Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Umeå universitet
Ekonomiadministrativa enheten
901 87 UMEÅU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Umeå universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Umeå universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Umeå universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

2 390

Civilingenjörsexamen

400

680

Sjuksköterskeexamen

565

635

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

670

715

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 365

1 430

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 16 480, varav minst 3 935 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 182,5 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst, och

- högst 10 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. fakturan som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 725 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 210 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall tillsammans med Luleå tekniska universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus erbjuda utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av vad som genomförts under 2004 samt antalet helårsstudenter som deltagit från universitets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.

4. Universitetet skall i samarbete med Chalmers tekniska högskola AB genomföra magisterutbildning i industriell design med inriktning mot fordonsindustrin.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning göras av vilken verksamhet som genomförts under 2004, antalet helårsstudenter som deltagit i undervisningen från universitetets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Umeå universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i pedagogiskt arbete samt en i genusvetenskap. Som en planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

160

Medicinskt

225

Naturvetenskapligt

140

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet skall universitetet avsätta medel för Centrum för marin forskning, bl.a. för utnyttjande av fartyg för marin forskning. Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:28Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Umeå universitet1 010 716 tkr
25:28 ap.1Takbelopp (Ram)986 236 tkr
25:28 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)983 tkr
25:28 ap.3Decentraliserad utbildning (Ram)15 400 tkr
25:28 ap.4Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (Ram)6 003 tkr
25:28 ap.5Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (Ram)2 094 tkr


Villkor
25:28 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:29Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Umeå universitet680 473 tkr
25:29 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)206 825 tkr
25:29 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)190 490 tkr
25:29 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)177 161 tkr
25:29 ap.4Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)961 tkr
25:29 ap.5Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)105 036 tkr


Villkor
25:29 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:28 ap.1010 %0
25:28 ap.20-0
25:28 ap.30-0
25:28 ap.40-0
25:28 ap.50-0
25:29 ap.10-0
25:29 ap.20-0
25:29 ap.30-0
25:29 ap.40-0
25:29 ap.50-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:27 ap.625:28 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Umeå universitet320 000169 119
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:28 Umeå universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4 och ap.5 och 25:29 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4 och ap.5.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning20 735-2 20059 00060 000-1 00017 535
Uppdragsforskning6 88680080 00082 000-2 0005 686
Summa27 621-1 400139 000142 000-3 00023 221
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning-3 2487 50078 00081 000-3 0001 252
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning13 790200122 000126 000-4 0009 990
Summa10 5427 700200 000207 000-7 00011 242
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras32 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras1 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER