Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut24

2003-12-11Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
10422 STOCKHOLMU2003/4154/IS
U2003/4789/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVO-Benämning under utredningInternationell programverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde VO-Benämning under utredning

Verksamhetsgren Internationell programverksamhet

Mål

Det svenska deltagandet i programmen skall öka. Särskilt när det gäller pilotprojekt inom Leonardo da Vinci är det väsentligt att en ökning kommer till stånd. Antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus skall öka till minst 3 000 och antalet utresande lärare skall öka till 500.

Programkontoret skall verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.


Återrapportering

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen/programdelarna skall delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Där så är lämpligt skall statistiken vara indelad per skolform och vara könsuppdelad. Förändringar jämfört med de två tidigare åren skall redovisas och analyseras.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för att öka antalet utresande studenter och lärare inom Erasmus samt vid behov föreslå ytterligare insatser för ökat svenskt deltagande.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för ökat deltagande i övriga program/programdelar samt bedöma hur dessa bidragit till måluppfyllelsen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning och delårsrapport skall innehålla en kommenterad redovisning av finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen skall framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Finansiering skall delas upp på respektive finansieringskälla. Insatser för information, uppföljning och administrativ hantering skall redovisas.1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Programkontoret skall utveckla programadministrationen för att uppnå en högre effektivitet.

Mål 2

Programkontoret skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering 1

Programkontoret skall redovisa vilka åtgärder som vidtas för att ytterligare utveckla programadministrationen och redogöra för förväntade effekter av dessa åtgärder.

Programkontoret skall redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som programkontoret administrerar och informerar om.

Återrapportering 2

Programkontoret skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag
  1. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg, anslagspost 3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk och 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 120 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (Leonardo) har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall ges in till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 juli 2004. Fördelning och bedömning av effekter av medel som utbetalats efter detta datum lämnas i samband med årsredovisningen.

  2. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen kvartalsvis redovisa antalet personer som beviljats Interpraktikstipendier samt den totala kostnaden för dessa. Redovisningen skall vara uppdelad efter ålder, kön, utbildningsbakgrund samt arbetslöshetstid (antal dagar). Programkontoret skall i kvartalsrapporterna också redovisa hur många som uppbär dessa stipendier.

  3. Programkontoret skall till Regeringskansliet (Utbildingsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser för åren 2004 och 2005 lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0 tkr
25:14 ap.6Grundtvig (Ram)0 tkr

25:80Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet41 915 tkr
25:80 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ram)28 115 tkr
25:80 ap.2Statsbidrag för att främja internationell kontakter inom skolans område (Ram)13 800 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:14 ap.60-0
25:80 ap.18433 %0
25:80 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:14 ap.625:14 ap.4100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Internationella programkontoret för utbildningsområdet3 4004 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:80 Internationella programkontoret för utbildningsområdet ap.1.


2.3Avgifter och bidragVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

Programkontoret får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 800 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inga bestämmelser meddelas.

På regeringens vägnar

Thomas Östros
Jacob Johansson
Kopia till:

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket

Senast uppdaterad: