Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI16

2003-12-18Konkurrensverket
103 85 STOCKHOLMN2003/9049/NL
N2003/9328/BS

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Konkurrensverket

Riksdagen har beslutat om Konkurrensverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr.2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Konkurrensverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Konkurrensverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikVäl fungerande marknaderLagtillämpning
Konkurrensförbättrande åtgärder
Kunskapsspridning
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Väl fungerande marknader

Mål

Verka för effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.


Verksamhetsgren Lagtillämpning

Mål

Aktivt hindra skadliga konkurrensbegränsningar särskilt inom områden med fåtalsdominans och svag konkurrens


Återrapportering

Verket skall redovisa relevanta resultat från de återkommande intressentundersökningar som företas och kommentera måluppfyllelse avseende lagtillämpningen med utgångspunkt från redovisade kvantitativa mätresultat. Resultaten skall redovisas uppdelade på olika intressentgrupper och möjliggöra jämförelse över tid.

En sammanställning av utgången av de ärenden som prövats i domstol skall göras.

Särskilda problemområden från konkurrenssynpunkt skall lyftas fram. I denna redovisning bör särskilt kommenteras betydelsen ur ett konsumentperspektiv av lagtillämpningen på konkurrensområdet.

Verket skall redovisa inom vilka områden/branscher som verket tagit egna initiativ.


Verksamhetsgren Konkurrensförbättrande åtgärder

Mål

Konkurrensverket skall bidra till en effektiv konkurrens i både privat och offentlig verksamhet genom att ge förslag på regeländringar och andra åtgärder för att undanröja existerande hinder.


Återrapportering

Verket skall lämna en sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna och remissyttrandena samt de viktigaste regelförändringsförslagen som lämnats under verksamhetsområdet. Förslagen bör kommenteras utifrån hur de främjar en effektiv konkurrens och en ökad tillväxt.


Verksamhetsgren Kunskapsspridning

Mål

Konkurrensverket skall främja ett konkurrensinriktat synsätt samt i övrigt verka för en ökad kunskap om vikten av en effektiv konkurrens. Minst 2/3 av verksamhetens viktigaste intressenter skall ha god kunskap om konkurrenslagen och dess tillämpning.


Återrapportering

Verket skall redovisa relevanta resultat från de återkommande intressentunderslkningar som företas. Resultaten skall redovisas uppdelad på olika intressentgrupper och möjliggöra jämförelse över tid.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Den svenska forskningen på konkurrensområdet skall utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Resultatet av forskningen skall bidra till ökade kunskaper hos verkets personal och övriga intressenter.


Återrapportering

Verket skall redovisa antalet ansökningar som inkommit under året, antal forskningsprojekt som beviljats stöd, totalt beviljade medel, en kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Konkurrensverket skall kommentera hur samverkan skett med länsstyrelserna för att kartlägga och lösa konkurrensproblem.

Konkurrensverket skall redovisa det arbete där verket deltar i handläggningen av konkurrensärenden inom EU-kommissionen samt redovisa de viktigaste initiativ till regeländringar på konkurrensområdet som EU-kommissionen tagit under året.

Konkurrensverkets engagemang i det internationella, såväl som i det nordiska arbetet på konkurrensområdet skall redovisas och kommenteras.

Konkurrensverket skall, i enlighet med vad som uttalas i prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag, samråda med den myndighet som regeringen bestämmer inför denna myndighets utformande av föreskrifter om prisinformation.

Konkurrensverket skall redovisa samarbetet med Post- och telestyrelsen som följer av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, samt förordningen (2003:398) om finansiering av Post och telestyrelsens verksamhet.1.3Organisationsstyrning

Konkurrensverkets verksamhet skall ha sin tyngdpunkt på verksamhetsgrenen lagtillämpning. Verket bör även fortsättningsvis lägga stor vikt vid kartellbekämpning. En viktigare uppgift för verket är också att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden.

Konkurrensverket skall verka för att den konkurrensutsatta delen av ekonomin ökar och uppmärksamma konkurrensproblem som uppstår vid offentlig säljverksamhet.

Den 1 maj 2004 träder EG:s nya tillämpningsförordning (1/2003) för artiklarna 81 och 82 i fördraget i kraft. Konkurrensverket skall delta aktivt i nätverket mellan EU:s konkurrensmyndigheter och i arbetet med att utveckla samarbetet och metoder för att ingripa mot allvarliga konkurrensbegränsningar.

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Verket skall redovisa antalet ärenden inom ramen för lagtillämpningen av konkurrenslagen (1993:20) och lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Redovisningen skall göras fördelat på olika ärendekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider.

Konkurrensverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning undr 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Konkurrensverket skall för anslagen 38:16 Konkurrensverket och 38:17 Konkurrensforskning lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2005. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. de antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna avser samtliga anslag som myndigheten disponerar och skall ske senast

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.

Konkurrensverket skall samarbeta med Konsumentverket i Konsumentverkets uppdrag att genomföra systematiska studier av vilka konsekvenser de nyligen konkurrensutsatta marknaderna har medfört och i framtiden kan innebära för konsumenten. Under 2004 skall en erfarenhetssummering göras av de marknader som studerats och förslag lämnas på åtgärder inom området för framtida studier. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet senast den 31 december 2004.

Konkurrensverket skall övervaka att Stytembolagets detaljhandelsmonopol inte medför missbruk av dominerande ställning. Övervakningen skall ske i enlighet med vad som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3).

Konkurrensverket skall i avvaktan på eventuella nya lagregler särskilt följa de frågor, som rör konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig verksamhet, som hittills beretts inom ramen för Konkurrensrådets verksamhet, vilken upphör den 31 december 2003.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:16Konkurrensverket (Ramanslag)
Disponeras av Konkurrensverket82 510 tkr


Villkor
38:16 Konkurrensverket

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i Rådet för konkurrensfrågor skall belasta anslaget.38:17Konkurrensforskning (Ramanslag)
Disponeras av Konkurrensverket6 581 tkr


Villkor
38:17 Konkurrensforskning

Medel för konkurrensforskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt med klar anknytning till verkets verksamhetsområden med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor. Medel får användas av Konkurrensverket för seminarier och informationsinsatser på konkurrensområdet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:162 475-0
38:170-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Konkurrensverket15 0008 169
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 38:16 Konkurrensverket och 38:17 Konkurrensforskning.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Verksamhet
Beräknade avgiftsinkomster001 2001 20000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Verksamhet
Beräknade avgiftsinkomster

Konkurrensverkets verksamhet avseende marknadsanalyser och identifiering av aktörer med betydande marknadsinflytande som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. konkurrensverket får rekvirera medel från Post- och telestyrelsen för att täcka kostnaderna för arbetet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Karin Liby
Kopia till:

Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Finansdepartementet/LS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Jordbruksdepartementet/KO
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Post- och telestyrelsen
Näringsutskottet
N/BS
N/ADM
N/ITFoU

Senast uppdaterad: