Finansdepartementet
Regeringsbeslut58

2003-12-11Statens bostadskreditnämnd
Box 531
371 23 KARLSKRONAFi2003/6250
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens bostadskreditnämnd

Riksdagen har beslutat om Statens bostadskreditnämnds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens bostadskreditnämnd och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningÄldre garantier
Nya garantier
Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden
Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag
Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar
Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

Verka för lägre bygg- och boende kostnader i bostäder med god kvalitet, ökad nyproduktion av hyresbostäder i tillväxtregionerna som kan efterfrågas av bredare hushållgrupper, utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen och andra icke vinstdrivande upplåtelseformer samt minskad segregation i boendet.


Verksamhetsgren Äldre garantier

Mål

Statens kostnader för garantiförluster skall minimeras.


Återrapportering

Statens bostadskreditnämnd (BKN) skall redovisa verksamhetens ekonomiska resultat. Faktorer som påverkat resultatet skall analyseras.

I budgetunderlaget skall dessutom redovisas beräknade förluster och intäkter för utfärdade garantier under de närmaste tre åren.


Verksamhetsgren Nya garantier

Mål

Kostnaderna för kreditgarantiverksamheten skall, sett över en längre tidsperiod, täckas av verksamhetens intäkter.


Återrapportering

BKN skall redovisa verksamhetens ekonomiska resultat. Faktorer som påverkat resultatet skall analyseras.

I budgetunderlaget skall dessutom redovisas beräknade förluster och intäkter för utfärdade garantier under de närmaste tre åren.


Verksamhetsgren Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden

Mål och återrapportering

Se Nya garantier.


Verksamhetsgren Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag

Mål och återrapportering

Se Nya garantier.


Verksamhetsgren Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar

Mål och återrapportering

Se Nya garantier.


Verksamhetsgren Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet

Mål och återrapportering

Se Nya garantier.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

1. BKN skall främja bostadsförsörjningen och verka för en effektiv garantigivning.

2. BKN skall följa utvecklingen inom kredit- och kapital­marknaderna för bostäder samt göra dessa uppgifter tillgängliga för berörda intressenter.

3. BKN skall genom sin verksamhet bidra till en ökad konkurrens på kreditmarknaden för bostäder.

4. BKN skall aktivt informera kunder och andra aktörer om sin verksamhet samt om det nya regelsystem för statliga kreditgarantier som kommer att gälla fram till och med 2006.

5. BKN skall aktivt verka för att begränsa förlustrisken för utfärdade kreditgarantier, bland annat genom att utarbeta avtal och arbetsformer i övrigt som möjliggör detta, samt genom att utveckla den skadeförebyggande verksamheten i övrigt och verksamheten avseende återvinningar.

Återrapportering

All återrapportering skall ske uppdelad per verksamhetsgren, där så är möjligt.

1. BKN skall redovisa hur dess verksamhet bidragit till att uppfylla ovan angivna mål. För verksamhetsgrenen Nya garantier skall BKN särskilt analysera och redovisa marknadsandelar i olika marknadssegment.

2. BKN skall redovisa en särskild riskanalys i fråga om garantistockarna inom respektive verksamhetsgren, inklusive en bedömning av risken för förluster fram till förfall. Om bedömningen av risken för framtida förluster under året påtagligt förändras skall BKN omedelbart anmäla detta till Finansdepartementet.

3. BKN skall redovisa huvuddragen och eventuella förändringar i de metoder och kriterier som tillämpas för riskanalys och skadehantering för redan utfärdade garantier samt riskvärdering, garantiprövning och prissättning för nya garantier.

4. BKN har genom regeringens beslut den 7 april 1994 bemyndigats att förvärva och inneha fastigheter. Utöver den redovisning som föreskrivs i regerings­beslutet skall även de lån som nämnden övertagit som betalning för förvärv redovisas.

5. BKN skall kortfattat redovisa utvecklingen inom kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kund- och hushållstypers tillgång till kredit.1.3Organisationsstyrning

BKN skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

BKN skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

BKN skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

  • den 20 januari 2004

  • den 8 mars 2004,

  • den 5 maj 2004,

  • den 9 augusti 2004,

  • den 1 november 2004.

BKN skall på anmodan medverka i en översyn som skall göras inom Finansdepartementet av statens stöd till bostadsbyggandet och kapitalförsörjningen till bostadssektorn.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:3Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Statens bostadskreditnämnd14 825 tkr
31:3 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)14 825 tkr


Villkor
31:3 ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader inom verksamhetsgrenen Äldre garantier.31:4Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Statens bostadskreditnämnd100 000 tkr


Villkor
31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet

1. Anslaget skall tillföras garantireserv på räntekonto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre garantier.

2. Anslaget får användas för att täcka förluster till följd av statliga kreditgarantier till långivare för ny- och ombyggnad av bostäder inom verksamhetsgrenen Äldre garantier.

3. Influtna avgifter för Äldre garantier och återvunna medel avseende Äldre garantier skall tillföras garantireserven och användas för att täcka förluster till följd av statliga kreditgarantier till långivare för ny- och ombyggnad av bostäder inom verksamhetsgrenen Äldre garantier.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:3 ap.1445-0
31:40-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens bostadskreditnämnd8 5007411 000 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Av belopper avser:

- 3 500 000 kronor låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

- 5 000 000 kronor låneram i Riksgäldskontoret för förvärv och innehav av fastigheter för vilka statliga kreditgarantier utfärdats.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För verksamhetsgrenen Äldre garantier, Nya garantier, Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar samt Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet har BKN tillgång till räntekonton i Riksgäldskontoret med obegränsad kredit. För verksamhetsgrenen Kreditgaranti för avlösen av kommunala borgensåtaganden har BKN tillgång till räntekonto i Riksgäldskontoret med rörlig kredit intill ett belopp av 1 000 000 000 kronor.

För anslaget 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader har BKN tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet utbetalas anslaget till BKN:s räntekonto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre garantier.

BKN får för verksamhetsgrenen Nya kreditgarantier ställa ut kreditgarantier till ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden.

BKN får för verksamhetsgrenen Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar ställa ut kreditgarantier intill ett belopp om högst 1 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden, för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för nybyggnad eller vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt och där den högsta tillåtna garantin bestämts enligt 8 § förordningen (1991:1924) om statliga kreditgarantier.

BKN får för verksamhetsgrenen Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag ställa ut kreditgarantier intill ett belopp om högst
3 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda åtaganden för lån till kommunala bostadsföretag.

BKN får under 2004, intill ett belopp av 50 000 000 kronor, i obeståndshanteringen fördjupa den ursprungliga kreditgarantin så att ny långivare kan lämna bottenlån av samma omfattning som den tidigare långivaren. För dessa kreditgarantier skall inte 5 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder gälla.
Belopp som förs till räntekontot

Till Statens bostadskreditnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader ap.1 och 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Äldre garantier1 167 34377 940168 000200 000-32 0001 213 283
Nya garantier72 07111 48017 00010 5006 50090 051
Avlösen av kommunal borgen0135 9927 00020 000-13 000122 992
Lån till kommunala bostadsföretag0501000100150
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar0501000100150
Vissa kommunala åtaganden för boendet0255005075
Summa1 239 414225 537192 250230 500-38 2501 426 701
Administrativ service
Administrativa göromål m.m.000000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Äldre garantier

Avgifter och i förekommande fall återvinningar skall tillföras en garantireserv på konto i Riksgäldskontoret. Garantireserven får användas till att täcka kostnader inom verksamhetsgrenen. Verksam­heterna skall finansieras med avgifter, återvinningar och i förekommande fall anslagsmedel. Avgifternas storlek bestäms av BKN i enlighet med riksdagens beslut (bet. 1996/97:FiU1, s. 228-231 rskr.1996/97:53). Inkomsterna får disponeras av BKN.

Nya garantier

Se villkor äldre garantier.

Avlösen av kommunal borgen

Se villkor äldre garantier.

Lån till kommunala bostadsföretag

Se villkor äldre garantier.

Lån till kooperativa hyresrättsföreningar

Se villkor äldre garantier.

Vissa kommunala åtaganden för boendet

Se villkor äldre garantier.

Administrativ service
Administrativa göromål m.m.

BKN får ta ut en särskild avgift för transaktioner i databas hos Lantmäteriverket. Storleken på transaktionsavgiften bestäms i överenskommelse mellan nämnden och Lantmäteriverket.

BKN får från Statens bostadsnämnd begära ersättning för utförda administrativa göromål enligt 1 § förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

BKN skall inte tillämpa 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) för verksamhetsgrenarna Nya garantier, Kreditgrantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden, Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar och Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet gäller att avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till BKN:s konto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre garantier skall, med undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189), ske i samband med de månatliga utbetalningarna till BKN:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar

Lars-Erik Lövdén
Ola Göransson
Kopia till:

Riksdagens bostadsutskott (BoU)
Riksrevisionen
Revisionskontoret/SB
Förvaltningsavdelningen/ ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/Ekonomigruppen

Senast uppdaterad: