Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut8

2003-12-11Statens haverikommission
Box 12538
101 29 STOCKHOLMFö2003/2012/CIV
Fö2003/2198/CIV
Fö2003/2853/CIV

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens haverikommission

Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utgiftsområde 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens haverikommissions ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysHaveriutredningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Målet är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.


Verksamhetsgren Haveriutredningar

Mål

Målet är att bidra till att uppfylla det transportpolitiska delmålet om en säker trafik, dvs. att ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Statens haverikommission skall därtill med sin kompetens inom området också främja säkerheten inom andra samhällsektorer.

Målet är att fastställa olycksorsaken i varje undersökning.

Målet är att ge sådana synpunkter och rekommendationer till tillsynsmyndigheterna att framtida olyckor och tillbud till olyckor förebyggs samt begära återrapportering från respektive tillsynsmyndighet om i vilken utsträckning åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna.


Återrapportering för 2004

Återrapporteringen av verksamheten skall ske enligt följande indelning såvida inget annat anges: civil luftfart, civil sjöfart, järnvägstrafik, militär verksamhet samt annan verksamhet.

1. Återrapportering: Statens haverikommission skall översiktligt redogöra för hur verksamheten bidragit till uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om en säker trafik samt för hur verksamheten bidragit till främjandet av säkerheten inom andra samhällssektorer.

2. Återrapportering: Statens haverikommission skall i de fall där olycksorsaken inte har kunnat fastställas redovisa och kommentera antalet fall samt jämföra dessa över den senaste treårsperioden och kommentera utfallet.

3. Återrapportering: Statens haverikommission skall redovisa rekommendationer som lämnats till tillsynsmyndigheterna och jämföra dessa med rekommendationer som lämnats under den senaste treårsperioden. Kommentarer skall lämnas till de fall då rekommendationerna inte har beaktats.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapportering

4. Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar skall redovisas.

5. Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar skall redovisas, jämföras med kostnaden under den senaste treårsperioden och kommenteras. Förvaltningskostnaderna och intäkterna avseende förvaltningsdelen skall redovisas för verksamheten i dess helhet.

6. En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet liksom för den nytta detta har för Statens haverikommissions verksamhet skall lämnas.

7. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten bestå av en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits med tyngdpunkt på väsentliga prestationer och en bedömning av avvikelser i utfallet i förhållande till verksamhetsmål och budget.

Handläggningstiden för haveriutredningar skall begränsas till högst tolv månader för militära ärenden, civila sjöfartsärenden, järnvägstrafikärenden och ärenden rörande annan verksamhet samt till i genomsnitt sex månader för civila luftfartsärenden.

8. Återrapportering: Statens haverikommission skall redovisa, jämföra över den senaste treårsperioden och kommentera handläggningstiden för utredningar. Kommentarer skall lämnas till de fall där målet inte uppnåtts.1.3Organisationsstyrning

1.3

Organisationsstyrning

Mål

Statens haverikommission skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Statens haverikommission skall härför formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

9. Återrapportering: Statens haverikommission skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

1.4 Uppdrag

Statens haverikommission skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad för detta, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Statens haverikommission skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens haverikommission1 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidragEkonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

2

FINANSIERING

2.1

Översikt


Beräknade övriga inkomster som disponeras

14 000 tkr

Totalt beräknat belopp som disponeras av myndigheten

14 000 tkrVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

2.2

Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2004 får uppgå till högst

14 000 000 kronor och skall betalas av Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk. Förvaltningskostnaderna skall fördelas enligt följande om inte annat överenskoms mellan nämnda myndigheter:

· Luftfartsverket 60 % 8 400 000 kronor

· Sjöfartsverket 10 % 1 400 000 kronor

· Banverket 5 % 700 000 kronor

· Försvarsmakten 10 % 1 400 000 kronor

· Statens räddningsverk 15 % 2 100 000 kronor

De särskilda utredningskostnaderna, som föranleds av enskilda undersökningar, skall betalas av berörda myndigheter enligt nedan:

· Luftfartsverket civila luftfartsärenden

· Sjöfartsverket civila sjöfartsärenden

· Banverket järnvägsrelaterade ärenden

· Försvarsmakten militära ärenden

· Statens räddningsverk övriga ärenden

Både förvaltningsutgifterna och de särskilda utredningsutgifterna skall månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna.

Övriga villkor

2.3 Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Räntekontokredit

Låneram

Statens haverikommission

4 000

1 000

2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Per Brandtell
Kopia till:

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS, TP, ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket

Senast uppdaterad: