Socialdepartementet
Regeringsbeslut33

2003-12-11Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 STOCKHOLMS2003/4714/ST(delvis)S2003/8811/ST
S2003/10006/ST
S2003/9983/SK(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens institutionsstyrelse

Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 9 , bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SocialtjänstpolitikStatligt bedriven ungdoms- och missbrukarvårdUngdomsvård
Sluten ungdomsvård
Missbrukarvård


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.


Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

Mål

Vården skall göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre rustade till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården skall i högre utsträckning planeras och utföras utifrån tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljning av vårdresultatet.


Återrapportering
 • hur myndigheten utvecklat sina insatser för att underlätta för att implementera metoder som har vetenskapligt stöd vid SiS institutioner,

 • hur SiS konkretiserat målen för sin verksamhet och tydliggjort kriterierna för när målen skall anses uppfyllda,

 • hur SiS utvecklar uppföljningen av vårdresultat och redovisar dessa,

 • hur SiS avser att förtydliga de riktlinjer och normer som skall gälla för institutionsbehandlingen i syfte att möjliggöra tillsyn av behandlingskvaliteten,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att ett genusperspektiv anläggs vid styrning av behandling och vid implementering av forskningsresultat,

 • vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka kunskapen om SiS verksamhet inom socialtjänsten.


Verksamhetsgren Ungdomsvård

Mål

Ungdomar som behöver plats på akut- och utredningsavdelning skall beredas plats omgående.


Återrapportering
 • redovisning av hur målet uppfyllts samt vilka faktorer som bidragit respektive försvårat måluppfyllelsen,

 • redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

 • redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,

 • redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,

 • myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkar och flickors särskilda behov av vård,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts.


Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

Mål

Insatserna för utslussningen av de unga skall vidareutvecklas.

Planeringen tillsammans med den unge och socialtjänsten för insatser efter frigivningen skall förbättras.


Återrapportering
 • redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

 • redovisning av myndighetens insatser för att tillgodose kvalitet och säkerhet i verksamheten,

 • redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställighetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan,

 • redovisa hur myndigheten har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden och kostnaderna för SiS skall redovisas. Om SiS har stött på problem vid tillämpningen skall även det redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som har varit eller som kan vara påkallade för SiS del redovisas.


Verksamhetsgren Missbrukarvård

Mål

Andelen kvinnor och män som klienter inom missbrukarvården vilka motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.


Återrapportering
 • redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

 • redovisning av myndighetens insatser för att mäta, bedöma och säkra kvaliteten i verksamheten,

 • redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet hos psykiskt funktionshindrade kvinnor och män,

 • redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att uppnå målet att vården vid LVM-hem ingår i en planerad vårdkedja.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
 • SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

 • SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2005 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under 2004.

 • SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

 • SiS skall redovisa på vilket sätt myndigheten fortsatt sitt arbete med att beakta barnperspektivet när det gäller olika grupper av flickor och pojkar, såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet. Redovisningen bör utgå från de för myndighetens verksamhet relevanta artiklarna i barnkonventionen.

 • Statens institutionsstyrelse skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. SiS skall särskilt analysera utvecklingen inom de olika verksamhetsgrenarna. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast: den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti, 1 november.

 • Redovisning enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 att införa miljöledningssystem.1.3Organisationsstyrning
 • Statens institutionsstyrelse skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

18:2Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)
Disponeras av Statens institutionsstyrelse743 479 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:230 000-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
18:218 00010 0008 000
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens institutionsstyrelse100 000220 604
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
Belopp som förs till räntekontot

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 18:2 Statens institutionsstyrelse.
MånadStatens institutionsstyrelse
Januari127 479
Februari56 000
Mars56 000
April56 000
Maj56 000
Juni56 000
Juli56 000
Augusti56 000
September56 000
Oktober56 000
November56 000
December56 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård
Ungdomsvård-5 001-21 600720 0001 130 000-410 000-436 601
Sluten ungdomsvård-590-2 5200148 000-148 000-151 110
Missbrukarvård-2 721-11 880307 000472 000-165 000-179 601
Summa-8 312-36 0001 027 0001 750 000-723 000-767 312
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 1992/93:61 om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Urban Lindberg
Kopia till:

Justitiedepartementet
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
u.h. SK-B

Senast uppdaterad: