Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:4

2003-12-18Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅSUD2003/64656/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr.24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom SWEDAC:s ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEnkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynMetrologi
Internationellt samarbete
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handel och inre marknadenInternationellt samarbete
Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav
Samordning av marknadskontroll
Internationellt utvecklingsarbete
Ackrediteringsverksamhet m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Återrapportering VO Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

1. Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av SWEDAC:s verksamhetsgren enligt nedan.


Verksamhetsgren Metrologi

Mål VG Metrologi

1) Målet för legal metrologi och ädelmetallkontroll är att, genom behovsanpassad reglering och effektiv tillsyn skydda konsumenterna mot oriktiga mät- och mängduppgifter samt oriktig märkning av ädelmetallarbeten, uppnå konkurrens på lika villkor och skapa förutsättningar för internationell handel.

2) Målet är att genom teknisk tillsyn över riksmätplatser säkerställa att dessa uppfyller kraven i internationella standarder för laboratorieverksamhet.


Återrapportering VG Metrologi

1. Bedömning av hur verksamheten bidragit till att målen uppfylls. SWEDAC skall redovisa vilka insatser som genomförts och resultatet av dessa. Tillsynsrapporter skall tillställas Näringsdepartementet.

2. Tillsynsrapport skall tillställas Näringsdepartementet.


Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål VG Internationellt samarbete

SWEDAC skall verka för en behovsanpassad regelgivning som bidrar till en effektiv inre marknad och en fungerande internationell handel.


Återrapportering VG Internationellt samarbete

Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) och CCM (Convention on the control and marking af articles of precious metals).


Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål PO Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.1

1 De myndigheter och organ vars verksamhet skall bidra till målet är Sveriges exportråd (Exportrådet), AB Svensk Exportkredit, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA), Exportkreditnämnden och Kommerskollegium.


Verksamhetsområde Internationell handel och inre marknaden

Mål VO Internationell handelspolitik och inre marknaden

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelsstystem inom WTO.


Återrapportering VO Internationell handelspolitik och inre marknaden

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av verksamhetsgrenarna, enligt nedan.


Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål VG Internationellt samarbete

1. Målet är genomförande av öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

2. Målet för det europeiska och internationella samarbetet med andra relevanta internationella organisationer är enhetliga och öppna ackrediteringssystem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.


Återrapportering VG Internationellt samarbete

1. Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, SOGS (Senior Officials for Standardization and Conformity Assessment), WTO, 133-MRA (Mutual Recognition Agreement) och UN/ECE (Economic Commission for Europe) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedömts ha haft.

2. SWEDAC skall redovisa hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts inom särskilt EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum), ISO (International Organisation for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CEN (Comité Européen de Normalisation), GLP (Good Laboratory Practice) och CCA (Common Criteria Arrangement) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedömts ha haft.


Verksamhetsgren Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav

Mål VG Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav

1. Målet är att nationellt utveckla och i samråd med berörda myndigheter upprätthålla kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som dels ger en tillfredsställande säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2. Beslut om ackreditering och förordnande av kontrollorgan som skall anmälas till EU för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom EU eller enligt avtal som EU ingått med tredje land, skall - under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav - kunna meddelas inom ramen för högst tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).


Återrapportering VG Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav

1. Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter.

2. Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier.


Verksamhetsgren Samordning av marknadskontroll

Mål VG Samordning av marknadskontroll

Målet är att svenska myndigheter skall genomföra en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll samt att inom EU verka för öppenhet och harmonisering av marknadskontroll.


Återrapportering VG Samordning av marknadskontroll

Redovisning av insatser och uppnådda effekter av dessa.


Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål VG Internationellt utvecklingsarbete

1. Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser skall stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU, i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.


Återrapportering VG Internationellt utvecklingsarbete

SWEDAC skall redovisa omfattningen och inriktningen av verksamheten samt även redovisa motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer i enlighet med förpliktelsen i WTO:s TBT-överenskommelse.


Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål VG Ackrediteringsverksamhet m.m

1) Målet är att SWEDAC:s kompetensprövningar nationellt och internationellt skall leda till acceptans av och förtroende för de ackrediterade organens provningar, besiktningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.

2) Ackrediteringsverksamheten skall hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.


Återrapportering VG Ackrediteringsverksamhet m.m

Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om prisutveckling samt tidsserier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SWEDAC skall verka för en god service till medborgare och företag genom serviceåtaganden och brukardialoger. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, skall tillhandahållas elektroniskt och på ett sätt som möjliggör användningen.

Återrapportering iform av:

- andelen tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som SWEDAC anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster,

- planer för utveckling av sådana elektroniska tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.

2. SWEDAC skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Redovisningen skall ske senast den

- 20 januari (prognos åren 2004-2007)

- 8 mars (prognos åren 2004-2007)

- 5 maj (prognos åren 2004-2007)

- 9 augusti (prognos åren 2004-2007)

- 1 november (prognos åren 2004-2007)1.3Organisationsstyrning

1. Målet för SWEDAC skall vara att verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

SWEDAC skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjning skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Redovisningen skall ske i SWEDAC:s årsredovisning.

2. Den interna kvaliteten skall hålla en hög nivå och präglas av ständig förbättring. Genom interna revisioner och kontinuerliga uppföljningar av klagomål skall SWEDAC försäkra sig om att krav och åtaganden i lagar och förordningar, regleringsbrev, verksamhetsmanualer, rutiner, intern information och avtal tillgodoses. Påtalade brister i kvalitet, service och effektivitet skall genast åtgärdas.

SWEDAC skall på ett serviceinriktat sätt ge god assistans vid lämnande av upplysningar och råd till Regeringskansliet, andra myndigheter, organisationer och enskilda rörande tekniska kontrollordningar och verksamheten i övrigt.

Återrapportering: Kvalitetsmått, redovisade som omfattning av interna revisioner, handläggningstid för inkommande klagomål och andel avvikelser från interna revisioner som åtgärdats och utvärderats inom 240 dagar.1.4Uppdrag

1. SWEDAC skall fortsätta sitt arbete med att integrera miljöledningssystemet. Redovisning skall ske enligt riktlinjerna i regeringsbeslut om detta (beslut 2001-11-15, M2001/4509/Kn).

2. SWEDAC:s tillsyn över riksmätplatserna skall omfatta såväl teknisk tillsyn som s.k. systemteknisk tillsyn. Kostnaderna för tillsynen får uppgå till högst 300 000 kronor och belasta anslaget UO24, 38:10, Upprätthållande av nationell metrologi m.m. Resultatet från tillsynen skall senast den 1 februari 2004 rapporteras till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) och dess metrologiska råd, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) samt Näringsdepartementet.

3. SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna, på SP årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

4. SWEDAC skall i årsredovisningen redogöra för hur handlingsplanen för genderfrågor har genomförts och vilka effekter det har haft på verksamheten. Där så är möjligt skall statistiken vara könsuppdelad och redovisas i tidsserier de två föregående budgetåren. Redovisningen av statistiken skall göras inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn och stödkompetens. SWEDAC skall utifrån detta lämna ett underlag för ett eller flera förslag på mål för verksamhetsområdes- och/eller verksamhetsgrensnivå för myndigheten inför 2005 års regleringsbrev. Redovisningen skall lämnas separat med årsredovisningen 2004:s inlämnade.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll19 853 tkr

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll0 tkr
39:3 ap.105SWEDAC (Ram)0 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:1596Inget0
39:3 ap.10503 %0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll3 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll-77-7804 1504 12030-827
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet1 820-17071 97071 7302401 890
Tjänsteexport0025 50025 000500500
Summa1 820-17097 47096 7307402 390
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

2. Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

3. SWEDAC:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll. Inkomsterna från avgifter får disponeras av SWEDAC.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Lisa Svensson
Kopia till:

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet
Riksdagen, näringsutskottet

Senast uppdaterad: