Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Stockholms universitet
.
106 91 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Stockholms universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Stockholms universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Stockholms universitet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 420

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål helårsstudenter

Universitetet skall eftersträva att öka antalet helårsstudenter inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena 2004 i förhållande till 2003.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i ämnena koreanska, lettiska, litauiska, nederländska, strålningsbiologi och teckenspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Stockholms universitet skall delta i verksamhet och finansiering av Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Laboratoriet är gemensamt för Göteborgs och Stockholms universitet och är knutet till Göteborgs universitet.

Återrapportering

Denna verksamhet skall redovisas i årsredovisningen för Göteborgs universitet.

3. Vid Stockholms universitet finns Tolk- och översättarinstitutet enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. I verksamheten skall ingå att erbjuda tolk- och översättningsutbildning för 120 studerande per budgetår och konferenstolkutbildning vartannat år för minst 10 studerande.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och totala kostnad.

4. Universitetet skall avsätta medel för verksamheter med teckentolkning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamheternas omfattning, inriktning och totala kostnader.

5. Universitetet skall svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet deltagare i testet.

Övrig återrapportering

1. Universitetet skall samla in uppgifter om kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder från universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare upptagna under anslaget 25:72 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. I mån av behov skall universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet skall besluta om hur arbetet skall organiseras. Stockholms universitet skall i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som sammantaget vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenter med funktionshinder samt kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Universitetet skall vidare redovisa antalet studenter med funktionshinder vid lärosätena med fördelning per lärosäte, funktionshinder och kön.

2. Stockholms universitet skall senast den 1 mars 2004 redovisa Tolk- och översättarinstitutets totala förvaltningskostnader som rör utgiftsområde 17 anslagen 25:2 och 25:3.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Stockholms universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

447

Naturvetenskapligt

453

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 30 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt vetenskapsområde.

Återrapportering

Av årsredovisningen för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för verksamheten inom forskningsområdet svenska för döva.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:26Stockholms universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet893 200 tkr
25:26 ap.1Takbelopp (Ram)854 488 tkr
25:26 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)992 tkr
25:26 ap.3Nationellt resurscentrum i kemi (Ram)1 158 tkr
25:26 ap.4Stöd till studenter med funktionshinder (Ram)22 577 tkr
25:26 ap.5Tolk- och översättarinstitutet (Ram)10 908 tkr
25:26 ap.6Teckentolkning (Ram)2 671 tkr
25:26 ap.7Studenters kostnader för deltagande i kurser i Nordens språk och litteratur (Ram)406 tkr


Villkor
25:26 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:27Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Stockholms universitet989 835 tkr
25:27 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)364 020 tkr
25:27 ap.2Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)380 282 tkr
25:27 ap.3Internationella meteorologiska institutet (Ram)1 987 tkr
25:27 ap.4Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)243 546 tkr


Villkor
25:27 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslaget kan även användas för den avgift till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för den finansiella risk och för eventuella övriga kostnader som är förenade med den ekonomiska förpliktelse som utfärdats till förmån för Fysikhuset Stockholm KB. Regeringen avser att återkomma med kompletterande bestämmelser.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:26 ap.1010 %0
25:26 ap.20-0
25:26 ap.30-0
25:26 ap.40-0
25:26 ap.50-0
25:26 ap.60-0
25:26 ap.70-0
25:27 ap.10-0
25:27 ap.20-0
25:27 ap.30-0
25:27 ap.40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Stockholms universitet400 000188 304
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:26 Stockholms universitet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4, ap.5, ap.6 och ap.7 och 25:27 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning23 4701 20070 20068 9001 30025 970
Uppdragsutbildning-10 6824 70067 00062 0005 000-982
Uppdragsforskning20 6472 00066 90064 8002 10024 747
Summa33 4357 900204 100195 7008 40049 735
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0-5003 8004 000-200-700
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0-5003 8004 000-200-700
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras640 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 400 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: