Regeringsbeslut
II 27
2003-11-27 N2003/7829/RUT

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Glesbygdsverket

Riksdagen har beslutat om Glesbygdsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 19, bet. 2002/03:NU2, rskr. 2002/03:77).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Glesbygdsverket och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional utvecklingspolitikProgramlada utvecklingsprojektKunskapsförmedling
Stöd till program och processer


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Glesbygdsverkets ansvarsområde.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet


Verksamhetsområde Programlada utvecklingsprojekt

Mål

Målet är att öka samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling


Verksamhetsgren Kunskapsförmedling

Mål

Målet är att öka kunskaperna om gles- och landsbygdsområdenas förutsättningar och behov genom att:

 • följa samt analysera utvecklingen i gles- och landsbygdsområden

 • stödja och informera organ som har betydelse för gles- och landsbygdens utveckling


Återrapportering
 • Formerna för analysverksamheten

 • Publicerade rapporter

 • Redovisa i vilken utsträckning Glesbygdsverket har informerat centrala statliga myndigheter och statliga bolag om gles- och landsbygdens behov samt i vilken utsträckning hänsyn tas till dessa

 • Särskilda aktiviteter

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål
 • Målet är att genomförandet av gemenskapsinitiativet LEADER+ blir effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken

 • Målet är att Glesbygdsverket genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde medverkar till att arbetet med lokala och regionala program, främst regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram, sker effektivt och i överensstämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken


Återrapportering
 • Redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla och samordna samt effektivisera arbetet med LEADER+

 • Redovisa insatser som gjorts för att följa upp verksamheten inom ramen för LEADER+

 • Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

 • Redovisa övriga aktiviteter som genomförts


Övriga mål och återrapportering

Glesbygdsverket skall i årsredovisningen under varje verksamhetsgren redovisa insatser och resultat för främjandet av jämställdhet.1.2Organisationsstyrning

Glesbygdsverket skall senast den 14 februari 2003 redovisa en verksamhetsplan för 2003 och andra relevanta styrdokument.1.3Uppdrag

Glesbygdsverket skall lämna förslag till hur det nya politikområdet Regional utvecklingspolitik bör följas upp och effektutvärderas avseende den del av målet som avser en god servicenivå i alla delar av landet. Myndigheten skall under uppdragets genomförande samråda med Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), som av regeringen fått uppdraget att påbörja ett utvecklingsarbete om hur hela politikområdet Regional utvecklingspolitik bör följas upp och effektutvärderas. En delrapport med förslag på inriktning skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2004. En slutrapport skall efter samråd med ITPS redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2004.

Glesbygdsverket skall följa upp och sammanställa utredningar som tas fram som underlag för diskussionerna om den framtida sammanhållningspolitiken avseende gleshetsaspekterna. Glesbygdsverket skall vidare i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) eventuellt initiera egna analyser. Glesbygdsverket skall här särskilt belysa problematiken med gles befolkning, klimatförhållanden, långa avstånd och merkostnader. Glesbygdsverket skall i sitt arbete samråda med Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). En delredovisning av de viktigaste slutsatserna skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2003. Uppdraget skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2003.

Glesbygdsverket skall till NUTEK rapportera uppgifter avseende gemenskapsinitiativet LEADER+ som underlag för NUTEK:s samlade redovisning till regeringen. Redovisning skall ske enligt anvisningar från NUTEK.

Glesbygdsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2005 för anslaget 33:4 Glesbygdsverket. Varje prognos skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast den

- 22 januari 2003

- 10 mars 2003

- 7 maj 2003

- 11 augusti 2003 (samt i delårsrapporten)

- 3 november 2003
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:4Glesbygdsverket (ramanslag)26 441 tkr

Disponeras av Glesbygdsverket2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
33:43970-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot

Låneram

Glesbygdsverket

2 600

26 441

1 200

Överföring till räntekontot sker med 1/12 varje månad.

Låneram i Riksgäldskontoret avser investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Glesbygdsverket skall medfinansiera utgifter under insatsområde 3 Nätverk och insatsområde 4 Genomförande avseende gemenskapsinitiativet LEADER+.

Influtna medel från EG-strukturfonder från ovan nämnda poster får disponeras av verket för förvaltningskostnader


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Christina Wallin


Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling
Riksskatteverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Statskontoret
Konsumentverket
Samtliga länsarbetsnämnder
Samtliga länsstyrelser
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Landstingsförbundet
Svenska kommunförbundet
Företagarnas riksorganisation
Svenskt näringsliv
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Information Rosenbad
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksrevisionen
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland

Senast uppdaterad: