Regeringsbeslut
47
2003-12-18 U2003/2966/DK (slutligt)

Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Stockholms universitets användning av de under utgiftsområde 17 uppförda anslagen 25:2 och 25:3 - bidrag till fokbildningen.


 

Riksdagen har beslutat om tilläggsbudget för anslaget 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende bidrag till folkbildningen beslutar regeringen att följande skall gälla för Stockholms universitet och nedan angivna anslag. Ändringen är markerad med kantstreck.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Stockholms universitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 420

1

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001-2004.

För perioden 2005-2008 bör antalet examinerade i psykologutbildningen öka.


Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i ämnena allmän kriminologi, koreanska, lettiska, litauiska, nederländska, strålningsbiologi och teckenspråk.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.


2. Stockholms universitet skall delta i verksamhet och finansiering av Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Laboratoriet är gemensamt för Göteborgs och Stockholms universitet och är knutet till Göteborgs universitet.

Återrapportering
Denna verksamhet skall redovisas i årsredovisningen för Göteborgs universitet.


3. Vid Stockholms universitet finns Tolk- och översättarinstitutet enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. I verksamheten skall ingå att erbjuda tolk- och översättningsutbildning för 120 studerande per budgetår och konferenstolkutbildning vartannat år för minst 10 studerande.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och totala kostnad.


4. Universitetet skall avsätta medel för verksamheter med teckentolkning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå verksamheternas omfattning, inriktning och totala kostnader.


5. Universitetet skall svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i testet.

Övrig återrapportering

1. Universitetet skall samla in uppgifter om kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder från universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare upptagna under anslaget 25:71 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. I mån av behov skall universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet skall besluta om hur arbetet skall organiseras. Stockholms universitet skall i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som sammantaget vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenter med funktionshinder samt kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Universitetet skall vidare redovisa antalet studenter med funktionshinder vid lärosätena med fördelning per lärosäte, funktionshinder och kön.


2. Stockholms universitet skall senast den 3 mars 2003 redovisa förvaltningskostnader som finansieras med medel från utgiftsområde 17 anslagen 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning samt hur bidragen har fördelats.

Universitetet skall redovisa Tolk- och översättarinstitutets totala förvaltningskostnader som rör utgiftsområde 17 anslagen 25:2 och 25:3.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskolor

Stockholms universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid universitetet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

447

Naturvetenskapligt

453

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 30 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt vetenskapsområde.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning (omfattning, inriktning och total kostnad) lämnas för Centrum för kvinnoforskning.

2. Av årsredovisningen för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för verksamheten inom forskningsområdet svenska för döva.

3. Universitet har övertagit verksamhet avseende forskning om arbetsplatsens luft från Arbetslivsinstitutet. Av årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförts.

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:25Stockholms universitet: Grundutbildning (ramanslag)867 917 tkr
25:25 ap.1Takbelopp (ram)830 288 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)964 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.3Nationellt resurscentrum i kemi (ram)1 126 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.4Stöd till studenter med funktionshinder (ram)21 945 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.5Tolk- och översättarinstitutet (ram)10 603 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.6Teckentolkning (ram)2 596 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:25 ap.7Studenters kostnader för deltagande i kurser i Nordens språk och litteratur (ram)395 tkr

Disponeras av Stockholms universitet

Villkor

25:25 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

1. Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2. Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

3. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:26Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)961 817 tkr
25:26 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (ram)353 716 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:26 ap.2Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram)369 518 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:26 ap.3Internationella meteorologiska institutet (ram)1 931 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:26 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)236 652 tkr

Disponeras av Stockholms universitetUtgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:2Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (obetecknat anslag)76 933 tkr
25:2 ap.1Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder vid folkhögskola (obetecknat)40 906 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd
25:2 ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning (obetecknat)35 527 tkr

Disponeras av Stockholms universitet
25:2 ap.3Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst (obetecknat)500 tkr

Disponeras av Stockholms universitet

Villkor

25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

Stockholms universitet skall senast den 1 mars 2002 redovisa förvaltningskostnader som finansieras med medel från anslagsposten 2 och 3 under detta anslag samt hur bidraget har fördelats.


25:2 ap.1 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder vid folkhögskola

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser dels utbildningskostnader, dels kostnader för åtgärder i samband med dessa utbildningar.

Av anslagsbeloppet får högst 4 400 000 kr betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Utbetalning skall ske med 50 % under mars 2003, med 40 % under augusti 2003 och med 10 % när Riksförbundet lämnar slutredovisning av kostnaderna.


25:2 ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning

Utbildningarna skall planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Institutet får använda högst 2 500 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader som har att göra med anslagsposten.


25:2 ap.3 Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst

För anslagsposten 3 utbetalas 500 000 kr till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret.


25:3Bidrag till kontakttolkutbildning (obetecknat anslag)9 612 tkr

Disponeras av Stockholms universitet

Villkor

25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Medel får utbetalas för kontakttolkutbildning i minoritetsspråk i enlighet med förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Villkor

Tolk- och översättarinstitutet får använda högst 1 000 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:2500
25:25 ap.1003 %
25:25 ap.200
25:25 ap.300
25:25 ap.400
25:25 ap.5000
25:25 ap.6000
25:25 ap.7000
25:2600
25:26 ap.1000
25:26 ap.2000
25:26 ap.3000
25:26 ap.4000
25:200
25:2 ap.100Inget
25:2 ap.200Inget
25:2 ap.300Inget
25:300Inget2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Stockholms universitet

173 805

390 000

25:25

867 917

25:26

961 817

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10072 00072 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0-4203 0003 400-400-820
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0-42075 00075 400-400-820
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning32 2001 40077 60076 3001 30034 900
Uppdragsutbildning-7 5007 50077 30070 0007 3007 300
Uppdragsforskning25 0001 28060 00059 0001 00027 280
Summa49 70010 180214 900205 3009 60069 480

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Anders Franzén


Kopia till

Senast uppdaterad: