Näringsdepartementet
ProtokollI 7
vid regeringssammanträde
2003-12-18N2003/8913/SÄ
N2003/9328/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. för budgetåret 2004 (rskr.2003/04:122)

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:20Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet25 000 tkr
38:20 ap.1Omstrukturering (Ram)21 000 tkr
38:20 ap.2Genomlysning av statligt ägda bolag (Ram)4 000 tkr


Villkor
38:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för kostnader för omstrukturering, genomlysning och försäljning av företag med statligt ägande.

Anslagssparandet från 2003 får behållas till regeringens disposition.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 1 250 000 kr.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:20 ap.11 250Allt0
38:20 ap.203 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

Fi/BA
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
FA/Ek/Red
FA/RISP
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsutskottet, Riksdagen
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: