Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII36

2003-12-11Rikstrafiken
Box 473
851 06 SUNDSVALLN2003/8874/TP
N2003/8885/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rikstrafiken (rsk.2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Rikstrafikens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikInterregional kollektiv persontrafikUtveckling och samordning av kollektivtrafiken
Trafikupphandling


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Interregional kollektiv persontrafik

Mål

1. Ett tillgängligt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystems utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.

5. En positiv regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet ska ske enligt nedan.


Verksamhetsgren Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög och säker transportkvalitet.

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regioner skall förbättras.

Andelen funktionshindrade och andra grupper med särskilt behov som kan utnyttja det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall öka.

Rikstrafiken skall i samverkan med trafikhuvudmän, länsstyrelser, övriga myndigheter och operatörer åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontrafiksystem.

Kvaliteten, mätt i termer av punktlighet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall förbättras successivt.

Återrapportering:

Rikstrafiken skall redovisa det kollektiva persontransportsystemets utveckling. Återrapporteringen skall innehålla en omvärlds- och marknadsanalys som beskriver hela det kollektiva persontransportsystemets utveckling under det senaste verksamhetsåret. Särskild vikt skall läggas vid utveckling av biljettpris, passagerartrafik och förändringar i linjeutbud.

Rikstrafiken skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem, vilka brister som finns i samordningen av biljettsystem, tidtabeller och information samt åtgärder för hur bristerna kan avhjälpas och redovisa i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

Rikstrafiken skall redovisa förändring av andelen funktionshindrade, äldre och barn som kan utnyttja det kollektiva persontransportsystemet samt de åtgärder som vidtagits i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Med utgångspunkt i trafikverkens sektorsvisa redovisningar skall Rikstrafiken göra en samlad och trafikslagsövergripande beskrivning av återstående brister och behov av åtgärder samt bedöma om planerade insatser för att nå etappmålet om ett transportsystem tillgängligt för funktionshindrade år 2010 kan uppnås. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant.

Mål

Ett jämställt kollektivt persontransportsystem

Ett persontransportsystem som utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka det kollektiva persontransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom det kollektiva persontransportområdet.

Återrapportering: Rikstrafiken skall redovisa kvinnors och mäns utnyttjande av det kollektiva persontransportsystemet samt deras möjlighet att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation samt rörlighet mellan olika regioner.


Verksamhetsgren Trafikupphandling

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög och säker transportkvalitet.

Transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift kan vid behov upphandlas av Rikstrafiken.

Upphandlingen av interregional kollektiv persontrafik skall vara kostnadseffektiv, med beaktande av säkerhets- och tillgänglighetsaspekter.

Upphandlingsmetoder och upphandlingsformer skall fortlöpande utvecklas.

Återrapportering: Nyttan av den upphandlade trafiken skall kontinuerligt utvärderas. Såväl alternativa trafiklösningar som alternativ till statlig upphandling av trafiken skall utvärderas. Motiven och kostnaden för den statliga upphandlingen samt konsekvenserna av en utebliven statlig upphandling skall redovisas.

Rikstrafiken skall även redovisa trafikmässiga uppgifter och ekonomiskt utfall för den upphandlade trafiken.

Rikstrafiken skall redovisa hur upphandlingsmetoder och upphandlingsformer utvecklats samt kommentera vilka konsekvenser denna utveckling haft för utfallet på upphandlingen.

Mål

Ett jämställt kollektivt persontransportsystem

Ett jämställt kollektivt persontransportsystem, som utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.

Återrapportering: Rikstrafiken skall återrapportera trafikstatistik uppdelat på kön och syfte med resan. Rikstrafiken skall även återrapportera resenärernas synpunkter på resan och den informationen skall vara uppdelat på kön.

Mål

En god miljö

Upphandling av kollektiv persontrafik skall ta hänsyn till god transportmiljö.

Återrapportering: Den upphandlade trafikens miljökonsekvenser skall redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rikstrafiken skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslagsposter. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20041.3Organisationsstyrning

1. Rikstrafiken skall bedriva sin verksamhet utifrån myndighetsspecifika mål som definierats med utgångspunkt i det övergripande målet och de delmål som lagts fast inom transportpolitiken samt utifrån en utvecklad verksamhetsstrategi.

2. Rikstrafiken skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Rikstrafiken skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

3. Rikstrafiken skall svara för utbetalningar för sådana resor med Riksfärdtjänsten som staten har ett betalningsansvar för efter avvecklingen av Styrelsen för riksfärdtjänst. Rikstrafiken skall redovisa vilka utbetalningar som gjorts för resor med Riksfärdtjänsten.

4. Rikstrafiken bär från 2004-01-01 den ekonomiska risken för de rullande matriel som nyttjas i den trafik som upphandlats. Rikstrafiken skall därför i sina avtal verka för att det ekonomiska ansvaret för denna risk överförs till de operatörer som erhåller trafikansvar.1.4Uppdrag

1. Rikstrafiken skall, i samverkan med trafikverken, Boverket och övriga berörda aktörer, fortsätta arbetet med transportslagsövergripande råd och riktlinjer för utformning av och gemensamma funktioner för ett transportsystem som är anpassat till funktionshindrade. Arbetet bör utföras i linje med det förslag till arbetsprocess som Rikstrafiken redovisade till regeringen 030930. Arbetet bör bl.a. fokuseras på gällande föreskrifter för bytespunkter (stationer, hållplatser och terminaler) som används av flera trafikslag. En delredovisning skall inlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2004.

2. Rikstrafiken skall, i samverkan med trafikverken och övriga berörda aktörer fortsätta att utreda förutsättningar, lämplig utformning, kostnader och ansvarsfördelning m.m. för ett nationellt och transportslagsövergripande informationssystem för all kollektivtrafik. I första hand skall arbetet inriktas på en samordning och utveckling av befintliga system. Viktigt är att åstadkomma en förbättring av gränssnitten gentemot konsumenterna. I systemet bör också ingå ett kompletterande nationellt telefonnummer för all kollektivtrafik. Informationssystemet skall byggas upp med hänsyn tagen till förutsättningar hos olika grupper, bl.a. barn, äldre och funktionshindrade. De system för störningsinformation, som utvecklas under ledning av Banverket bör vara en del av det samordnade systemet. En delredovisning skall inlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2004.

3. Rikstrafiken skall, i samverkan med trafikverken och andra berörda myndigheter samt Svenska Lokaltrafikföreningen och andra berörda aktörer, föreslå klara och funktionella gränser mellan Rikstrafikens och de olika myndigheternas ansvarsområden och mellan Rikstrafikens och trafikhuvudmännens och andra berörda aktörers ansvarsområden. I detta arbete ingår att föreslå en tydligare och eventuellt förändrad gränsdragning mellan vilken trafik som är att betrakta som ett ansvar för staten respektive ett ansvar för trafikhuvudmännen. Syftet skall vara att om möjligt ersätta dagens allt mindre funktionella uppdelning mellan regional och interregional trafik. Om en förändrad gränsdragning föreslås skall eventuella konsekvenser för medborgarna analyseras och redovisas. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2004.

4. Rikstrafiken skall:

- genomföra en kartläggning av myndighetens administrativa verksamhet för att identifiera verksamheter som ger upphov till miljöpåverkan,

- värdera verksamhetens miljöpåverkan och prioritera områden för åtgärder där miljöpåverkan bedöms som störst och, utarbeta en miljöpolicy för de prioriterade områdena,

- ta in verksamheten i miljöledningssystemet om det är uppenbart att den har en större indirekt miljöpåverkan,

- utarbeta mål för arbetet och besluta om de åtgärder som behövs för att uppnå målen,

- genomföra åtgärderna och dokumentera, revidera och förbättra miljöarbetet samt redovisa resultaten.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Naturvårdsverket. Redovisningen skall i tillämpliga delar följa de särskilda riktlinjer som beslutats av regeringen den 15 november 2001 (M2001/4509/Kn). Miljöutredningen skall redovisas senast den 15 juni 2004. Miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004. Därefter redovisas årligen i samband med årsredovisningen vilka åtgärder som genomförts, vilka resultat som nåtts samt hur miljöarbetet skall förbättras.

5. I enlighet med vad regeringen meddelat i budgetpropositionen för 2004 skall Rikstrafiken lämna ett särskilt stöd om 10 miljoner kronor till glesbygdstrafiken i de fyra nordligaste länen att fördelas till de berörda trafikhuvudmännen. Stödets fördelning och effekter för glesbygdstrafiken skall redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004.

6. Rikstrafiken ska utreda möjliga åtgärder för att underlätta kombitransporter med tåg och cykel, särskilt utökade möjligheter att ha med cykel vid tågresor bör belysas. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:11Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Rikstrafiken19 435 tkr

36:12Rikstrafiken: Trafikupphandling (Ramanslag)
Disponeras av Rikstrafiken793 000 tkr
36:12 ap.1Trafikupphandling (Ram)793 000 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:11583Allt0
36:12 ap.139 620Allt0


2.1.4BemyndigandenVillkor

Rikstrafiken bemyndigas att under år 2004 sluta upp till fem år långa trafikeringsavtal. Rikstrafiken bemyndigas ingå ekonomiska förpliktelser som omfattar högst fem år under perioden 2005-2010 och som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 3 950 000 000 kronor. Vidare skall principerna för varje enskild upphandling underställas regeringens bedömning.2.2Övriga villkorBelopp som förs till räntekontot

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 36:11 Rikstrafiken: Administration och 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ap.1.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Pia Stork Edhall
Kopia till:

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Regeringens förvaltningskontor/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB

Senast uppdaterad: