Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII34

2003-12-11Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Box 15135
104 65 STOCKHOLMN2003/8872/TP
N2003/8885/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Handelsflottans kultur- och fritidsråd (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om Handelsflottans kultur- och fritidsråds verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Handelsflottans kultur- och fritidsråds (HKF) ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartKultur och Fritid


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverkar nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Kultur och Fritid

Mål

HKF skall så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.

HKF skall medverka till att såväl svenskt som utländskt sjöfolk får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, som med avseende på variation och kvalitet rimligt överensstämmer med samhällets ordinarie utbud.

Verksamhetsutbudet skall så långt möjligt kompensera för den service som sjöfolket går miste om på grund av tjänstgöring till sjöss.


Återrapportering

HKF skall årligen rapportera hur verksamhetens tjänster sprids, mottas och används, i syfte att värdera nyttan och kvaliteten i utbudet samt utvecklingen med avseende på måluppfyllelse. Förutom en samlad bedömning av hur verksamheten utvecklats skall en redovisning på HKF:s verksamhetsområdesnivå ske.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

Återrapportering: Verksamheten skall redovisas och kommenteras vad avser intäkter, kostnader, verksamhetens kvalitet samt eventuella volymförändringar på verksamhetsområdesnivå. För de tjänster där HKF konkurrerar med privata tjänsteleverantörer skall en separat redovisning av intäkter och kostnader ske.

2. HKF:s klubbverksamhet skall vara öppen för sjöanställda, sjömanspensionärer och sjömäns anhöriga, samt anställda vid rederier, sjöfartsorganisationer och hamnverksamhet, vilka har kontakt med HKF:s verksamhet.

Återrapportering: HKF skall redovisa antal besök på HKF:s anläggningar fördelat på kategorierna sjöanställda och övriga.

3. HKF skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: HKF skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Handelsflottans kultur- och fritidsråd2 5991 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidragEkonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

HKF:s verksamhet finansieras dels genom bidraget från Sjöfartsverkets farledsavgifter och övriga bidrag, dels genom egna avgiftsintäkter. Målet för verksamheten är att avgifterna för tjänsterna skall täcka minst 25 procent av kostnaderna för hela verksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. HKF får ta ut avgifter för de tjänster och produkter som tillhandahålls av HKF. Avgiftsinkomsterna får disponeras av HKF.

2. Vid beräkning av överskott m.m. enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall HKF:s inkomster från farledsavgifter inte räknas in som en del av den avgiftsbelagda verksamheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

HKF skall erhålla ett bidrag om 19 500 tkr från Sjöfartsverkets farledsavgifter. Överföringen skall ske till HKF:s räntekonto med 1/12 varje månad.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

HKF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till:

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba/PP
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sjöfartsverket

Senast uppdaterad: