Justitiedepartementet




Regeringsbeslut13

2003-12-18



Gentekniknämnden
Retzius väg 13 A
17177 STOCKHOLM



Ju2003/10189/DOM (delvis)





Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Gentekniknämnden

Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU01, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Gentekniknämnden och nedan angivet anslag.




1Verksamhet

Gentekniknämndens verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgren.



PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetÖvrig verksamhetGentekniknämnden


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.


Verksamhetsgren Gentekniknämnden

Mål

Gentekniknämndens mål är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa samt miljön skyddas.

Nämnden skall arbeta för att nå målet genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden skall även under året anordna konferenser om bl.a. DNA-register samt genteknik och vacciner för humanmedicinskt och veterinärmedicinskt bruk.


Återrapportering

Beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen skall ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.



1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9Gentekniknämnden (Ramanslag)
Disponeras av Gentekniknämnden2 977 tkr



2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004



2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:989-0


2.1.4Bemyndiganden



2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Gentekniknämnden297
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:9 Gentekniknämnden.


2.3Avgifter och bidrag



2.4Övriga intäkter



3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3. Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 4:9 Gentekniknämnden.









På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Signe Öhman




Kopia till:

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Justitiedepartmentet, L3
Utbildningsdepartementet

Senast uppdaterad: