Regeringsbeslut
19
2003-12-18 M2003/3589/A
(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens VA-nämnd


 

Riksdagen har beslutat om Statens VA-nämnds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, utg.omr.18, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:51). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Statens VA-nämnd och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklinghantering av va-mål


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens VA-nämnds ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.[1]


[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens geotekniska institut, Statens bostadskreditnämnd, Fonden för fukt- och mögelskador, Lantmäteriverket och Boverket.


Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.


Verksamhetsgren hantering av va-mål

Mål

Målet är att nämden på ett rättssäkert sätt avgör mål och ärenden inom va-området. Nämnden skall verka för att 65 procent av målen avgörs inom 12 månader och resterande del inom 18 månader.


Återrapportering

Va-nämnden skall redovisa antal överklagade mål samt i hur stor andel av dessa som Va-nämndens avgörande fastställts, genomsnittlig ärendetid och ärendebalanser samt eventuell målavvikelse inkluderande analys över utfallet.1.2Organisationsstyrning

Återrapportering: Va-nämnden skall i årsredovisningen redovisa vilken ersättning som utgått till den som skall höras enligt 12 och 13 §§ lagen (1976:839) om Statens va-nämnd eller till den som anlitats som tolk vid handläggning av mål eller ärende enligt samma lag.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:10Statens va-nämnd (ramanslag)7 422 tkr

Disponeras av Statens VA-nämnd

Villkor

31:10 Statens va-nämnd

Anslaget får användas för utgifter i samband med Va-nämndens prövning av mål enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:1015003 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som överförs till räntekontot 1

Låneram2

Statens va-nämnd

2 000

6 422

600

1Utbetalas med 1/12 varje månad.

2Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Magnus Blücher


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: