påfrestningar hänvisas till regeringsbeslut N2002/11973/BS för budgetåret 2003 avseende samverkansområdet Transporter.

12. Sjöfartsverket skall erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation skall ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

3Undantag EA-regler

Sjöfartsverket skall lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2003.På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Johan Ericson


Kopia till

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/Ba/PP
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: