Kulturdepartementet
Regeringsbeslut36

2003-12-11Riksutställningar
Box 4715
116 92 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Riksutställningar

Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Riksutställningar och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarVandringsutställningar
Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Riksutställningar är att bevara vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Vandringsutställningar

Mål 1

Målet är att prioritera dels barn och ungdom dels den samtida konsten.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- antal utställningar enligt dessa prioriteringar,

- hur stor del av Riksutställningars resurser som lagts på dessa priorite­rade områden,

- hur mottagarna reagerat på dessa utställningar,

- hur och i vilken omfattning myndighetens utställningar skildrats i massmedia.


Mål 2

Målet är att öka och utveckla samarbetet med museer, arkiv, bibliotek, kulturmiljöinstitutioner, universitet, högskolor, skolor, föreningar och andra verksamheter.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- omfattning av samarbetet, inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum, t.ex. inom IT-området samt vilka samarbetspartnerna varit,

- antalet samproducerade utställningar.


Mål 3

Målet är att nå ut till fler och nya besökare.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- antal vandringsutställningar, inklusive utställningar i andra länder,

- antalet uppnådda turnédagar i förhållande till antalet möjliga,

- uppskattat antal besökare fördelade på kön och ålder,

- antal skolvisningar respektive andra programverksamheter för skolor,

- antal arrangörer och utställningar i mobila rum.


Mål 4

Målet är att utveckla utställningsmediet.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa

- inom vilka områden särskild utveckling skett tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt,

- åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Mål 5

Målet är att ge vidgade perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor samt stimulera till debatt, i synnerhet kring frågor som rör bruket av kulturarvet.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa aktiviteter som syftar till att ge perspektiv på och skapa debatt kring frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation beträffande

- utställningar med speciella teman,

- förenings- och skolverksamhet och övriga programverksamheter,

- publikationer


Verksamhetsgren Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

Mål

Målet är att internt och externt bedriva kunskapsutveckling om utställningsmediet samt att bistå andra med konsultation och service i utställningsarbete.


Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa. Redovisningen skall bl.a. omfatta antal arrangerade seminarier, symposier och föreläsnings- och undervisningstimmar och omfattningen av förfrågningar och studiebesök hos myndigheten.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksutställningar skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Riksutställningar skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet,

- inslag i verksamheten med anknytning till andra kulturer än den traditionellt västerländska.

2. Riksutställningar skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall Riksutställningar redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Riksutställningar skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

5. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Riksutställningar skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.1.3Organisationsstyrning

Riksutställningar skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Riksutställningar skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Riksutställningar skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:33Riksutställningar (Ramanslag)
Disponeras av Riksutställningar44 629 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:331 339-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Riksutställningar11 0005 089
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:33 Riksutställningar.


2.3Avgifter och bidragVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksutställningar får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksutställningar, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Riksutställningar.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksutställningar kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisationtillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Riksutställningar skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsorsmedel,

- andel bidrag respektive andel sponsorsmedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Birgitta Castenfors
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: