Regeringsbeslut
12
2003-10-30 Ju2003/7998/STO
Ju2003/5203/KRIM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 11:1 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna


 

Riksdagen har beslutat om anslag för utvecklingsinsatser i storstadsregionerna för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46). Riksdagen har vidare den 11 juni 2003 (prop 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) beslutat öka anslaget med 40 000 000 kronor. 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Jämställdhetspolitik

StorstadspolitikStorstadspolitik


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Regeringens ansvarsområde.

Politikområde Storstadspolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för den nationella storstadspolitiken (prop.1997/98:165, bet.1998/99:AU2, rskr.1998/99:34)

- att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet samt

- att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas invånare

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

11:1Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (ramanslag)270 000 tkr
11:1 ap.1Till regeringens disposition (ram)214 000 tkr

Disponeras av regeringen
11:1 ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)56 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

11:1 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna

Utgående balans på anslaget år 2002 får i sin helhet disponeras av regeringen under 2003. Anslagssparandet förs till post 1 som ingående överföringsbelopp.


11:1 ap.1 Till regeringens disposition
Medlen skall efter förslag av Storstadsdelegationen disponeras för insatser i vissa stadsdelar inom ramen för lokala utvecklingsavtal mellan staten och de sju kommuner som anges i proposition 1997/98:165.

11:1 ap.2 Till regeringskansliets disposition
Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Högst 11 000 000 kronor får disponeras för uppföljning, utvärdering, erfarenhetsspridning och internationellt erfarenhetsutbyte av insatser inom de lokala utvecklingsavtalen och motsvarande insatser som föregått lokala utvecklingsavtal.

Högst 5 000 000 kronor får användas för information och utredningsinsatser rörande storstadspolitikens utformning.

Högst 40 000 000 kronor  får användas för att ta tillvara storstadspolitikens erfarenheter, bl.a. genom att stödja en integrering av de nya metoderna i ordinarie strukturer. Medlen får användas först efter regeringsbeslut som närmare definierar de särskilda insatser som skall vidtas.Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:2Särskilda jämställdhetsåtgärder (ramanslag)13 706 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Anslaget skall användas för att stödja verksamheter som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt organisationer som driver projekt med detta syfte. Anslaget kan även användas för att pröva nya metoder inom jämställdhetsarbetet.2.2.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:7Särskilda regionala utvecklingsprogram (ramanslag)

Disponeras av regeringen

Villkor

33:7 Särskilda regionala utvecklingsprogram

Anslaget skall användas till utgifter för tidsbegränsade program och engångsinsatser för att främja det lokala näringslivets utveckling genom ökad IT-användning, kluster, turism, entreprenörsutbildning och kommunala lärcentra samt för att främja kommersiell service.


33:9Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner (ramanslag)

Disponeras av regeringen

Villkor

33:9 Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner

Anslaget skall, i enlighet med regeringens skrivelse 1999/2000:33, användas till att finansiera utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Huvudprincipen är att utgifter för lokalisering av statlig verksamhet skall rymmas inom de utgiftsområden som respektive verksamhet tillhör. Detta anslag skall användas till delfinansiering av sådana utgifter.2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
11:100
11:1 ap.100
11:1 ap.200
24:200-
33:700-
33:900-

På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Anneli Lindström


Kopia till

Storstadsdelegationen
Regeringskansliets revisionskontor
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: