Justitiedepartementet
Regeringsbeslut15

2003-12-18Revisorsnämnden
Box 24014
104 50 STOCKHOLMJu2003/10256

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden

Riksdagen har beslutat om Revisorsnämndens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.
1Verksamhet

Revisorsnämndens verksamhet under politikområdet Näringspolitik delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynExaminationsverksamhet
Godkännande/auktorisation/registrering
Tillsyn
Internationella kontakter


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Mål för Revisorsnämnden

Målet för Revisorsnämnden är att

- bidra till att olika aktörer och intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information avseende företagens redovisning och förvaltning,

- tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och revisionsbolag samt att den revisionsverksamhet som dessa bedriver är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

- genom den revisorstillsyn samt den övriga verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet,

- ingripa mot revisorer som förfar oredligt eller som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet eller som utför ett grovt bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende.


Verksamhetsgren Examinationsverksamhet

Mål

Målet är att prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen skall anordnas minst en gång per år.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen anordnats under året, hur många som deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.


Verksamhetsgren Godkännande/auktorisation/registrering

Mål 1

Målet är att beslut om godkännande, auktorisation och registrering skall meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det att fullständig ansökan kommit in till nämnden.


Mål 2

Målet är att beslut i ärenden gällande ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering normalt skall meddelas senast en månad innan pågående period löper ut.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än en månad före utgången av pågående period.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål 1

Målet är att utöva en effektiv tillsyn. Det är särskilt viktigt att nämnden finner och ur systemet utesluter revisorer som uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt förfar oredligt. Detsamma gäller revisorer som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet. Vidare är det av stor betydelse att nämnden ingriper mot revisorer som utför ett grovt bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende. Förutom handläggning av anmälningar skall tyngdpunkten i verksamheten ligga på den systematiska och uppsökande tillsynen och utvecklingen av dess former. Revisorsnämnden skall också inom ramen för sin tillsynsverksamhet säkerställa att alla revisorer genomgår regelbunden kvalitetskontroll.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa hur många disciplinärenden som väckts under budgetåret, hur många av dessa som utgör egna initiativärenden samt hur många som kan hänföras till den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten. Därutöver skall nämnden redovisa under budgetåret öppnade och avslutade ärenden inom ramen för olika pågående projekt inom den systematiska och uppsökande tillsynsverksamheten.


Mål 2

Målet är att minst hälften av alla disciplinärenden som väcks skall vara avgjorda inom 18 månader från öppningsdagen. Inget disciplinärende skall ha en handläggningstid som överstiger tre år.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet avgjorda disciplinärenden under året och hur många av dessa som haft en handläggningstid överstigande 12, 15 och 18 månader. Nämnden skall vidare redovisa hur många av de ärenden som avgjorts under budgetåret som haft en handläggningstid på mer än tre år. För varje sådant ärende skall nämnden lämna en förklaring till handläggningstidens längd.


Mål 3

Målet är att ansökan om förhandsbesked skall avgöras inom två månader från det datum komplett ansökan inkommit till nämnden.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om förhandsbesked samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det att komplett ansökan inkommit till nämnden.


Verksamhetsgren Internationella kontakter

Mål

Målet är att nämnden skall följa den internationella utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed.


Återrapportering

Nämnden skall redovisa hur man följt den internationella utvecklingen inom revisorsområdet och därvid särskilt ange hur man följt och deltagit i EU:s arbete samt samarbetet med de nordiska länderna.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Nämnden skall

- peka på eventuella speciella problem som kan finnas inom branschen,

- lämna exempel på hur det egna arbetet kan ha haft effekter på utvecklingen inom revisorsområdet,

- redogöra för sin bedömning av kvaliteten på den revision som utförs av de kvalificerade revisorerna,

- redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet.

Budgetutfall

Nämnden skall redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten år 2004 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.1.3Organisationsstyrning

Mål

Revisorsnämnden skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Revisorsnämnden skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetens­försörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Revisorsnämnden6001 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Auktorisation, godkännande samt tillsyn över revisorer-1 93880122 15021 832318-819
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Revisorsnämndens verksamhet skall finansieras med avgifter. Bestämmelserna om ansökningsavgifternas och årsavgifternas storlek finns i förordningen (1995:665) om revisorer. Inkomsterna får disponeras av nämnden.

Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur revisorsregistret. Intäkterna får disponeras av Revisorsnämnden.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Revisorsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Signe Öhman
Kopia till:

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: