Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut16

2003-12-18Marknadsdomstolen
Box 2217
103 15 STOCKHOLMJo2003/2892
Jo2003/538
Jo2003/539
Jo2003/540
Jo2003/1522

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Marknadsdomstolen

Riksdagen har beslutat om Marknadsdomstolens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2004 för Marknadsdosmtolen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeÄrendehandläggning
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas.
Hushållen ska ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Konsumenternas hälsa och säkerhet ska skyddas. Sådana konsumtions- och produktionsmönster ska utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål

Konsumenterna har en stark ställning och inflytande på marknaden.


Verksamhetsgren Ärendehandläggning

Mål

Ärendehandläggningen är effektiv och rättsäker.


Återrapportering
  • Antalet inkomna och avgjorda mål och ärenden,

  • genomsnittlig handläggningstid per måltyp,

  • genomsnittlig kostnad per måltyp,

  • antalet pågående processer i EG-domstolen i vilka domstolen begärt förhandsbesked.


Verksamhetsgren Information

Mål

Kunskapen om Marknadsdomstolen och dess praxis är god.


Återrapportering
  • Arbetet med att utveckla 24-timmars myndigheten.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Marknadsdomstolen ska i sin återrapportering kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna ärenden samt i antalet avgjorda mål och ärenden, per måltyp.1.3Organisationsstyrning

Mål
Marknadsdomstolen ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering
Marknadsdomstolen ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål ska i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen ska ha en klar och tydlig koppling till myndihgetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen ska vara konkreta och uppföljningsbara.

Dessutom ska Marknadsdomstolen återrapportera:
- lokalkostnad per anställd,
- antalet utbildningsdagar per anställd samt
- overheadkostnader per anställd.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:1Marknadsdomstolen (Ramanslag)
Disponeras av Marknadsdomstolen8 942 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:1224-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Marknadsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 40:1 Marknadsdomstolen.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Marknadsdomstolen ska senast den 30 juni 2004 inkomma med en kommenterad utgiftsprognos och undantas därefter från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Emilia Högquist
Kopia till:

Riksdagen, Lagutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: