Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Dramatiska institutet
Box 27090
102 51 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Dramatiska institutet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Dramatiska institutet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Dramatiska institutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Dramatiska institutet skall anordna utbildning inom utbildningsområdet media.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:55Dramatiska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Dramatiska institutet75 734 tkr
25:55 ap.1Takbelopp (Ram)74 199 tkr
25:55 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)23 tkr
25:55 ap.3Lokalkostnader (Ram)1 512 tkr


Villkor
25:55 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:55 ap.1010 %0
25:55 ap.20-0
25:55 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Dramatiska institutet20 0007 897
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Dramatiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:55 Dramatiska institutet: Grundutbildning ap.1, ap.2 och ap.3.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning000000
Uppdragsforskning000000
Summa000000
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: