Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2003-12-11Statens institut för kommunikationsanalys
Box 17213
104 62 STOCKHOLMN2003/8826/IR
N2003/8885/BS
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens institut för kommunikationsanalys, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för SIKA och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom SIKA:s verksamhetsområdePolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysUtredning och analys
Utveckling
Statistik


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Målet är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.


SIKA:s arbete skall även bidra till målen inom politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post.

Inom såväl politikområdet Transportpolitik som politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post finns målet att producera efterfrågad statistik.

Återrapportering: SIKA skall redovisa måluppfyllelsen inom myndighetens egen verksamhet och vidare göra en uppskattning av vilka effekter myndighetens insatser bedöms ha haft för tillståndet och utvecklingen inom nämnda politikområden. SIKA skall också göra en bedömning av hur den egna verksamheten bidragit till att uppfylla myndighetens del av övriga mål inom utgiftsområdet 22 Kommunikationer.


Verksamhetsgren Utredning och analys

a) Målet är att SIKA skall samla in, sammanställa, analysera och sprida sådant planerings- och beslutsunderlag som behövs för att uppfylla de mål som statsmakterna har lagt fast för transportsektorns utveckling och utvecklingen inom politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post.

b) Målet är att beräkna olika typer av externa effekter av trafiken.


Återrapportering

a) SIKA skall redovisa vilka rapporter som producerats under verksamhetsåret och hur dessa har distribuerats.

b) SIKA skall innan verksamhetsårets utgång redovisa beräkningar av trafikens externa effekter. Resultaten skall redovisas och analyseras i relation till skatte- och avgiftsuttaget inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Beräkningarna skall ske efter samråd med och med bistånd av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.


Verksamhetsgren Utveckling

a) Målet är att SIKA skall utveckla planerings- och beslutsunderlag inkluderande olika analysmetoder som behövs för att bättre kunna belysa hur de mål som statsmakterna har lagt fast för utvecklingen inom transportsektorn samt inom politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post skall kunna uppfyllas.

b) Målet är att SIKA vidareutvecklar principer och metoder för hur de externa effekterna skall beaktas vid utformningen av infrastrukturavgifter och andra styrmedel. Arbetet skall ske med bistånd från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.


Återrapportering

a) SIKA skall redovisa de utvecklingsinsatser som genomförts under verksamhetsåret.

b) En redovisning skall ske av hur utvecklingsarbetet har genomförts och av eventuella förändringar som kan bidra till att utveckla kostnadsansvaret inom transportpolitiken. Senast den 30 juni 2004 skall en delredovisning presenteras som innehåller en sammanställning och en analys av resultaten av SIKA:s arbete under de senaste åren.


Verksamhetsgren Statistik

a) Målet är att SIKA skall verka för att samhällets behov av grundläggande statistik om transporter och kommunikationer tillgodoses på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt samt att statistiken görs tillgänglig för användare med hjälp av modern teknik.

b) Målet är att statistik om kollektivtrafik och samhällsbetalda resor skall ingå i den officiella statistiken. SIKA skall med utgångspunkt från sitt förslag till system för statistik om kollektivtrafik och samhällsbetalda resor som skall presenteras i mars 2004 samla in, kvalitetsbedöma och publicera befintlig information. Som ett andra steg när erfarenhet vunnits skall SIKA ta ställning till vilken statistik som bör ingå i den officiella statistiken. Arbetet skall bedrivas i samverkan med Banverket, Vägverket, Rikstrafiken, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.


Återrapportering

a) SIKA skall redovisa hur kostnaderna för statistikproduktion utvecklats och hur tillgänglig statistiken är inkluderande utveckling av den faktiska användningen.

b) SIKA skall senast den 1 mars 2005 redovisa vilken statistik om kollektivtrafik och samhällsbetalda resor som bör ingå i den officiella statistiken.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

SIKA skall redovisa en uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2003. Uppföljningen skall redovisas till regeringen i en särskild rapport senast den 19 maj 2004 och vara framtagen i samråd med och med bistånd av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Redovisningen skall ske enligt den modell som hittills använts.

SIKA skall redovisa följande nyckeltal
· antal utbildningsdagar per anställd
· overheadkostnader per årsarbetskraft (lönekostnader och andra av myndigheten preciserade kostnader för personal som i huvudsak arbetar med administration).

SIKA skall redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

SIKA skall redovisa vilka internationella engagemang, såsom arbetsgrupper och kommittéer, SIKA varit engagerat i. Redovisningen skall även innehålla vilka arbetsuppgifter de aktuella grupperna haft.

SIKA skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. SIKA skall därför redovisa i vilken omfattning institutets mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för institutets kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet och institutets arbete med att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen om kompetensförsörjning skall ha en klar och tydlig koppling till institutets mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

SIKA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004-2007 för anslaget 36:15, inklusive eventuella äldre anslag som institutet disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Redovisningen skall ske senast

- den 20 januari 2004,
- den 8 mars 2004,
- den 5 maj 2004,
- den 9 augusti 2004 och
- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

SIKA skall redovisa en bedömning av på vilket sätt institutet kan bidra till verksamheten vid Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad för bidraget och bedömd nytta för SIKA:s egen verksamhet. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:15Statens institut för kommunikationsanalys (Ramanslag)
Disponeras av Statens institut för kommunikationsanalys52 727 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:151 581-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens institut för kommunikationsanalys2 5005 038
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens institut för kommunikationsanalyss räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 36:15 Statens institut för kommunikationsanalys.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

SIKA medges undantag från begränsningen i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) avseende offentlig inköps- och resurssamordning.

SIKA medges undantag från kravet enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att lämna delårsrapport.

På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Tomas Brolin
Kopia till:

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/TP
Näringsdepartementet/ITFoU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Post- och telestyrelsen
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket

Senast uppdaterad: