Finansdepartementet
Regeringsbeslut58

2003-12-18Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLMFi2003/6567 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Konjunkturinstitutet

Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Konjunkturinstitutets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser
Miljöekonomisk analys


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.


Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet skall vara tillförlitliga och lämpliga som beslutsunderlag.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, finanspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.


Återrapportering

För målen 1-3 ovan gäller:

1. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av mål­uppfyllelsen samt särskilt redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen inom de nämnda områdena.

3. Konjunkturinstitutet skall redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Metoder för monetära miljöräkenskaper, inklusive indikatorer för hållbar utveckling, skall vidareutvecklas.

2. Miljöekonomiska modeller som kan användas för samhällsekonomiska konsekvensanalyser skall underhållas och utvecklas.

3. Analyser av miljöekonomiska styrmedel och andra samband mellan miljö och ekonomi skall utföras.


Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid skall arbetet med miljöekonomisk modellutveckling kommenteras särskilt.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statistik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Mål

Konjunkturinstitutet skall bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.1.3Organisationsstyrning

Mål

Konjunkturinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag
 1. Konjunkturinstitutet skall bistå Finansdepartementet med leveranser av
  a. utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet samt
  b. uppdaterade databaser och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.
  Leveransernas tidpunkter och omfattning bestäms i samråd med Finansdepartementet.

 2. Konjunkturinstitutet skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler. Konjunkturinstitutet skall svara för utbildning av och stöd till berörd personal vid Finansdepartementet avseende den nya makroekonomiska modellen Kimod (tidigare benämnd Micmac).

 3. Konjunkturinstitutet skall utveckla en input-/output-modell för avstämning mellan ekonomins olika delar. Den närmare utformningen av modellen skall göras i samråd med Finansdepartementet. Arbetet skall dokumenteras och avrapporteras senast den 30 november 2004.

 4. Databasen för modellen Kosmos skall underhållas för att kunna användas för medelfristiga kalkyler till dess den kan ersättas av en eller flera nya modeller.

 5. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Rapporten skall offentliggöras vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.

 6. Konjunkturinstitutet skall utveckla sina metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Arbetet skall inriktas så att resultaten kan ligga till grund för formulering av kvantitativa precisionsmål och för val av indikatorer för utvärdering av måluppfyllelsen.

 7. Konjunkturinstitutet skall efter samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter bidra med underlag rörande bl.a. framtida utsläpp av växthusgaser till regeringen inför kontrollstationen 2004 om delmålet för begränsad klimatpåverkan. Konjunkturinstitutets underlag skall avse samhällsekonomiska konsekvenser av olika åtgärder för att begränsa framtida utsläpp av växthusgaser.

 8. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser skall lämnas senast
  - den 20 januari
  - den 8 mars
  - den 5 maj
  - den 9 augusti
  - den 1 november 20042Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1Konjunkturinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Konjunkturinstitutet46 694 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:1700-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Konjunkturinstitutet9 5005 239
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 1:1 Konjunkturinstitutet.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser560500500056
Utredningsrapporter, användarstöd784-1507407400634
Summa840-1501 2401 2400690
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndig­heter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Konjunkturinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Joakim Skalin
Kopia till:

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för resultatstyrning och budgetsamordning