Finansdepartementet
Regeringsbeslut73

2003-12-18Insättningsgarantinämnden
Box 6752
113 85 STOCKHOLMFi2003/628
Fi2003/6567 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Insättningsgarantinämnden

Riksdagen har beslutat om Insättningsgarantinämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Insättningsgarantinämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynInsättningsgaranti och investerarskyddBeslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen
Förvaltning av avgiftsmedlen
Hantering av ersättningsfall
Samarbete med företrädare för utländska ersättningssystem


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Verksamhetsområde Insättningsgaranti och investerarskydd

Mål

Insättningsgarantinämnden skall bidra till konsumentskyddet avseende insättningar och till stabiliteten inom det finansiella systemet. Nämnden skall också bidra till konsumentskyddet avseende värdepapper och andra medel som hanteras för kunders räkning.


Återrapportering

En samlad bedömning skall lämnas om hur målet för verksamhetsområdet uppnåtts.


Verksamhetsgren Beslut om de årliga avgifterna och hantering av avgiftsmedlen

Mål

Beräkning och debitering av avgifter för insättningsgaranti och investerarskydd skall göras korrekt och kostnadseffektivt.


Återrapportering

En redovisning skall lämnas om hur målet uppfyllts, bl.a. hur avgifterna beräknats och fördelats mellan instituten, samt om överföringen till den externa förvaltningen och till inkomsttitel på statsbudgeten.


Verksamhetsgren Förvaltning av avgiftsmedlen

Mål

Avgiftsmedlen för insättningsgarantin skall förvaltas så att långsiktigt bästa möjliga avkastning erhålls samtidigt som god betalningsberedskap och riskspridning upprätthålls.


Återrapportering

Resultatet av förvaltningen skall redovisas och jämförelser skall göras med tidigare budgetår. En utvärdering skall lämnas av förvaltningsresultatet mot det jämförelseindex som Insättningsgarantinämnden fastslagit. Vidare skall kostnaden för den externa förvaltningen redovisas. En beskrivning skall också lämnas av det jämförelseindex som nämnden valt och de överväganden som gjorts i samband med valet av index.


Verksamhetsgren Hantering av ersättningsfall

Mål

För att säkerhetsställa en snabb och effektiv hantering av ersättningsfall skall beredskapen vara anpassad till den risksituation som råder vid varje enskilt tillfälle.


Återrapportering

Redovisningen skall innehålla en analys av om verksamhetsmålet uppfyllts, bl.a. redovisas de insatser som gjorts för att utbilda beredskapsstyrkan utifrån beredskapsbehovet.


Verksamhetsgren Samarbete med företrädare för utländska ersättningssystem

Mål

Beredskap skall finnas för att hantera ersättningsfall som är gemensamma för svenska och utländska ersättningssystem. Samarbete bör vara etablerat med de utländska ersättningssystem där gemensamma intressen föreligger.


Återrapportering

Om avtal träffas med företrädare för utländska ersättningssystem redogörs för detta. De åtgärder som vidtagits för att kunna hantera gemensamma ersättningsfall skall redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Insättningsgarantinämnden skall till regeringen i särskild ordning redovisa tillämpningen av 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti i de fall nämnden avviker från huvudregeln.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Insättningsgarantinämnden skall under 2004 redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 för nämndens anslag. Jämförelser skall göras med utfallet för år 2003. Prognosen skall kommenteras och de antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:2Insättningsgarantinämnden (Ramanslag)
Disponeras av Insättningsgarantinämnden5 557 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:283Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidragBeräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Insättningsgaranti och investerarskydd255200430 0007 000423 000423 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Insättningsgaranti och investerarskydd
  • Insättningsgarantinämnden skall år 2004 ta in avgifter enligt 12 - 15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29 - 32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd. Avgifterna betalas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

  • Insättningsgarantinämndens utgifter för förvaltningen 2003 (anslagsutfallet) skall täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalade avgifter och betalas in på checkräkning. Inbetalade medel skall redovisas mot inkomsttitel 2552, Övriga offentligrättsliga avgifter.

  • Det som därefter kvarstår av avgifterna skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
  • Insättningsgarantinämnden skall inte tillämpa räntekonto med kredit enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

  • Insättningsgarantinämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

  • Insättningsgarantinämnden undantas från 3 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. och gällande föreskrifter till denna paragraf avseende kravet att internrevisor/er skall vara anställd/a vid myndigheten.

  • Insättningsgarantinämnden undantas från 10 § förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till denna paragraf avseende kravet om att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader för inbetalade och eventuellt återbetalade avgifter för insättningsgarantin respektive investerarskyddet. Redovisningen av dessa avgifter skall i stället ske endast på inkomst- och utgiftsmässiga grunder i enlighet med reglerna i 16 och 17 §§ anslagsförordningen (1996:1189).

På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Liso Sergo
Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB

Senast uppdaterad: