Regeringsbeslut
18
2003-12-11 U2003/4420/DK
(Slutligt)

Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning


 

Riksdagen har beslutat om tilläggsbudget för budgetåret 2003 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:FiU11, rskr. 2003/04:50). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande skall gälla för budgetåret 2003 för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxenutbildningAdministration av kvalificerad yrkesutbildning
Utveckling
Kvalitetssäkring
Tillsyn


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Målet för politikområdet är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja:

 • personlig utveckling,

 • demokrati,

 • jämställdhet,

 • ekonomisk tillväxt,

 • sysselsättning samt

 • en rättvis fördelning.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Nationellt centrum för flexibelt lärande, Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Administration av kvalificerad yrkesutbildning

Mål

Utveckla rationell och effektiv ärendehantering vid prövning av ansökningar och beslut om utbildningar.

Bedriva verksamheten med god hushållning av ekonomiska resurser så att antalet planerade årsstudieplatser utnyttjas fullt ut.


Återrapportering

Vidtagna åtgärder för att sprida kunskapen om kvalificerad yrkesutbildning mot utbildningsanordnare, nationella vägledningssystem, arbetslivet och allmänheten.

En förteckning och analys av ej beviljade ansökningar om utbildningar fördelat på branscher, yrkesområden och län.

Grunder för fördelning av utbildningsplatser.

Redovisa handläggningstider vad gäller ansökningar om statsbidrag samt klagomål från studerande.

Redovisa vidtagna insatser som bidrar till ett fullt utnyttjande av tilldelade årsstudieplatser.

Verksamhetsgren Utveckling

Mål

Öka utbildningarnas attraktivitet bland studerande och i arbetslivet.

Åstadkomma en innehållslig spridning av utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov inom lokala arbetsmarknadsregioner.


Återrapportering

Vidtagna åtgärder som främjat pedagogisk och organisatorisk utveckling inom kvalificerad yrkesutbildning.

Vidtagna åtgärder som bidragit till att utveckla lärande i arbete (LIA) som pedagogiskt inslag och dess koppling till utbildningarnas kursplanemål samt övriga åtgärder som främjat pedagogisk och organisatorisk utveckling inom kvalificerad yrkesutbildning.

Vidtagna åtgärder som ökat tillgängligheten till kvalificerad yrkesutbildning i form av av deltidsutbildning och distansformer.

Vidtagna åtgärder för att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov.

Verksamhetsgren Kvalitetssäkring

Mål

Tillse att utbildningarna bedrivs med en hög kvalitet och yrkesrelevans samt i enlighet med måldokumenten.


Återrapportering

Principer och metoder för granskning och prioritering av ansökningar om start av utbildningar i relation till uppställda kvalitetskriterier.

Redovisa hur myndigheten följer upp utbildningarnas kvalitet och yrkesrelevans.

Redovisa konstaterade avvikelser i förhållande till uppställda kvalitetskriterier och mål.

Redovisa universitets och högskolors samt arbetslivets medverkan i ledningsgrupper och som utbildningsanordnare samt hur denna medverkan har utvecklat kvalitetssäkringen av utbildningarna.

Redogöra för hur myndigheten stödjer anordnarna i arbetet med att utveckla kvalitetssäkringen av utbildningarna.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lag, förordning och avtal.


Återrapportering

Redovisa tillsynens omfattning och inriktning.

Antalet tillsynsärenden som uppkommit efter initiativ dels av myndigheten själv och dels av andra aktörer.

Sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.


Övriga mål och återrapportering

Verksamheten skall planeras för en volym på cirka 12 500 årsstudieplatser.

Myndigheten skall redovisa hur den främjat studerandeinflytande.

Myndigheten skall redovisa beskrivande data om kvalificerad yrkesutbildning. Redovisningen skall avse beviljade ansökningar om att starta utbildningar, påbörjade utbildningar, antal utbildningar fördelade på branscher och yrkesområden, resultat avseende antal studerande som genomgått utbildning. Redovisningen skall även omfatta sysselsättning ett år efter avslutad utbildning, varvid arbetets eller studiernas anknytning till utbildningens yrkesinriktning skall framgå. Redovisningen skall även visa beviljade och pågående utbildningar fördelat på län, antal utbildningar och antal platser.


Myndigheten skall redovisa beskrivande data om de studerande inom kvalificerade yrkesutbildning. Av redovisningen skall framgå utbildningsbakgrund, kön och utländsk bakgrund fördelat på bransch och yrkesområden samt utbildningslängd. Redovisningen skall också visa hur antalet sökanden fördelar sig mellan utbildningar och branschområden.

Myndigheten skall redovisa beskrivande data om hur statsbidragen för kvalificerad yrkesutbildning fördelats. Redovisningen skall avse bidraget per årsprestation, beslutade och utbetalade medel samt framtida beslutade ekonomiska åtaganden.

Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Myndigheten skall särskilt redovisa i vilken utsträckning kvalificerad yrkesutbildning initierats inom ramen för regionala tillväxtavtal. Av redovisningen skall även framgå vilka de samverkande parterna är. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Myndigheten skall redovisa en analys av hur trepartsamverkan fungerar mellan företrädare för högskola, kommun och arbetsliv i syfte att säkerställa utbildningens kvalitet.

Myndigheten skall redovisa hur anordnarna arbetar med kvalitetssäkring.

Myndigheten skall redovisa ett sammanhållet policydokument rörande utformning, innehåll och genomförande av tillsyn och kvalitetssäkring av utbildningarna.1.2Organisationsstyrning

1. Myndigheten skall redovisa vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under innevarande budgetår och de två därpå följande åren. Redovisningen skall ställas till regeringen och lämnas till Justie- och Utbildningsdepartementen vid sidan av myndighetens årsredovisning och budgetunderlag senast den 22 februari 2003(Ju2002/4715/PP).

2. Myndigheten skall redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.1.3Uppdrag

 1. Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för anslaget 25:17. För anslaget 25:18 skall myndigheten redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För anslaget 25:18 skall dessutom de antaganden som ligger till grund för prognosen redovisas på följande faktorer.

  Makro (konsumentprisindex)
  Volym (antal deltagare)

  Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

  Utgiftsprognoser lämnas senast:

  den 22 januari 2003
  den 10 mars 2003
  den 7 maj 2003
  den11 augusti 2003
  den 3 november 2003

 2. Myndigheten skall redovisa förslag om hur uppdragsutbildning skall kunna genomföras och finansieras inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

 3. Myndigheten skall redovisa i vilken utsträckning validering av formella och icke-formella kunskaper förekommit inom de kvalificerade yrkesutbildningarna under året, i vilken utsträckning de bidragit till förkortning av studietiden och vilka praktiska konsekvenser detta inneburit för genomförandet av utbildningarna och de studerande. Redovisningen skall också innefatta hur myndigheten stimulerar anordnarna att arbeta med validering. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

 4. Myndigheten skall, i samverkan med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), redovisa förutsättningarna för att kvalificerad yrkesutbildning kan bedrivas som distansutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:17Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (ramanslag)14 727 tkr

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Villkor

25:17 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Av det utgående anslagssparandet från budgetåret 2002 på anslaget 25:18 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning får myndigheten använda 3 137 000 kronor under budgetåret 2003 för myndighetens förvaltning.


25:18Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (ramanslag)609 953 tkr

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Villkor

25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

Bidrag betalas ut i enlighet med lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

Myndigheten får, förutom anslagssparande som disponeras från budgetåret 2002, totalt belasta anslaget inklusive anslagskrediten med 509 953 000 kronor.2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
25:18660 0001 342 501300 00096 0682 398 569
Summa anslag 25:18660 0001 342 501300 00096 068

Villkor

Anslag/ap/dp

2003
Bemyndiganderam

2004
Infriade förpliktelser

2005 - 2008
Infriade förpliktelser

25:18

2 105 859

763 358

1 342 501


Anslag/ap/dp

2004

2005

2006

2007

2008

2004-2008

25:18

763 358

700 000

400 000

200 000

42 501

2 105 859

Summa anslag 25:18

763 358

700 000

400 000

200 000

42 501


Belopp angivna i tkr

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning bemyndigas att under 2003, i fråga om ramanslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som, inklusive tidigare åtaganden, uppgår till högst 2 105 859 000 kronor för åren 2004-2008.


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:1722103 %
25:1830 4980175 2342.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

Myndigheten för Kvalificerad yrkesutbildning (25:17)

1 473

14 727

3 000

1Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Anders Franzén


Kopia till

Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksdagen, Utbildningsutskottet

Senast uppdaterad: