Regeringsbeslut
17
2003-12-04 Ju2003/9258/IM(slutligt)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Ombudsmannen mot etnisk diskriminering


 

Riksdagen har beslutat om Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1 , utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46). Riksdagen har vidare den 19 november 2003 beslutat att öka anslaget 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering med 3 000 000 kronor (prop. 2003/04:1 , utg.omr. 8, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikIckediskrimineringEtnisk diskriminering i arbetslivet
Etnisk diskriminering inom andra områden i samhällslivet
Information och utbildning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings ansvarsområde.

Politikområde Integrationspolitik

Mål

Målen för den nationella integrationspolitiken är:

  • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläg­gande demokratiska värderingaroch som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.1

1Annan myndighet vars verksamhet skall bidra till målen är Integrationsverket.

Verksamhetsgrenar

DO skall redovisa följande verksamhetsgrenar:

  • Etnisk diskriminering i arbetslivet

  • Etnisk diskriminering inom andra områden i samhällslivet

  • Information och utbildning


Verksamhetsgren Etnisk diskriminering i arbetslivet

Mål

Målet är att förekomsten av etnisk diskriminering i arbetslivet skall minska.


Återrapportering

DO skall redovisa

  • resultatet avdentillsyn och uppföljning som bedrivits bl.a. hur arbetsgivare uppfyller de krav på aktiva åtgärder för etnisk mångfald i arbetslivet som ställs i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.

  • antalet anmälningar om diskriminering, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden, samt hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i Arbetsdomstolen eller avslutats på annat sätt. Det skall också framgå hur många och vilken typ av ärenden som handlagts av arbetstagarorganisationer samt hur många av dessa ärenden som organisationerna fört till domstol eller förlikt. Handläggningstider och balansläge skall redovisas. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka erfarenheter som vunnits.

Verksamhetsgren Etnisk diskriminering inom andra områden i samhällslivet

Mål

Målet är att förekomsten av etnisk diskriminering på andra områden i samhällslivet skall minska.


Återrapportering

DO skall redovisa

  • antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (2002:1286) om likabehandling i högskolan, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden, hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i domstolen eller avslutats på annat sätt samt antalet anmälningar inom andra områden i samhällslivet. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa. Handläggningstider och balansläge skall redovisas.

Verksamhetsgren Information och utbildning

Mål

Målet är att öka kunskaperna hos arbetsgivare, arbetstagare och samhället i övrigt om etnisk diskriminering.


Återrapportering

DO skall redovisa

  • de insatser som vidtagits för att öka kunskapen hos arbetsgivare och arbetstagare samt deras organisationer om lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet samt resultatet av dessa. Motsvarande redovisning skall göras för högskolan enligt lagen om likabehandling i högskolan. Även insatser inom andra områden i samhällslivet skall redovisas. Av redovisningen skall framgå hur arbetet med att ge råd, stöd samt utbildning till diskriminerings-förebyggande verksamhet på lokal nivå bedrivits och dess resultat.


Övriga mål och återrapportering

DO skall redovisa och kommentera allmänt hur arbetet med att förebygga och motverka etnisk diskriminering utvecklats under år 2003 inom både arbetslivet, högskolan och andra områden av samhällslivet. Vidare skall DO redovisa erfarenheterna i fråga om diskriminering som rör personer som tillhör någon av landets nationella minoriteter.

DO skall också redovisa och kommentera sin del av det arbete som genomförs inom ramen för regeringens uppdrag till Integrationsverket m.fl. om insatser mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering (Ku1999/139/IM, Ku1999/144/IM).

Samarbetet med övriga ombudsmän och andra centrala myndigheter skall kommenteras liksom samarbetet med Integrationsverket.

Vid all återrapportering skall könsperspektivet beaktas.1.2Organisationsstyrning

Nämnden mot diskriminering skall lämna en redogörelse för sin verksamhet och upprätta en separat balansräkning för denna. Detta skall inlämnas till DO senast den 15 februari 2004.1.3Uppdrag

Utgiftsprognoser

DO skall för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2004­. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För år 2003 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:5Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ramanslag)19 276 tkr
10:5 ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminiering (ram)19 126 tkr

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
10:5 ap.2Nämnden mot etnisk diskriminering (ram)150 tkr

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
10:52850
10:5 ap.12850-
10:5 ap.200-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

1 628

16 276

1 800

1 Överföringen till räntekontot skall ske med en fjärdedel vardera den 2 januari 2003, den 3 mars 2003, den 1 juli 2003 och den 1 oktober 2003.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

DO undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden mot diskriminering undantas från förordningen (2000:605) om myndigheternas årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Cafer Uzunel


Kopia till

Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Utrikesdepartementet, Enheten för migration och asylpolitik
Socialdepartementet, Enheten för sociala tjänster
Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Näringsdepartementet, Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Näringsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Nämnden mot diskriminering
Integrationsverket
Migrationsverket
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsombudsmannen

Senast uppdaterad: