Utrikesdepartementet
ProtokollIV:13
vid regeringssammanträde
2003-12-18UD2003/65635/IH

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 39:6 Avgifter till internationella handelsorganisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 39:6 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6Avgifter till internationella handelsorganisationer (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet15 510 tkr


Villkor
39:6 Avgifter till internationella handelsorganisationer

Anslaget disponeras av Regeringskansliet främst för avgifter och bidrag till följande internationella handelsorganisationer.

- Världshandelsorganisationen (WTO)

- Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)

- Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

- Internationella Kakaoorganisationen (ICCO)

- Internationella Byrån för Utställningar i Paris (BIE)

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:60-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLERUtdrag till:

UD-EIM
UD-IH
UD-PLAN-BUD
UD-A-RED
UD-RS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Information Rosenbad
Kommerskollegium

Senast uppdaterad: