Regeringsbeslut
17
2003-12-11 S2003/9487/SK
(slutligt)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Handikappombudsmannen


 

Riksdagen har beslutat om Handikappombudsmannens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:FiU11, rskr.2003/04:48). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Handikappombudsmannen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
HandikappolitikInsatser för delaktighet och jämlikhetGranskning , juridiskt stöd och rådgivning
Tillgänglighetscentrum


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Handikappombudsmannens ansvarsområde.

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Verksamhetsområde Insatser för delaktighet och jämlikhet

Mål

Tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder skall förbättras i offentlig verksamhet.


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa hur myndigheten bidrar till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Granskning , juridiskt stöd och rådgivning


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall för budgetåren 2001-2003 redovisa:

- antal inkommna ärenden fördelade på olika områden som ärendena rör,

- antal handlagda anmälningsärenden uppdelat per standardregel,

- antal ärenden om juridisk rådgivning fördelade på olika områden som rådgivningen rör.

Handikappombudsmannen skall även redovisa de åtgärder som Handikappombudsmannen vidtagit för att granska efterlevnaden av FN:s standardregler.

Verksamhetsgren Tillgänglighetscentrum

Mål

Handikappombudsmannen skall öka kunskapen hos de statliga myndigheterna genom att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för myndigheternas arbete med att göra lokaler, verksamhet och information tillgängligare för personer med funktionshinder. Vidare skall Handikappombudsmannen utveckla metoder för att följa myndigheternas tillgänglighetsarbete. Handikappombudsmannen skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i dessa arbeten.

Handikappombudsmannen skall genom stöd och samordning bidra till att sektorsmyndigheternas arbete med att genomföra handikappolitiken utvecklas.


Återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa hur många myndigheter som upprättat handlingsplaner för hur deras lokaler, verksamhet och information skall bli tillgängligare för personer med funktionshinder. Kartläggningen skall redovisas senast den 1 november 2003.

Handikappombudsmannen skall redovisa insatser i syfte att främja jämställdhetsperspektivet i arbetet med att utveckla, förankra och sprida riktlinjer om tillgänglighet.

Handikappombudsmannen skall redovisa vilka insatser man vidtagit i syfte att stödja och samordna sektorsmyndigheternas arbete.


Övriga mål och återrapportering

Handikappombudsmannen skall redovisa hur man inhämtar och beaktar synpunkter från barn och ungdomar med funktionshinder i frågor som berör dem.1.2Uppdrag

Handikappombudsmannen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

16:10Handikappombudsmannen (ramanslag)17 425 tkr

Disponeras av Handikappombudsmannen2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
16:102460Allt2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

HO

1 643

16 425

1 200

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

3Undantag EA-regler

Handikappombudsmannen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Berit Andnor
Michael Blom


Kopia till

Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Boverket
Konsumentverket
Luftfartsverket
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Riksförsäkringsverket
Vägverket

Senast uppdaterad: