Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Luleå tekniska universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Luleå tekniska universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

410

Civilingenjörsexamen

1 645

1 930

Sjuksköterskeexamen

330

380

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

555

565

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

280

320


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 8 000, varav minst 3 360 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 20 helårsstudenter inom design,

- högst 40 helårsstudenter inom media,

- högst 261 helårsstudenter inom musik, och

- högst 16 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. fakturan som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda lärarutbildning för grundskolans tidigare och senare år med inriktning på samiska, meänkieli (tornedalsfinska) och finska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning samt total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118), under perioden 2002-2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som beslutats av riksdagen efter förslag i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering

Universitetet skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet. Av redovisningen skall framgå lärosätets bedömning av vilka effekter detta arbete kommer att ha för verksamheten vid universitetet.

4. Universitetet skall tillsammans med Umeå universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus erbjuda utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av vad som genomförts under 2004 samt antalet helårsstudenter som deltagit från universitets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskola

Luleå tekniska universitet är värduniversitet för en forskarskola i rymdteknik. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 17 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolan beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde m.m.

Mål 2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

14

Tekniskt

250

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 15 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde samt konstnärligt utvecklingsarbete.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:36Luleå tekniska universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Luleå tekniska universitet560 514 tkr
25:36 ap.1Takbelopp (Ram)534 107 tkr
25:36 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)378 tkr
25:36 ap.3Decentraliserad utbildning (Ram)18 270 tkr
25:36 ap.4Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (Ram)6 003 tkr
25:36 ap.5Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (Ram)1 756 tkr


Villkor
25:36 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Luleå tekniska universitets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:37Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Luleå tekniska universitet242 572 tkr
25:37 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)28 584 tkr
25:37 ap.2Tekniskt vetenskapsområde (Ram)165 542 tkr
25:37 ap.3Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)975 tkr
25:37 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)47 471 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:36 ap.1010 %0
25:36 ap.20-0
25:36 ap.30-0
25:36 ap.40-0
25:36 ap.50-0
25:37 ap.10-0
25:37 ap.20-0
25:37 ap.30-0
25:37 ap.40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Luleå tekniska universitet90 00080 309
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4 och ap.5 och 25:37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning-1 758020 00020 0000-1 758
Uppdragsforskning6 911070 00070 00006 911
Summa5 153090 00090 00005 153
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning1 800058 00058 00001 800
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning-1 200070 00070 0000-1 200
Summa6000128 000128 0000600
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: