Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI15

2003-12-18Patentbesvärsrätten
Box 24160
104 51 STOCKHOLMN2003/9038/NL
N2003/9328/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Patentbesvärsrätten (rskr. 2003/04:122)

Riksdagen har beslutat om Patentbesvärsrättens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Patentbesvärsrätten (PBR) och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynPatentmål
Övriga mål
Biträde åt de allmänna domstolarna i patentmål


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Patentmål

Mål

Handläggningstiden för patentmål skall vara högst ett år.


Återrapportering

PBR skall redovisa och kommentera hur verksamheten inom ärendegruppen har utvecklats i förhållande till målet och med avseende på dels volym, ärenden i balans, kvalitet och kostnader, dels arbets- och kostnadsproduktivitet. Redovisningen skall avse de senaste fem åren.


Verksamhetsgren Övriga mål

Mål

Handläggningstiden för övriga mål skall vara högst ett år.


Återrapportering

Se ovan under patentmål.


Verksamhetsgren Biträde åt de allmänna domstolarna i patentmål

Mål

De allmänna domstolarna skall ha den kompetens som krävs för avgöranden av patentmål. PBR skall därför, i den omfattning den egna verksamheten tillåter, ställa tekniskt sakkunniga ledamöter till förfogande för adjungering.


Återrapportering

PBR skall redovisa och kommentera kostnader och antal personår för biträde till de allmänna domstolarna. Redovisningen skall avse de senaste fem åren.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Målet för Patentbesvärsrättens verksamhet är att medverka till ett effektivt och ändamålsenligt system för erhållande av immateriella skyddsrätter samt att avgöra de mål domstolen har att handlägga på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Patentbesvärsrätten skall, för anslaget som myndigheten disponerar, lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2004 - 2007. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

PBR skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

PBR skall hålla en hög servicenivå och bör därvid utnyttja informationsteknikens möjligheter till snabb och effektiv informationshantering. PBR skall utveckla en hemsida och se över vilka elektroniska tjänster myndigheten kan erbjuda allmänhet och företag.

Återrapportering

PBR skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att färmja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

PBR skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att förbättra servicenivån samt för att effektivisera verksamheten.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:8Patentbesvärsrätten (Ramanslag)
Disponeras av Patentbesvärsrätten15 249 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:8458-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Patentbesvärsrätten6001 513
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Patentbesvärsrättens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 38:8 Patentbesvärsrätten.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

PBR undantas från kravet attlämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Maria Olofsson
Kopia till:

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket

Senast uppdaterad: