Regeringsbeslut
4
2003-12-04 Ju2003/9258/
DOM (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Gentekniknämnden


 

Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2003/04:1, utg.omr. 4, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:45). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Gentekniknämnden och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Gentekniknämndens ansvarsområde.

1.1.1 Mål och återrapporteringskrav

Gentekniknämndens verksamhetsgren är

- Gentekniknämnden

1.1.1.1 Mål för verksamhetsgren Gentekniknämnden

Gentekniknämndens mål är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa samt miljön skyddas.

Nämnden skall arbeta för att nå målet genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden skall även under året anordna konferenser om bl.a. kloning av djur samt informera forskare, industriföreträdare m.fl. om gällande regler för kontroll av genteknisk verksamhet i Sverige.

Återrapporteringskrav

Översiktlig beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen skall ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Rättsväsendet

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9Gentekniknämnden (ramanslag)3 129 tkr

Disponeras av Gentekniknämnden2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:9440-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

4:9 Gentekniknämnden

313

3 129

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

3Undantag EA-regler

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3. Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 4:9 Gentekniknämnden.På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Signe Öhman


Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Justitiedepartementet, L3
Utbildningsdepartementet

Senast uppdaterad: