Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut23

2003-12-18Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNAU2003/4789/ DK (slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Institutet för rymdfysik

Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Institutet för rymdfysik och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskning och utveckling inom rymdfysik


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Institutet för rymdfysik skall redovisa en samlad bedömning av hur institutets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik.


Verksamhetsgren Forskning och utveckling inom rymdfysik

Mål 1

Institutets forskning och utveckling skall hålla en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv och bidra till förnyelse inom främst ämnesområdena rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik.


Återrapportering

Institutet skall per ämnesområde redovisa publiceringsstatistik och citeringsanalys samt vilka internationella utvärderingar som genomförts, resultaten av dessa samt vilka åtgärder som utvärderingarna föranlett.


Mål 2

Institutets verksamhet skall stärkas och förnyas genom god forskarrörlighet, ett väl utvecklat tvärvetenskapligt forskningssamarbete samt goda förutsättningar för forskare i början av sin forskarkarriär.


Återrapportering

Institutet skall redovisa hur förnyelse och forskarrörlighet främjas, vilket tvärvetenskapligt forskningssamarbete som bedrivits samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra möjligheterna för forskare i början av sin forskarkarriär. Av redovisningen skall framgå hur många doktorsexamina som avlagts med anknytning till institutet under de två senaste budgetåren.


Mål 3

Institutet skall aktivt delta i internationellt forskningssamarbete.


Återrapportering

Institutet skall redovisa omfattningen och kostnaden för deltagandet i internationellt forskningssamarbete samt hur detta leder till ökad kunskap till nytta för forskning och samhälle i Sverige.


Mål 4

Institutet skall öka sitt deltagande i utbildning som anordnas vid universitet och högskolor.


Återrapportering

Institutet skall redovisa vilka utbildningar personal från institutet medverkat i samt i vilken omfattning medverkan skett.


Mål 5

Institutet skall nå en jämnare könsfördelning bland forskande personal.


Återrapportering

Institutet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en jämnare könsfördelning på alla nivåer bland forskande personal samt sitt långsiktiga arbete för att nå en jämn könsfördelning.


Mål 6

Institutet skall nära samverka med omgivande näringsliv och samhällsinstitutioner.


Återrapportering

Institutet skall redovisa hur samverkan med näringsliv och samhälle sker samt antal forskningsprojekt med hög samhällsrelevans och eventuell spin-off-effekt i form av patent eller nyföretagande.


Mål 7

Institutet skall med spridning av information om forskning och forskningsresultat nå såväl särskilda målgrupper som en intresserad allmänhet.


Återrapportering

Institutet skall visa vilka informationsaktiviteter som genomförts och en bedömning av aktiviteternas spridning och genomslag inom olika målgrupper.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att göra data från observatorieverksamheten tillgängliga, kostnaderna för denna verksamhet samt en bedömning av efterfrågan på data.1.3Organisationsstyrning
Mål

Institutet för rymdfysik skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Institutet för rymdfysik skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensför-sörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Institutet för rymdfysik skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20042Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:4Institutet för rymdfysik (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för rymdfysik43 843 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:41 3153 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Institutet för rymdfysik18 0004 384
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 26:4 Institutet för rymdfysik.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: