Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut22

2003-12-18Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNAU2003/4789/ DK (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 26:3

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 26:3. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Politikområde

Forskningspolitik
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:3Rymdforskning (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen154 742 tkr


Villkor
26:3 Rymdforskning

1. Anslaget skall användas för utgifter för Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program, projektstöd till svenska rymdforskningsprojekt, svensk andel av grundforskningen vid Esrange enligt särskilt avtal med andra länder, samt ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av Rymdstyrelsens fattade beslut.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:37 737-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:3900 000131 000133 0002009
Belopp angivna i tkr


Villkor

Rymdstyrelsen bemyndigas att under 2004 för anslaget 26:3 Rymdforskning ikläda sig ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, motsvarar högst 900 000 000 kr under budgetåren 2005-2009.2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 26:3 Rymdforskning.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: