Regeringsbeslut
20
2003-12-18 M2003/3589/A
(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens kärnkraftinspektion


 

Riksdagen har beslutat om Statens kärnkraftinspektions verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82, prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:51). 

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 beslutar regeringen att följande skall gälla för Statens kärnkraftinspektion och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikFörebyggande och pådrivande miljöarbete1 Reaktor och Kärnämnessäkerhet
2 Nukleär icke-spridning
3 Kärnavfallssäkerhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens kärnkraftinspektions ansvarsområde.

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Förebyggande och pådrivande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren 1 Reaktor och Kärnämnessäkerhet

Mål
Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under 2003. Även orsakerna till förändringarna skall redovisas samt SKI:s kostnader för dessa. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för säkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.

Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.

Återrapportering:

SKI skall i anslutning till samtliga övriga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.

Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Upprätthålla beredskap för olyckor i kärnteknisk verksamhet

SKI skall upprätthålla organisatorisk och kunskapsmässig beredskap för att i en olyckssituation kunna bistå andra myndigheter med teknisk rådgivning och information.

Återrapportering

SKI skall redovisa förändringar som genomförts i beredskapen och resultatet av övningar som genomförts under verksamhetsåret samt kostnader för att upprätthålla SKI:s beredskap.

Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten i tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgren 1-3.


Verksamhetsgren 2 Nukleär icke-spridning

Mål
Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för icke-spridningsarbetet. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under 2003. Även orsakerna till förändringarna skall redovisas samt SKI:s kostnader för dessa. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.

Tillsyn av att tillståndshavarna tar sitt ansvar för den nukleära icke-spridningen

SKI skall se till att tillståndshavarna har god kontroll över kärnämnen och kärnteknisk utrustning och att icke-spridningsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn samt kostnaderna för denna.

Driva på i icke-spridningsarbetet

SKI skall vara pådrivande i icke-spridningsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella arbetet.

Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga övriga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella icke-spridningsarbetet. SKI skall dessutom redovisa väsentliga prestationer med pådrivande effekt i det internationell arbetet samt kostnaderna för dessa.

Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla och driva på icke-spridningsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja kvalitén på icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.

Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om icke-spridningsfrågor vid anläggningarna och kvaliten i tillståndshavarnas icke-spridningsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering:

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapporteringen skall ske samlat för verksamhetsgren 1-3.


Verksamhetsgren 3 Kärnavfallssäkerhet

Mål
Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under 2003. Även orsakerna till förändringarna skall redovisas samt SKI:s kostnader för dessa. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för säkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalité.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.

Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.

Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga övriga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.

Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten i tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgren 1-3.Övriga mål och återrapportering

Utöver ovan angiven verksamhetsstruktur bidrar SKI även till måluppfyllelsen inom politikområde Skydd mot olyckor och svåra påfrestningar i fred och vid ett väpnat angrepp.

Mål

Att samhällets grundläggande behov inom SKI:s ansvarsområde inom samverkansområdet spridning av allvarlig smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

SKI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.1.2Uppdrag

  1. SKI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas senast: den 22 januari 2003, den 10 mars 2003, den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 och den 3 november 2003.

  2. SKI skall i samverkan med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den 1 maj 2003 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

  3. SKI skall i samverkan med SSI svara för de svenska förberedelserna inför det första granskningsmötet under konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall vid Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien. I uppdraget ingår att sammanställa den svenska nationalrapporten. Denna skall vara regeringen tillhanda senast den 1 mars 2003 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 5 maj 2003. Sammanställningen av nationalrapporten skall göras i lämplig samverkan med industrin. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

Utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa kommer att regleras med särskilt uppdrag via separat regeringsbeslut. SKI skall återrapportera projekten i enlighet med beslutet. Vad gäller utvecklingssamarbetet som sker i samverkan med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) skall dessa projekt återrapporteras i enlighet med Sidas bestäm­melser.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:10Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader (ramanslag)85 356 tkr

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion

Villkor

34:10 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

Anslaget får disponeras för ett stödprogram till IAEA. SKI:s medverkan i programmet får, utöver det belopp som för detta ändamål balanserats från föregående budgetår, uppgå till högst 1 200 000 kronor för budgetåret 2003.


34:11Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (ramanslag)70 895 tkr

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion

Villkor

34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
  1. Från anslaget skall medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks AB:s forskningsanläggning utbetalas. Medlen skall betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2003.

  2. Anslaget får disponeras för de utgifter som är förenade med en ordinarie tjänst som professor i kärnsäkerhet vid Tekniska högskolan i Stockholm.

  3. Från anslaget får bekostas utgifter för resor, information och administration som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
34:1117 0008 0002 000027 000
Summa anslag 34:1117 0008 0002 0000

Villkor

SKI bemyndigas att under 2003 göra ekonomiska åtaganden i samband med kärnsäkerhetsforskning som inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 17 000 000 kronor under budgetåret 2004, högst 8 000 000 kronor under budgetåret 2005 och högst 2 000 000 kronor under budgetåret 2006.


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:101 3000-
34:111 1000-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram

Statens kärnkraftinspektion

5 000

156 901

30001 Utbetalas med 1/12 per månad
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Tillsyn25513 393-1 75684 46086 006-1 54691
Kärnsäkerhetsforskning2551162569 10069 266-1661
Summa
3 555-1 751153 560155 272-1 71292

Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn

Avgiftsintäkter avseende tillsyn och forskning enligt 4, 5, 8 §§ förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion, skall redovisas mot inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.


Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Transporttillstånd0020020000
Summa0020020000
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet000000
Summa000000

Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet

SKI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från den Europeiska Unionen under TACIS och Phare programmen. Inkomsterna disponeras av myndigheten.


På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Gabor Szendrö


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens strålskyddsinstitut

Senast uppdaterad: