Kulturdepartementet
Regeringsbeslut44

2003-12-11Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORGKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende utgiftsområde 17 anslaget 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för bidraget till forskning och dokumentation om medieutvecklingen.
1Verksamhet1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:4Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Göteborgs universitet1 735 tkr


Villkor
27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

- Anslaget får användas för kostnader för information om forskningsresultat och för att utarbeta mediestatistik m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor skall ges ut under 2004.

- Nordicom skall ansvara för grundläggande dokumentation av ägarförhållanden i svenska massmedier. Uppdraget innebär bl.a. att Nordicom skall ansvara för uppdatering av den databas om medieägande som byggts upp i samarbete med Rådet för mångfald inom massmedierna samt att på olika sätt göra denna information tillgänglig.

- Medlen under anslagsposten skall utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Återrapportering

- Nordicom skall senast den 1 mars 2004 lämna en redogörelse till Kulturdepartementet för verksamheten och bidragets användning under 2003. För verksamheten 2004 skall redogörelsen lämnas senast den 1 mars 2005. Mål för verksamheten återfinns i regleringsbrev för Göteborgs universitet (utg. omr. 16). Redovisningen skall avse datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och inkomster vid försäljning av rapporten. Särskild uppmärksamhet skall i redovisningen ägnas åt arbetet med grundläggande dokumentation av ägarförhållanden i svenska massmedier. Redovisningen skall även omfatta Nordicoms totala kostnader och intäkter för den verksamhet som täcks av bidraget till Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. Samtliga redovisade uppgifter skall jämföras med motsvarande uppgifter för 2002.

- Nordicom skall senast den 1 mars 2004 lämna budgetunderlag för 2005 till Kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla Nordicoms förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande åren.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:40Inget0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Pia Kjellander
Kopia till:

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Nordicom