Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Lunds universitet
Box 117
221 00 LUNDU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Lunds universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Lunds universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Lunds universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 740

Civilingenjörs- och arkitektexamen

2 510

2 865

Sjuksköterskeexamen

570

680

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

90

90

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 27 160, varav minst 7 550 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 56 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst,

- högst 384 helårsstudenter inom musik, och

- högst 55 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. fakturan som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 891 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i estniska, indonesiska, rumänska, thai och ungerska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna trafikflygarutbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande, totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

3. Inom ramen för den gemensamma samrådsnämndens arbete skall Försvarsmakten och Lunds universitet fortsätta att utveckla samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Myndigheterna skall härvidlag kontinuerligt pröva möjligheterna att fördjupa samverkan för att på så sätt åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de statliga resurserna för flygutbildning.

Återrapportering

Lunds universitet skall tillsammans med Försvarsmakten i anslutning till årsredovisningen redovisa utvecklingen av samverkan mellan civil och militär flygutbildning.

4. Universitetet skall under perioden 2002-2004 ansvara för ett särskilt pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning av lärare. Universitetet skall i detta arbete framför allt beakta frågor om innehåll i pedagogiska kurser för högskolelärare. Vidare skall universitetet informera övriga lärosäten om projektets utveckling.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av projektet samt vad tilldelade medel för 2004 använts till. Universitetet skall även redovisa sin bedömning av nyttan av det genomförda projektet och bedöma vilken betydelse det kan få för framtiden.

5. Lunds universitets historiska museum skall fortsatt omhänderta arkeologiska fynd från Skåne.

6. Universitetet skall under 2004 svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-chip Design (SoC).


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Lunds universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i mångvetenskaplig naturvetenskap samt en i historia. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

371

Medicinskt

414

Naturvetenskapligt

294

Tekniskt

440

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 20 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Vidare skall universitetet bedriva konstnärligt utvecklingsarbete och verksamhet vid MAX-laboratoriet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:22Lunds universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet1 455 330 tkr
25:22 ap.1Takbelopp (Ram)1 421 096 tkr
25:22 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)995 tkr
25:22 ap.3Nationellt resurscentrum i fysik (Ram)1 163 tkr
25:22 ap.4Trafikflygarutbildning (Ram)25 908 tkr
25:22 ap.5Pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)4 111 tkr
25:22 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (Ram)2 057 tkr


Villkor
25:22 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkterna 1 och 6 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:23Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet1 192 103 tkr
25:23 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)295 716 tkr
25:23 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)190 435 tkr
25:23 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)246 902 tkr
25:23 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (Ram)208 466 tkr
25:23 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)5 063 tkr
25:23 ap.6Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)245 521 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:22 ap.1010 %0
25:22 ap.20-0
25:22 ap.30-0
25:22 ap.40-0
25:22 ap.50-0
25:22 ap.60-0
25:23 ap.10-0
25:23 ap.20-0
25:23 ap.30-0
25:23 ap.40-0
25:23 ap.50-0
25:23 ap.60-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Lunds universitet528 000264 743
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:22 Lunds universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5 och ap.6 och 25:23 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5 och ap.6.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning4 267025 00025 00004 267
Uppdragsutbildning2 624-2 00055 00055 500-500124
Uppdragsforskning4 8160100 000100 00004 816
Summa11 707-2 000180 000180 500-5009 207
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning002 0002 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa002 0002 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 700 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras200 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: